Grad Bihać
Nijaz Malkoč

Nijaz Malkoč

SDA

27.12.2021.

Pitanje sa 18. sjednice GV održane 27.12.2021. godine :

Pitanje za JP Vodovod, da li u svom planu i programu za 2022. godinu ima plan rješavanja vodosnabdijevanja naselja koja nemaju nikako pitku vodu, na području grada Bihaća a to su Donji Srbljani, Kostela, Salihovac, Račić i ostala naselja koja nemaju pa da li imaju u planu uopšte izgradnju ili projektnu dokumentaciju za ta naselja?


Odgovor JP Vodovod

30.06.2021.

Pitanje sa 14. sjednice GV održane 30.06.2021. godine :

Pitanje za JU“Zavod za prostorno uređenje“ Kada će se krenuti u realizaciju i nasipanje makadamskih puteva, te postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije.


Odgovor JU Zavod za prostorno uređenje :

Budžet Grada Bihaća za 2021.godinu sa financijskim pokazateljima realizacije Programa usvojen je na 7. Sjednici GV – a Bihać, održanoj dana 31.03.2021.godine ( „Sl. glasnik grada Bihaća“ br. 6/2021 ). Program održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih cesta, gradskih ulica i nerazvrstanih cesta za 2021.godinu usvojen je na 8. sjednici GV –a, održanoj dana 21.04.2021.godine ( „Sl. glasnik grada Bihaća“ br. 7/21 ). Nakon donošenja Programa stvoreni su uslovi za izradu Plana javnih nabavki i provođenje postupaka dodjele ugovora, gdje su prioriteno pokrenuti postupci dodjele ugovora tza tekuća održavanja saobraćajnica. Po potpisivanju ugovora ( tekuće održavanje makadamskih kolovoza 16.7.2021.godine; redovno održavanje vertikalne signalizacije 26.07.2021.godi.; redovno održavanje horizontalne signalizacije 27.07.2021.god. ), nadzorni organi uveli su izvođače u posao. Kako je za predmetne radove rok izvođenja 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora na osnovu sukcesivno izdatih naloga, radovi redovnog održavanja vertikalne signalizacije su se izvodili do 29.05.2021.godine prema ugovoru zaključenom 2020.godine.

30.06.2021.

Pitanje sa 14. sjednice GV održane 30.06.2021. godine :

Pitanje Gradonačelniku i JP „Vodovod“. Ulica Donji Srbljani nema gradski vodovod, nego koriste vodu iz Dobrinice od hotela „Sedra“. Mještani trenutno nemaju nikako. Pošto se rade trenutno trotoari pa tražim od direktora „Vodovoda“ da se vidi da li ima mogućnosti da se postave nove cijevi.


Odgovor JP Vodovod :
JP "Vodovod" d.o.o. Bihać je izvršio pregled i sanaciju postojeće vodovodne mreže sa izvorišta Dobrenica, tako da su stambeni objekti mještana Donjih Srbljana na desnoj obali rijeke Une snabdjeveni dovoljnim količinama vode. Trenutno ne postoji mogućnost postavljanja vodovodnih cijevi u zoni trotoara koji su u izgradnji, jer za snabdijevanje gradskom vodom sa lijeve obale rijeke je potrebno izraditi projekat vodosnabdijavanja i ishodovati potrebne dozvole i saglasnosti. 

04.02.2021.

Pitanje sa 3. sjednice GV održane 04.02.2021. godine :

Pita nadležnu službu kada će doći do usaglašavanja autobusnih linija na području grada Bihaća?


Odgovor nadležne službe


04.02.2021.

Pitanje sa 3. sjednice GV održane 04.02.2021. godine :

Traži od Federalne direkcije cesta da se dostavi informacija i plan direkcije cesta u 2021.godini na izgradnju magistralnog puta Bihać – Bosanska Krupa ?


Odgovor JP Ceste Federacije BiH :

Programom modernizacije magistralnih cesta FBiH, predviđena je izgradnja dionice Jablanska ulica - čvor Mali Lug - veza na M-14, financirana iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Nakon dugotrajnog postupka dobijanja saglasnosti od strane JP Željeznice FBiH, pribavljena je urbanistička suglasnost Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK. Dana 15.06.2020. godine, Gradskom vijeću Bihaća podnesen je zahtjev za utvrđivanje Javnog interesa, te 23.07.2020. godine dopuna predmetnog zahtijeva. Nažalost, zaključno sa današnjim danom, odluka o utvrđivanju javnog interesa nije dostavljena, a bez pomenute odluke postupak eksproprijacije se ne može pokrenuti. Projekat je predviđen prijedlogom Plana poslovanja JP Ceste FBiH za 2021. godinu koji je u proceduri usvajanja. 

04.02.2021.

Na 3-oj sjednici Gradskog vijeća Bihać, održanoj dana 04.02.2021. godine gradski vijećnik Nijaz Malkoč postavio je vijećničko pitanje:

„Pita nadležnu službu kada će doći do usaglašavanja autobusnih linija na području grada Bihaća?.“


Odgovor na pitanje

Trenutno nema inicijativa!