Grad Bihać
Šeherzada Delić

Šeherzada Delić

NS

16.06.2022.

.


.

27.12.2021.

Pitanje sa 18. sjednice GV održane 27.12.2021. godine :

Postavlja pitanje gradonačelniku Šuhretu Fazliću i Službi za finansije, privredu i poljoprivedu: 

- Kada će se početi planirati izgradnja poslovne i komunalne infrastrukture u tzv. turističkoj zoni Grada Bihaća?

Naime, poznato je da je posljednih godina primjetan razvoj turizma kao privredne grane u Gradu Bihaću, što je poželjno i pohvalno. Međutim, pri takvom razvoju mora se voditi računa, o tome da takve aktivnosti vode ka jačanju raznih uslužnih poslova, rentijerskoj ekonomiji i hoteljerstvu, pojavu apartmanizacije naročito područja uz Unu, a sve to uz veći pritisak može postati ekološki problematično. Ovi procesi postaju problematični prvo zato što objekti koji se izgrađuju u ove svrhe najčešće ne zadovoljavaju ekološke standarde u smislu odvodnje otpadnih voda i drugih komunalnih pitanja, a da se ne spominje sve intenzivnija izgrađenost obala rijeke Une kojekakvim objektima koji nerijetko ulaze i u samo korito rijeke i onemogućavaju prolaz i gostima, ali i našim građanima. 

Gradonačelnik i njegove Službe su svečano i exkluzivno najavili promptno rušenje nelegalnih objekata duž cijelog unskog toka, ali to je bila samo zabava za javnost. 

Ono što je još gore, svim nabrojanim aktivnostima definitivno se narušava ekološka ravnoteža rijeke Une i pitanje je koliko će ona ovih pritisaka moći izdržati. 

Dakle postavljam sljedeća pitanja:

-Da li postoje planovi ili projekti za izgradnju potrebne poslovne, tehničke i komunalne infrastrukture u naseljima koja su centar turističke usluge, prvenstveno se radi o naseljima Lohovo, Ripač, Kulen Vakuf i Martin Brod koji nikako nemaju infrastrukturu za odvodnju otpadnih voda, što je prioritet u zaštiti rijeke. 

-Ukoliko takvih planova i projekata nema, a Nacrtom Budžeta za 2022. godinu vidi se da nisu predviđeni za iduću godinu, kada će Gradonačelnik i Gradska uprava pokrenuti planove i projekte za zaštitu rijeke Une od pritisaka na okoliš koji dolaze iz turizma, naročito za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda koje se trenutno uglavnom završavaju u rijeci?


Odgovor Službe za finansije, privredu i poljoprivredu

01.09.2021.

Pitanje sa 16. sjednice GV održane 01.09.2021. godine :

Upućuje pitanje savjetniku Jasminu Stamboliji i Službi za inspekcijske poslove. Poštovani, na osnovu člana 39. stav 1 alineja e) i f) Statuta Grada Bihaća, i člana 93. stav 1. i 2. Poslovnika o radu Gradskog vijeća postavljam pitanje savjetniku Gradonačelnika Jasminu Stamboliji i Službi za inspekcijske poslove Grada Bihaća. Pošto na posljednoj sjednici Gradskog vijeća od Gradonačelnika nisam dobila konkretan odgovor ponovo postavljam isto pitanje: Zašto nije postupljeno po rješenju broj 03/2-19-6-3394/20 izdatom u Bihaću 09.10.2020.godine kojim se naređuje „Unatransportu“ d.o.o. iz Bihaća, kao investitoru da ukloni bespravno izgrađenu bočnu metalnu ogradu sa žičanom ispunom visine 2,0 m ugrađenu u betonsku podlogu u ukupnoj dužini od 20,0 m? Rok za izvršenje obaveze bio je 30 (trideset) dana od dana prijema rješenja, međutim prošlo je evo i godinu dana od datuma izdavanja rješenja a ograda nije uklonjena iako u rješenju pod tačkom 4 piše da ŽALBA NE ODLAŽE IZVRŠENJE.


Odgovor nadležne službe

30.06.2021.

Pitanje sa 14. sjednice GV održane 30.06.2021. godine :

Postavlja pitanje Službi za urbanističko planiranje, građenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove, Katastru i Službi za inspekcijske poslove

Kako je moguće da se na lokaciji autobusne stanice potpuno zatvori prilaz uslužnim objektima vlasnika Vuković Safeta i Hošić Asmira, postavljanjem bočne ograde uz same objekte, uz nadstrešnicu objekta??!


Odgovor nadležne službe

04.02.2021.

