Grad Bihać
Adis Dizdarić

Adis Dizdarić

POMAK

Nema podataka o postavljenim pitanjima!

15.07.2021.

Inicijativa sa 15. sjednice GV održane 15.07.2021. godine : Inicijativa: Tražim od „Zavoda za prostorno uređenje“ Bihać, što hitnije raspisivanje Javnog poziva za završetak kanalizacione mreže naselje Orljani, u MZ Ribić – Orljani. Uzevši u obzir da je ovaj projekt planiran Budžetom za ovu godinu molim Vas da u što hitnijem roku raspišete javni poztiv za realizaciju istog. Razlog za hitnost opravdavamo s tim da se fekalne vode nakupljaju duž cijele ulice koje uz širenje neugodnog mirisa predstavljaju veliku opasnost po građane kao mogući primarni izvor zaraze, što je posebno izraženo u ovom ljetnom periodu pri visokim temperaturama.


1. Odgovor JU Zavod za prostorno uređenje :

U skladu sa III izmjenama Plana javnih nabavki za 2021.godinu broj 01-01-05-3639/21 od 01.07.2021.godine okvirni datum pokretanja postupka i zaključenja ugovora je III kvartal. U svrhu realizacije projekta izgradnje fekalne kanalizacije u naselju Orljani pripremljen je predmjer i predračun radova. Prije pokretanja postupka javne nabavke neophodno je ishodovati saglasnost Gradonačelnika.

2. Odgovor nadležne službe :

S obzirom da je JU "Zavod za prostorno uređenje" Bihać u svom aktu broj: 02/01-19-4296/2021 od 28.07.2021. godine, kao odgovoru na dostavljenu inicijativu, naveo da je u skladu sa III izmjenama Plana javnih nabavki za 2021. godinu broj: 01-01-05-3639/21 od 01.07.2021. godine okvirni datum pokretanja postupka i zaključenja ugovora III kvartal, da je u svrhu realizacije projekta izgradnje fekalne kanalizacije u naselju Orljani pripremljen predmjer i predračun radova, te da je prije pokretanja postupka javne nabavke neophodno ishodovati saglasnost Gradonačelnika, obavještavamo vas da je vaša inicijativa već u potpunosti prihvaćena iz razloga jer se ista odnosi na planirane i redovne poslove JU "Zavod za prostorno uređenje" Bihać, te se u narednom periodu očekuje njena potpuna realizacija. 

30.06.2021.

Inicijativa sa 14. sjednice GV održane 30.06.2021. godine : Inicijativa: Za Zavod za prostorno uređenje Bihać – tražim nastavak asfaltiranja nedovršenih puteva Dolovi u MZ Ribić Orljani. Zbog nedostatka projektne dokumentacije zaustavljeno je polaganje asfalta na ovoj lokaciji. Tačnije, radi se o dvije kratke nedovršene trase ukupne dužine od 300 metara. Za prvi dio puta od 209 metara mještani su izradili potreban projekat kako bi se nesmetano izveo završetak ovih radova. Dana 20.04.2021. godine Savjet MZ Ribić je uz zahtjev u prilogu poslao navedeni projekat na adresu Zavoda. Kako se radi o veoma lošim makadamskim putevima gdje ima dosta mještana, a uzevši u obzir i dugogodišnje čekanje na realizaciju molim Vas da ovu inicijativu u što kraćem roku uzmete u razmatranje.


Odgovor JU Zavod za prostorno uređenje :

Na protokolu „Zavoda“ dana 19.04.2021.godine pod brojem 1958/21 zaprimljena je Molba mještana Ul. Topal Osman paše, a kojom se traži da se u Financijski plan i program „Zavoda“ za 2021.godinu uvrsti projekt asfaltiranja navedene ulice. Dana 29.3.2021.godine. Gradsko vijeće Bihać na 7. sjednici održanoj dana 31/03/2021.godine usvojilo je Budžet Grada Bihaća za 2021.godinu koji je sadržavao i taksativno pobrojane projekte s financijskim pokazateljima planiranim za realizaciju istih ( „Sl. Glasnik grada Bihaća“ br. 6/21). Sredstva za realizaciju projekta rekonstrukcije predmetne ulice nisu planirana u Budžetu grada Bihaća za 2021.godinu, pa samim tim navedeni projekt nije obuhvaćen ni Programom rada i financijskim planom „Zavoda“ za 2021.godinu, koji je GV – e Bihać usvojilo na 8. sjednici održanoj dana 21.04.2021.godine. Po okončanju postupka dodjele i zaključenja ugovora za održavanje makdamskih kolovoza u skladu sa raspoloživim financijskim sredstvima izvršit će se sanacija makadamskog kolovoza Karlovačke ulice.

30.06.2021.

Inicijativa sa 14. sjednice GV održane 30.06.2021. godine : Inicijativa: Za JKP Komrad i Službe za komunalne djelatnosti rješavanje odvoza krupnog otpada u MZ Ribić-Orljani Uvidom na web stranicu JKP Komrad može se vidjeti da je odvoz krupnog otpada MZ Ribić planiran dva puta mjesečno što u praksi nije učinjeno unazad dvije godine. Kako navode iz ovog preduzeća problem je u nedostatku posuda za odlaganje ovog otpada. Kao drugi problem navodim i lokaciju koju je odredila Služba za komunalne djelatnosti Bihać, a koja se nalazi na zelenoj površini u blizini dječijeg igrališta. Ovakvo rješenje nije prihvatljivo mještanima mjesne zajednice. Stoga zahtijevam da se u roku pd 30 dana, a u dogovoru sa Savjetom MZ Ribić, pronađe nova adekvatna lokavija. Isto tako zahtijevam da nakon utvrđivanja nove lokacije JKP Komrad izvrši postavljanje i odvoz posuda za krupni otpad u navedenim terminima.


Odgovor nadležne službe :

S obzirom da je sa predstavnikom Mjesne zajednice Ribić, vijećnikom Dizdarić Adisom i predstavnicima ove Službe, Službe za poslove kabineta i mjesne zajednice i JKP "Komrad" d.o.o. Bihać dana 02.07.2021. godine odabrana lokacija za odlaganje krupnog otpada na području mjesne zajednice Ribić, te da JKP "Komrad" d.o.o. Bihać radi na pripremi unapređenja Plana preuzimanja transporta i odlaganja krupnog otpada, između ostalog, i u smislu postavljanja kontejnerski posuda na odabrane lokacije, obavještavamo vas da je inicijativa u potpunosti prihvaćena i očekuje se njena potpuna realizacija.