Grad Bihać
Elvedin Sedić

Elvedin Sedić

POMAK

22.11.2021.

Pitanje sa 17. sjednice GV održane 22.11.2021. godine :

Kako imam informaciju da je Služba za inspekcijske poslove donijela vlastiti plan uklanjanja bespravno izgrađenih objekata i krenula u njegovu realizaciju, molim šefa službe da nas izvijesti šta je do sad urađeno po navedenom planu i koje aktivnosti, odnosno uklanjanja predstoje, te da li Služba ima podršku, odnosno asistenciju policije (MUP-a USK) i komunalnog preduzeća pri tim aktivnostima i kako to funkcioniše – kojom dinamikom?


Odgovor nadležne službe :

U vezi sa navedenim dostavljamo Vam slijedeću informaciju: Gradonačelnik Grada Bihaća donio je dana 05.07.2021. godine, Plan uklanjanja bespravno izgrađenih građevina i građevinskih zahvata na području grada Bihaća broj:01-19-6-3887;

Na osnovu prethodno navedenog Plana izrađen je i donesen Periodični operativni plan uklanjanja bespravno izgrađenih građevina i građevinskih zahvata na području grada Bihaća broj:01-19-6-3887 od 07.07.2021. godine, kojim je predviđeno uklanjanje 13. bespravno izgrađenih objekata za koje su izdata rješenja o uklanjanju i ista su postala pravosnažna i izvršna u periodu juli-august 2021. godine;

U sklopu realizacije Periodičnog operativnog plana doneseni su zaključci o dozvoli izvršenja rješenja, te je postupajući po istima uklonjeno ukupno 9. bespravno izgrađenih objekata; 

Napominjemo da preostali bespravno izgrađeni objekti koji su Periodičnim operativnim planom planirani za uklanjanje iz objektivnih razloga nisu mogli biti uklonjeni. 

Nakon, u većem dijelu realizacije Periodičnog operativnog plana a u sklopu Plana uklanjanja bespravno izgrađenih građevina i građevinskih zahvata na području grada Bihaća tokom mjeseca septembra donesen je takođe Plan o provođenju akcije pojačanog inspekcijskog nadzora na lokalitetima “Brandže i Zvonigrad”, MZ Pritoka, nakon čega se pristupilo obilasku opisanog lokaliteta u svrhu pojačanog inspekcijskog nadzora, sa akcentom na priobalni pojas rijeke Une, završen inspekcijski nadzor i za objekte koji nisu posjedovali ili nisu imali odgovarajuća akta o građenju donijete prema subjektima nadzora (njihovim vlasnicima ili investitorima) adekvatne inspekcijske mjere, čiji rok dobrovoljnog ispunjenja još uvijek teče a od čega zavisi i moguće administrativno izvršenje od strane Službe.

Isto tako, želimo Vas upoznati sa činjenicom da pored aktivnosti koje Odsjek urbanističko-građevinske inspekcije čini na realizaciji već gore istaknutih planova istovremeno radi i na realizaciji odnosno izvršenju pojedinačnih inspekcijskih rješenja kojima je naloženo uklanjanje objekata određene namjene a koji nisu obuhvaćeni označenim periodičnim operativnim planovima kao prostornim odnosno objektima izgrađenim cjelinama, pa je tako u toku ove godine izvršeno u tom pogledu uklanjanje 32. objekta a koji ne ulaze u broj realiziranih prema usvojenim posebnim dokumentima i zakazana nova tokom ovog mjeseca.  

Kada je u pitanju podrška odnosno saradnja sa MUP-a USK-a, u realizaciji inspekcijskih rješenja, moramo istaći da postoji problem u pogledu njihovog angažmana prilikom potrebe pružanja asistencije tokom administrativnog izvršenja a što je rezultat, prema našem mišljenju sadržajno pogrešnog tumačenja Instrukcije o pružanju pomoći drugim organima, o čemu smo više puta pisali MUP-a USK-a i razgovarali sa njihovim odgovornim osobama, gdje smo u tom pogledu, takav se dojam stekao, dobili uvjerenja da u narednom periodu neće biti više takvih nesporazuma, dok sa komunalnim preduzećem u pogledu iznesenog nema većih problema.

23.02.2021.

Pitanje sa 5. sjednice GV održane 23.02.2021. godine :

Pitanje upućuje Službi za inspekcijske poslove Grada Bihaća – Koliko je u 2020.godini izdato prekršajnih naloga za nepropisno držanje kućnih ljubimaca prema Odluci o načinu držanja i zaštiti pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca. Na području grada i dalje je prisutan veliki broj pasa lutalica, posebno u urbanim dijelovima grada, u krugovima škola, Doma zdravlja i tržnih centara. Smatram da ovaj problem godinama predstavlja veliki problem, kojem uveliko doprinosi i nesavjesno ponašanje pojedinih građana, te je neophodno pristupiti dosljednoj primjeni Odluke o načinu držanja i zaštiti pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca, posebno prema onim neodgovornim pojedincima koji svojim postupcima doprinose povećanju ovog problema.