Pitanje sa 3. sjednice GV održane 04.02.2021. godine :

Traži da se izvrši rješenje broj 03/2-23-6-3351/19 kojim je naređeno investitoru Selimović Zarki da ukloni bespravnu gradnju u zgradi TO 2A br. 10 kojom je imenovana ograničila normalno kretanje stubištem zgrade odnosno pregradila je zajednički prostor ?


Odgovor nadležne službe

01.09.2021.

Pitanje sa 16. sjednice GV održane 01.09.2021. godine :

Upućuje pitanje svim direktorima JP i JU u gradu Bihaću. Poštovani, na osnovu člana 93.stav 1 i 2 Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Bihaća tražim informacije od svih direktora javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač grad Bihać i grada Bihaća da mi u zakonskom roku dostave pravilnik na osnovu kojeg vrše prijem pripravnika. Također tražim da mi u istom odgovoru dostave iznos mjesečne obaveze prema jednom pripravniku bez imena i prezimena sa VSS.


1. Odgovor JP Vodovod

2. Odgovor JU Zavod za prostorno uređenje :

Prema Pravilniku o plaćama i naknadama plaća radnika JU „ Zavod za prostorno uređenje“ radnik-pripravnik koji obavlja pripravnički staž ima pravo na 70 % početne osnovne plaće utvrđene za radno mjesto najniže složenosti u okviru stručne spreme za koje se osposobljava. To bi za VSS iznosilo oko 900,00 KM. U ovoj godini nije bilo prijema pripravnika,a ranijih godina se prijem pripravnika vršio uz sufinanciranje, putem Programa zapošljavanja i sticanja prvog radnog iskustva ,koji je provodio Kantonalni Zavod za zapošljavanje uz zasnivanje radnog odnosa na period od 12 mjeseci.

3. Odgovor JKP Komrad :

U JKP ''Komrad'' d.o.o. Bihać se od 2009. godine pripravnici zapošljavaju na osnovu raspisanih javnih poziva za sufinansiranje zapošljavanja, koji budu objavljeni od strane Federalnog Zavoda za zapošljavanje u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje USK-a.

01.09.2021.

Pitanje sa 16. sjednice GV održane 01.09.2021. godine :

Upućuje pitanje direktoru JP Vodovod Bihać Poštovani, na osnovu člana 39. stav 1 alineja e) i f) Statuta Grada Bihaća, i člana 93.stav 1. i 2. Poslovnika o radu Gradskog vijeća, tražim informacije od direktora JP Vodovod Bihać da mi u zakonskom roku dostavi informacije o visini svojih putnih troškova, od dana kada je preuzeo dužnost direktora do danas. Pojedinačno za svaki mjesec.


Odgovor JP Vodovod 

21.04.2021.

Pitanje sa 8. sjednice GV održane 21.04.2021. godine : 

Pošto se određenim danima, u našem gradu, prikuplja krupni otpad, a prostor za njegovo odlaganje nije tačno ograničen niti postoji kakva podloška na koju bi se smeće odlagalo, a ni odgovarajuće namjenske posude za to, molim navedeni naslov da u što kraćem roku rješi taj, za stanare zgrade, gorući problem. Tako se naši sugrađani neće spoticati o komade namještaja bačenih do samih ulaza njihovih zgrada, niti će im biti onemogućen ulaz u iste. Stanari će uživati kvalitetnije stanovanje. Mislim kako smo dostigli određenu civilizacijsku razinu, da je svaki posao te vrste, precizno i adekvatno urađen, na opće zadovoljstvo svojih građana.


Odgovor :

Prema Planu preuzimanja, transporta i odlaganja krupnog otpada za grad Bihać od 17.09.2018 godine, su predviđene lokacije u dvije zone u gradu Bihaću, tj. Zona 1 (19 lokacija) i Zona 2 (31 lokacija). U tu svrhu postignut je dogovor sa Gradonačelnikom grada Bihaća o nabavci 50 kontejnerskih posuda u svrhu instalacije istih na pomenute lokacije. Nabavka je odobrena od svih organa Preduzeća i trenutno je u toku postupak javne nabavke istih.

23.03.2021.

Pitanje sa 5. sjednice GV održane 23.02.2021. godine :

Da li je ikada izvršen tehnički prijem kompletnog KFW projekta?


Odgovor :

Izdavanje dokumentacije za građenje, pa samim tim i tehnički prijem kompletnog sistema za prikupljanje i tretman otpadnih voda na području grada Bihaća (kompletan KFW projekt) je u nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK-a, pa shodno tome ne raspolažemo informacijom da li je za predmetni infrastrukturni objekat u cijelosti izdato odobrenje za upotrebu.

27.12.2021.

