Grad Bihać
Edin Felić

Edin Felić

SDA

22.11.2021.

Pitanje sa 17. sjednice GV održane 22.11.2021. godine :

U ime Kluba vijećnika SDA i u svoje lično ime postavljam sljedeće vijećničko pitanje: -Da li su resorna služba i Gradonačelnik Grada Bihaća zaprimili „Inicijativu za izmjene i dopune odluke o regulaciji saobraćaja na području grada Bihaća“ od strane 3 autoprevozničke firme (BUS-TRANS DULIĆ doo, ISMAR TOURS doo i LJUTOTRANS doo) i ako jesu koje su aktivnosti poduzeli i realizirali u cilju rješavanja problema navedenih ovom inicijativom?

Obrazloženje:  22.07.2021.godine ove naše 3 firme čija je primarna poslovna djelatnost prijevoz putnika su u vidu Inicijative od gradonačelnika Grada Bihaća tražili da im se zbog problema u obavljanju njihovih osnovnih djelatnosti u prijevozu putnika hitno omogući novo autobusno stajalište mimo sadašnjeg. Ovaj svoj zahtjev su i dodatno obrazložili, te naveli kako će rješavanje ovog problema koji se odnosi na mogućnost drugog polazno-dolaznog stajališta uticati i na kvalitetnije obavljanje gradskog saobraćaja na području Grada, te poboljšanje uslova života naših sugrađana koji koriste ove usluge. U prilogu vijećničkog pitanja dostavljam i predmetnu inicijativu.


Odgovor nadležne službe :

Dana 26.07.2021. godine ovaj organ zaprimio je inicijativu za izmjene i dopune Odluke o regulaciji saobraćaja na području grada Bihaća, podnesenu od strane tri prijevoznika, i to: „Bustrans-Dulić“ d.o.o. Bihać, „Ismar tours“ d.o.o. Bihać i “Ljutotrans“ d.o.o. Bihać, kojom se predlaže da se prijevoznicima zbog potrebe lakšeg organizovanja gradskog saobraćaja omogući korištenje drugog polaznog/dolaznog stajališta u odnosu na ono koje je propisano navedenom Odlukom.

Prije svega potrebno je istaći da se, u skladu sa Pravilnikom o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra („Službene novine FBiH“ broj: 79/13, 91/14, 98/14 i 84/15), kao stanica ili terminus za općinske i gradske autobusne linije može koristiti mjesto koje svojom odlukom odobri Općinsko/Gradsko vijeće ili Skupština kantona, te da takve linije imaju prometni smisao iako ne koriste autobusnu stanicu.

Postupajući po navedenoj inicijativi, ali i usmeno iznesenom prijedlogu jednog od podnosioca inicijative da kao polazno/dolazno stajalište bude određeno autobusno stajalište „Bedem“ koje se nalazi na magistralnoj cesti M5, ova Služba je dana 26.08.2021. godine aktom: 04/1-23- 4229/21 od JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, kao upravitelja magistralnih cesta, tražila saglasnost za navedeni prijedlog. Međutim, dana 08.09.2021. godine, u odgovoru JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, broj: 01-02.3-8808/21, navedeno je da se ne može pozitivno odgovoriti na zahtjev Grada Bihaća, odnosno da se ne može dati tražena saglasnost za stajalište „Bedem“.