Odgovor nadležne službe :

U 2020. godini izdato je 5 prekršajnih naloga vlasnicima pasa za nepropisno držanje kućnih ljubimaca. Od toga su 4 prekršajna naloga izdata fizičkim licima radi držanja većeg broja pasa u dvorištu porodične kuće nego je to propisano odredbama čl.11. st.(1) Odluke o načinu držanja i zaštiti pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca ("Sl.glasnik Grada Bihaća", br.7/17), a 1 prekršajni nalog je izdat radi nepropisnog držanja kućnog ljubimca - psa, u stubištu zgrade. 

Odgovor JKP Komrad

Odgovor JP Veterinarska stanica

04.02.2021.

Pitanje sa 3. sjednice GV održane 04.02.2021. godine :

Pita Gradonačelnika Grada Bihaća, direktora Zavoda za prostorno uređenje, Direkciju za ceste USK i Direkciju cesta FBiH u kojoj je fazi realizacije projekt „devijacije“ odnosno izmještanje puta AVNOJ-a pored Doma zdravlja Bihać u pravcu prema Bosanskoj Krupi, kada se može očekivati početak radova i koja je predviđena dinamika završetka ovog značajnog projekta kada je u pitanju regulacija saobraćaja na južnom ulazu u Grad Bihać ?


Odgovor JP Ceste Federacije BiH :

Kada je riječ o Projektu izmještanja puta AVNOJ-a, JP Ceste FBiH je dobilo odobrenje za građenje za I fazu izvođenja radova. Potpisan je ugovor za izvođenje radova i nadzor. U prvoj polovini mjeseca marta 2021. godine izvođač radova će biti uveden u posao za I fazu radova. Za drugu fazu radova još uvijek nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi te zbog toga još uvijek nije ishodovano odobrenje za građanje.

Odgovor JU Direkcija regionalnih cesta USK Bihać :

Naime, cesta na koju se odnosi vijećničko pitanje je magistralna cesta M-14, a na osnovu Zakona o cestama Federacije BiH za upravljanje, korištenje i održavanje magistralne cestovne infrastrukture u Federaciji Bosne i Hercegovine nadležno je JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo. 

21.04.2021.

Inicijativa sa 8. sjednice GV održane 21.04.2021. godine : Inicijativa: izrada elaborata o opravdanosti uspostave službe „Pauk“ pri JKP Komrad d.o.o. Bihać


Odgovor nadležne službe

31.03.2021.

Inicijativa sa 7. sjednice GV održane 31.03.2021. godine : Inicijativa za uspostavu registra dijaspore i registra pravnih lica na području grada Bihaća.


Odgovor nadležne službe

11.05.2021.

Inicijativa sa 11. sjednice GV održane 11.05.2021. godine : Inicijativa za vršenje inspekcijskog pregleda i izdavanje naloga za popravaka i otklanjanje nedostataka na dječijim igralištima na području grada Bihaća


Odgovor nadležne službe

11.05.2021.

Inicijativa sa 11. sjednice GV održane 11.05.2021. godine : Inicijativa za vršenje inspekcijskog pregleda i izdavanje naloga za postavljanje zaštitne ograde na „brani“ „maloj otoci“ iza ugostiteljskog objekta „Paviljon“


Odgovor nadležne službe

23.02.2021.

Inicijativa sa 5. sjednice GV održane 23.02.2021. godine : Inicijativa za pokretanje postupka utvrđivanja javnog interesa kao prvi korak u procesu eksproprijacije zemljišta neophodnog za izgradnju saobraćajnice i povezivanja izlaza zone „Kombiteks“ na magistralnu cestu M.14.


Odgovor nadležne službe :

„JU Zavod za prostorno uređenje“ Bihać je dana 08.11.2019. godine je Službi za imovinsko-pravne i geodetske poslove Grada Bihaća podnio Prijedlog za donošenje Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu izgradnjerekonstrukcije primarne saobraćajnice s oborinskom kanalizacijom- trasa 1 u dužini od cca 633,00m u korist JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać. Nakon prijema prijedloga Služba za imovinsko-pravne i geodetske poslove Grada Bihaća provela je postupak i od strane Gradonačelnika Grada Bihaća upućen je Prijedlog Gradskom vijeću za donošenje predmetne Odluke. Gradsko vijeće Grada Bihaća je na sjednici održanoj dana 13.11.2019.godine donijelo Odluku o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu izgradnje-rekonstrukcije primarne saobraćajnice s oborinskom kanalizacijom-trasa 1 u dužini od cca 633,00m u korist JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać. Odluka je postala pravosnažna dana 28.01.2020. godine. Odsjek za geodetske poslove je izvršio potrebne radnje radi cijepanja predmetnog zemljišta, ali prema informaciji šefa Odsjeka za geodetske poslove Topić Zlatana dipl.ing.geod. cijepanje nije pravosnažno okončano, jer je na rješenje o izvršenom cijepanju izjavljena žalba. Po završenom postupku cijepanja i konačnom utvrđivanju parcela za postupak eksproprijacije JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać kao korisnik eksproprijacije podnijet će Prijedlog za provođenje postupka potpune eksproprijacije predmetnih nekretnina u svrhu navedenu u Odluci kojom je utvrđen javni interes za potpunu eksproprijaciju.