Inicijativa sa 18. sjednice GV održane 27.12.2021. godine : Inicijativa za ograničavanje saobraćaja u ulici ZAVNOBiH-a: Podnosi Inicijativu da se u dijelu ulice ZAVNOBiH-a ograniči kretanje voila u periodu od 07:00 sati do 20:00 sati svakim radnim danom takom školske godine, osim za vozila stanara, dostavna i službena vozila. Obraloženje: Glavni ulaz osnovne škole Harmani II je okrenut prema dijelu ulice ZAVNOBiH-a koji graniči sa Ulicom vazduhoplovne grupe s jedne strane i presijeca ulicu Ešrefa Kovačevića s druge strane. Taj dio ulice ZAVNOBiH-a između dvije navedene ulice je tokom školske godine zagušen saobraćajem. Razlog tome jeste dolazak roditelja privatnim automobilima po djecu nakon nastave, a da pri tom ne obraćaju pažnju na to gdje parkiraju vozila, omogućavaju li nesmetan saobraćaj drugim učesnicima, pogotovo pješacima i stanarima dviju zgrada u neposrednoj blizini škole. Napominjemo da je ovakvim nepoštivanjem saobraćajnih propisa ugrožena sigurnost svih učesnika u saobraćaju, a naročito pješaka, osoblja škole i posebno naše djece. Situacija je višekratno prijavljivana policiji od koje je tražena reakcija,a ali se ništa nije desilo niti se stanje barem minimalno promijenilo u korist naših sugrađana koji su direktno oštećeni. Često se desi da stanari ne mogu vlastitim vozilom izaći iz ili ući u parking svoje zgrade za koji uredno plaćaju vinjete. Postavlja se opravdano pitanje da li bi službeno vatrogasno vozilo ili vozilo hitne pomoći bilo u stanju prići zgradi, odnosno osobi kojoj je potrebno i na vrijeme ukazati adekvatnu pomoć. Iako ne uskraćujemo mogućnost ni pravo roditeljima da privatnim automobilima dolaze po svoju djecu, kao aktivnim građanima i građankama ovog grada dužnost nam je ukazati na nekorektan odnos prema našim sugrađankama i sugrađanima koji žive u ulici ZAVNOBiH-a i koji svakodnevno trpe zbog ovog stanja. Pri tom naglašavamo da se u krugu od 100m od škole Harmani II nalaze barem tri velika parkinga na kojima se automobile može ostaviti prilikom dolaska po djecu. Stoga predlažemo da se u ulici ZAVNOBiH-a saobraćaj ograniči u dijelu ulice između Ulice vazduhoplovne grupe i ulice Ešrefa Kovačevića i to tako da se saobraćaj potpuno zabrani u period od 07:00 sati do 20:00 sati svakim radnim danom tokom školske godine, osim za vozila stanara, službena i dostavna vozila.


Odgovor nadležne službe

22.11.2021.