Nadalje, dana 26.10. i 22.11.2021. godine ova Služba je od Službe za urbanističko planiranje, građenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove tražila informaciju da li je važećom prostorno-planskom dokumentacijom na području grada Bihaća planirana nova lokacija polaznog/dolaznog stajališta za gradske autobusne linije. U odgovoru Službe, broj: 03/1-19-1-sl/21 od 06.12.2021. godine, navedeno je da je odredbama člana 18. Odluke o provođenju Urbanističkog plana Grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“, br. 4/21) definirano da je za razvoj autobusnog, međunarodnog, međumjesnog, prigradskog i javnog gradskog saobraćaja određena samo lokacija autobusne stanice. Imajući u vidu navedeno, kao i probleme sa kojima se u svakodnevnom radu susreću prijevoznici na gradskim autobusnim linijama, smatramo da se u narednom periodu treba nastaviti sa aktivnostima u cilju iznalaženja nove lokacije za drugo polazno/dolazno stajalište koja bi bila predložena Gradskom vijeću Bihać kroz izmjene i dopune važeće Odluke o regulaciji saobraćaja na području grada Bihaća.  Nakon što takva odluka stupi na snagu, ova Služba je u obavezi istu dostaviti Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija Mostar uz zahtjev za izmjenu Daljinara i minimalnih vremena vožnje gradskih autobusnih linija, nakon čije će izmjene i objave u Službenim novinama FBiH biti potrebno pokrenuti i provesti novi postupak usklađivanja redova vožnje u skladu sa Pravilnikom  o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra („Službene novine Federacije BiH”, broj 79/13, 91/14, 98/14 i 84/15).

15.07.2021.

Pitanje sa 15. sjednice GV održane 15.07.2021. godine :

Upućuje pitanje Službi za strateško planiranje i JP Vodovodu Bihać. U ime Kluba SDA, te u svoje lično ime Službi za strateško planiranje, upravljanje projektima, komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša, te Upravi JP Vodovod postavljam sljedeće pitanje: -Na koji način se vrši obračun vode vjerskim zajednicama (Islamskoj vjerskoj zajednici, katoličkoj i pravoslavnoj crkvi)? Obrazloženje: Nezvanično imam informacije da se voda vjerskim zajednicama obračunava po višoj tarifi, odnosno kao pravnim licima. Ako su te informacije tačne, smatram da to nije uredu. Sačekat ću odgovor na moje pitanje i nakon toga ću, ako bude potrebno, uputiti inicijativu (sa obrazloženjem) da se na takav način obračuna vodnih usluga prema vjerskim zajednicama izmijeni.


Odgovor JP Vodovod

21.04.2021.

Pitanje sa 8. sjednice GV održane 21.04.2021. godine :

Postavlja pitanje resornim službama, Zašto u MZ Izačić do danas nisu završeni, odnosno nisu još uvijek niti započeti radovi na sljedećim projektima:

-Završetak radova na školskoj sportskoj dvorani na Izačiću

-Završetak renoviranja Spomen doma šehidima Izačića

-Asfaltiranje lokalnog „Puta trase 3“

Ova pitanja postavlja zbog informisanja naših građana odnosno mještana MZ Izačić, a i u nadi da bih i na ovaj način realizaciju ovih projekata mogao ubrzati.

Želi još istaći i slijedeće:

-Za završetak školske sportske dvorane Izačić su preko Vlade Federacije već prije oko dvije godine obezbijedili potrebna finansijska sredstva u iznosu od 300.000 KM

-Za renoviranje Spomen doma šehidima Izačića kao i za asfaltiranje lokalnog „Puta trase 3“ sredstva su obezbjeđena Budžetom za 2020.godinu

Jako je bitno da su za sve ove projekte sprovedene sve potrebne procedure, odabrani su izvođači i sa istima potpisani ugovori.


Odgovor JU Zavod za prostorno uređenje :

Ugovor o izvođenje radova broj 01/3-10-04-6616/20 zaključen je 17/11/2020.godine. Izvođač radova „Behić – Sanny boy“ doo Bihać. Ugovorena vrijednost radova 54.223,65KM. Početak radova uvjetovan je pribavljanjem saglasnosti JP „Ceste FBiH, a koja se odnosi na odvodnju oborinskih voda. O navedenom problemu, blagovremeno su upoznati predstavnici MZ Izačić.

19.03.2021.

Pitanje sa 6. sjednice GV održane 19.03.2021. godine :

U ime kluba SDA i svoje lično ime upućujem vjećničko pitanje Gradonačelniku Grada Bihaća, resornim službama kao i JKP „Komrad“ i JU „Zavod za prostorno uređenje grada Bihaća“. Postavljam pitanje šta grad Bihaća treba uraditi i koje mjere mora poduzeti kako bi se stanje sa Domom penzionera napokon dovelo u red.


