Grad Bihać
Maja Uremović

Maja Uremović

POMAK

30.06.2021.

Pitanje sa 14. sjednice GV održane 30.06.2021. godine :

Upućujem pitanje gradonačelniku, službi za imovinska pitanja i direktoru Zavoda za prostorno uređenje. Na koji način se planira riješiti problem stalnog blokiranja pristupnog puta Šakića otoci (iza zgrade Agrama). Naime, budući da imamo saznanje da je put Šakića otoku u okviru prodaje/prodanog zemljišta od strane grada Bihaća privatnom licu, tj., da je privatiziran i shodno tome nerijetko privatnim ili vozilima za izvođenje radova blokira pristupni put za otoku. U domaćinstvu naseljenom na istoj živi osoba sa invaliditetom i ima stalnu potrebu za korištenje svog vozila, a nerijetko je u istom spriječen. Više puta je intervenirala policija koji napiše kazne za nepropisno parkirana vozila i sve ostane na tome. Molim što skoriji odgovor u smislu realizacije rješenja problema.


Odgovor JU Zavod za prostorno uređenje :

Prema Urbanističkom projektu dijela centra s dijelom Trga maršala Tita ( „Sl. glasnik općine Bihać“ br. 7/14 ) prilaz Šakića otoci predviđen je pristupnom saobraćajnicom širine 3,0m. Dionica novoplanirane pristupne saobraćajnice dijelom prelazi preko dijela zemljišta označenog kao k.č. broj 5138/2 k.o. Bihać – grad, koje je bilo u posjedu/vlasništvu tadašnjeg preduzeća HUP „ADUNA“ Bihać. Kako bi se obezbjedio trajan pristup Šakića otoci, neophodno je prevashodno, a po obezbjeđenju financijskih sredstava, izvršiti eksproprijaciju predmetnog zemljišta.

Trenutno nema inicijativa!