Inicijativa sa 17. sjednice GV održane 22.11.2021. godine : Inicijativa u ime „Naša stranka“ Bihać za imenovanje ulice Dževada Hoze. Obrazloženje:Bišćanin Dževad Hozo (10. maj 1938. godine Užice – 20. decembar 2020. godine Sarajevo) je bio izuzetno uspješan likovni umjetnik-grafičar, profesor, dizajner, istraživač i naučnik.U Bihaću je završio gimnaziju te prvo upisao Historiju umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Studij je prekinuo 1958. godine i upisao se na Akademiju likovnih umjetnosti u Ljubljani. Poslije diplome 1963. godine upisao je specijalizaciju grafike kod profesora Rike Debenjaka. Godine 1966. dobio je status slobodnog umjetnika sve do 1973. godine kada je postao docent za grafiku na novootvorenoj Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, kao vođa Katedre za grafiku. Radio je na oblikovanju programa Collegium Artisticuma i napisao rukopis o manuelnim grafičkim tehnikama, koji je kasnije (1988.godine) izdao pod naslovom Umjetnost multiorginala. Godine 1981. postao je član Akademije nauke i umjetnosti BiH. Inspiraciju i preokupaciju Hozo pronalazi u prošlosti – u materijalnoj baštini i u tekstovima bosanskohercegovačkih pisaca koji o tom vremenu pripovijedaju (Mak Dizdar, Ivo Andrić). Samostalno je izlagao više od četrdeset puta, a grupno sudjelovao na mnogobrojnim domaćim i međunarodnim izložbama. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada za grafiku na prestižnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Hozo je bio Krajišnik. Krajinu je shvatao kao svoju mitološku čudesnu zemlju lijepih rijeka, predivnih šuma i dobrih, iskrenih ljudi. Shvatio je da ta mitska zemlja, uz historijske okolnosti i prokletstvo života uz rubna granična područja, nikad nije uspjela sazidati veliku ćupriju, crkvu, džamiju, medresu ili manastir kao u ostatku Bosne. Kako to obično biva, umjetnost je i u takvom okruženju pronašla prostor gdje će se razviti. Razvila se u krajiškom nišanu, karakterističnom nadgrobnom spomeniku iz osmanskog perioda, koji je Hozo osjetio i usvojio kao dio svog egzistencijalnog korpusa tako da je sasvim logično i prirodno uslijedila velika grafička mapa ciklus Nišani, gdje se prvi put (u evropskoj umjetnosti tadašnjeg enformela) pojavljuje jedna originalna i nekonvecionalna ikonika, koja je tih kasnih šezdesetih i ranih sedamdesetih godina prošlog stoljeća nagrađena na svim značajnim svjetskim bijenalima i trijenalima. S obzirom da su nišani krajiški, da su grafike iz ove mape obišle cijeli svijet, od Tokija do Sao Paola, nije ni čudo da ih je profesor darova Krajini, odnosno Muzeju Unsko-sanskog kantona u Bihaću, koji se u međuvremenu pobrinuo da 2009. godine budu proglašene nacionalnim blagom Bosne i Hercegovine. Iza njega kao profesora i ademika ostaje Odsjek za grafiku naše akademije, kao i akademija likovnih umjetnosti u regiji, čije biblioteke sadrže i čuvaju njegove udžbenike. Naša zemlja u svjetskim razmjerama ima umjetnika koji je svojevremeno, samo na primjer na VII Međunarodnom bijenalu grafike u Ljubljani 1967. godine, izlagao zajedno sa imenima kao što su Joan Miro, Hans Hartung i Antoni Tapies. Obzirom da se uvijek sa ponosom izjašnjavao kao Bišćanin i Krajišnik, te da je izlažući svoje grafike po svijetu proslavio bosanskohercegovačku, a posebno bihaćku tradiciju mišljenja sam da bi grad Bihać morao prepoznati veličinu ovog stvaraoca i u tom smislu dodijeliti naziv jedne ulice po njemu. Konkretno ovom inicijativom predlažem da se dio ulice Harmanska i dio ulice Bosanskih banova preimenuje u ulicu Dževada Hoze. Tačnije od zgrade Muzeja USK-a do Hozine rodne kuće – današnjeg Arhiva USK-a.


Odgovor nadležne službe :

O nazivima ulica, trgova i mostova na području Grada Bihaća odlučuje Gradsko vijeće Bihać na prijedlog gradonačelnika, kao predlagača materijala, i Komisije Gradskog vijeća, koja je u svom radu dužna da se rukovodi kriterijima zasnovanim na stručnoj procjeni pojedinih događaja i istorijskoj ulozi zaslužnih pojedinaca u kontekstu razvoja državnosti Bosne i Hercegovine, borbe za stvaranje i obranu Bosne i Hercegovine, istorijskih, društveno-ekonomskih, političkih, kulturnih, naučnih, privrednih i drugih obilježja grada Bihaća, Unsko-sanskog kantona, Federacije BiH i države Bosne i Hercegovine. Važeća Odluka o nazivima ulica, trgova i mostova na području Grada Bihaća  (“Službeni glasnik Grada Bihaća” broj: 3/16, 6/16 ) usvojena je od strane Gradskog vijeća Bihać uz provođenje svih propisanih radnji i postupaka (priprema Nacrta Odluke, provođenje javne rasprave i izrada Prijedloga Odluke), čime je u donošenju iste osigurano  i učešće zainteresirane javnosti (građana, organizacija civilnog društva, predstavnika akademske zajednice, javnih ustanova i preduzeća, boračkih kategorija, osoba sa invaliditetom i drugo).   Učestalo mijenjanje naziva ulica, trgova i mostova predstavljalo bi dodatne poteškoće, nesnalaženja i troškove prvenstveno našim sugrađanima, a potom i Ministarstvu unutrašnjih poslova USK-a, Sektoru za pravne poslove, CIPS evidenciji, Agenciji za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH. Na osnovu svega navedenog inicijativu vijećnice Šeherzade Delić, prihvatamo na način, da ćemo u narednom periodu, kada budemo imali dovoljan broj inicijativa, predložiti Gradskom vijeću formiranje Komisije čiji će zadatak biti da, u skladu sa donešenim kriterijima, razmotri sve pristigle prijedloge, inicijative i sugestije, i o njima zauzme konačan stav, koji će biti osnov za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nazivima ulica, trgova i mostova na području Grada Bihaća.

11.05.2021.

Inicijativa Kluba vijećnika ¸¸PoMAK" i vijećnice "Naše stranke", Šeherzade Delić da se održi tematska sjednica na temu "Onečišćenost i nehigijena Grada Bihaća".


Tematska sjednica na temu "Onečišćenost i nehigijena Grada Bihaća" je održana 11.05.2021. godine.