Odgovor JU Zavod za prostorno uređenje :

Kroz Program obavljanja djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje u nekoliko navrata dat je nalog JKP „Komrad“ te izvršeno čišćenje objekta Doma penzionera kao i prostora oko objekta. Kako ovakav pristup rješavanju problema daje kratkoročne rezultate, neophodno je da nadležna inspekcija urgentno, vlasniku objekta, naloži:

- provođenje mjera zaštite i osiguranja nedovršene građevine, u smislu onemogućavanja daljnjeg okupljanja migranata u istom 

- čišćenje objekta i prostora oko objekta

Odgovor JKP Komrad :

Kada je u pitanju JKP ”KOMRAD” d.o.o Bihać, kao davalac usluga i potpisnik Ugovora o obavljanju djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje u skladu sa nadzornim organom JU “Zavod za prostorno uređenje” Bihać, izvršit će sve obaveze iz pomenutog ugovora i ostalih poslova predviđenim vanrednim aktivnostima po nalogu naručioca, tj JU “ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE BIHAĆ. Samoinicijativno mi ne možemo uraditi ništa po pomenutom problem.

04.02.2021.

Pitanje sa 3. sjednice GV održane 04.02.2021. godine :

Pita Službu za lokalno ekonomski razvoj, pošto je Federalno ministarstvo poljoprivrede putem lokalnih zajednica našim poljoprivrednim proizvođačima isplatilo troškove za jesenju sjetvu. Da li su ta sredstva namjenjena našim poljoprivrednicima stigla na račun Grada i da li su ista prebačena našim poljoprivrednicima ?


Odgovor nadležne službe :

Gradska uprava Bihać je blagovremeno dostavila aplikaciju sa preliminarnom listom kako je bilo definisano u javnom pozivu raspisanom od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede , vodoprivrede i šumarstva. Sredstva još uvijek nisu prebačena na račun Grada Bihaća tako da nismo ni bili u mogućnosti nastaviti daljnje aktivnosti. Nakon što se sredstva doznače od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede , vodoprivrede i šumarstva te nakon usvajanja Budžeta Grada Bihaća za 2021.godine krenuće se u daljnju realizaciju i obradu zahtjeva.

22.11.2021.

Inicijativa sa 17. sjednice GV održane 22.11.2021. godine : Inicijativa „Zahtjev za nastavak projekta harmonizacije katastra i gruntovnice na području Grada Bihaća“ Federalna uprava za geodetske i imovnisko-pravne poslove Sarajevo uz podršku Svjetske banke zadnjih nekoliok godina provodi postupak harmonizacije zemljišnih knjiga i katastra u FBiH. Shodno ovim aktivnostima Grad Bihać je već delegirao nekoliko katastarskih općina za navedeni projekat na području Grada Bihaća. U ime mještana mjesnih zajednica, Kamenica-Muslići i Turija-Vrsta, tražimo da Grad Bihać za 2022.godinu delegira dvije katastarske općine na području Grada Bihaća i to: Papari-Muslići i Turija, za harmonizaciju podataka katastra i gruntovnice, a radi usklađivanja svih podataka u vlasništvu parcela i objekata na teritoriji Grada Bihaća. Ovi prijedlozi će našim mještanima omogućiti lakše i jednostavnije raspolaganje svojom imovinom, te realizaciju interesa da dovedu u red stanje u zemljišnim knjigama za svoje nekretnine. Budući da veliki broj naših sugrađana iz ovih mjesnih zajednica ima velike poljoprivredne parcele i bavi se poljoprivrednom djelatnošću od koje uglavnom žive, rješavanje predmeta ove inicijative će im omogućiti da uz sve navedeno postanu i formalno 1/1 vlasnici svojih parcela ili objekata, a što će im itekako uticati i na njihove budžete kao i poboljšanje standarda ovih ljudi.


Odgovor nadležne službe :

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Bihaća, održanoj dana 22.11.2021. godine, vijećnici Felić Edin i Bakrač Lejla, dostavili su inicijative za nastavak projekta harmonizacije zemljišne knjige i katastra na području grada Bihaća, za 2 (dvije) katastarske općine Papari-Muslići i Turija. 

Ova Služba razmotrila je predmetne inicijative i iste prihvatila kao opravdane, te za potrebe provođenja Projekta registracije nekretnina, II faza, usaglašavanje podataka katastra i zemljišne knjige, koji Projekat provodi Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Sarajevo, aktom Službe broj: 03/3-26-1304/21 od 08.12.2021. godine zatražila nastavak predmetnog Projekta na području grada Bihaća za 4 (četiri) katastarske općine i to: Papari-Muslići, Čekrlije, Pokoj i Turija. 

22.11.2021.

Inicijativa sa 17. sjednice GV održane 22.11.2021. godine : Inicijativa za izmjene i dopune odluke o regulaciji saobraćaja na području grada Bihaća. Izmjene i dopune odluke o regulaciji saobraćaja na području grada Bihaća, u dijelu koji se odnosi na: Dio deseti – prijevoz putnika član 29., stav 2, polazno i dolazno stajalište u javnom linijskom prijevozu putnika na području grada Bihaća gdje je upisana Autobusna stanica „Unatransport“ d.o.o. Bihać. Obrazloženje: zbog potrebe lakšeg organizovanja gradskog saobraćaja ukoliko postoji jedno polazno-dolazno stajalište da nam se omogući da ga koristimo umjesto gore odlukom navedenog stajališta.


Odgovor nadležne službe :

Inicijativu za izmjene i dopune Odluke o regulaciji saobraćaja na području grada Bihaća, podnijeli su dana 26.07.2021. godine i tri prijevoznika, i to: „Bustrans-Dulić“ d.o.o. Bihać, „Ismar tours“ d.o.o. Bihać i “Ljutotrans“ d.o.o. Bihać, i istom se predlaže da se zbog potrebe lakšeg organizovanja gradskog saobraćaja prijevoznicima omogući korištenje drugog polaznog/dolaznog stajališta u odnosu na ono koje je propisano navedenom Odlukom.

Članom 29. stav (2) Odluke o regulaciji saobraćaja na području grada Bihaća-prečišćeni tekst (“Službeni glasnik Grada Bihaća”, broj: 13/21) propisano je da je polazno i dolazno stajalište u javnom linijskom prijevozu putnika na području grada Bihaća  Autobusna stanica „Unatransport“ d.o.o. Bihać, jer se u pravilu, kao polazno/dolazno stajalište u redovima vožnje i koristi kategorisana autobusna stanica na određenom području. 

Međutim, Pravilnikom o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra („Službene novine FBiH“ broj: 79/13, 91/14, 98/14 i 84/15), propisano je da se kao stanica ili terminus za općinske i gradske autobusne linije može koristiti i mjesto koje svojom odlukom odobri Općinsko/Gradsko vijeće ili Skupština kantona, te da takve linije imaju prometni smisao iako ne koriste autobusnu stanicu.

Obzirom da se prijevoznici na gradskim autobusnim linijama u gradu Bihaću, koristeći autobusnu stanicu „Unatransport“ d.o.o. Bihać kao polazno/dolazno stajalište susreću sa značajnim problemima u svakodnevnom radu, te da je propisana mogućnost da se kao polazno/dolazno stajalište koristi mjesto koje odlukom odobri Gradsko vijeće, predloženu inicijativu vijećnika Edina Felića  smatramo opravdanom i prihvatamo je, na način da će se u narednom periodu intenzivirati aktivnosti na iznalaženju nove lokacije za polazno/dolazno stajalište, koja bi bila predložena Gradskom vijeću Bihać kroz Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o regulaciji saobraćaja na području grada Bihaća.