Grad Bihać
Lejla Bakrač

Lejla Bakrač

SBB

22.11.2021.

Pitanje sa 17. sjednice GV održane 22.11.2021. godine :

Pitanje upućuje direktoru JKP „Komrad“ d.o.o Bihać: Radi se o lokaciji uži dio grada, Ozimice 2 u neposrednoj blizini UO Piramida, ulica Dobrih Bošnjana bb. Znači iz ove ulice i okolnih zgrada pored kontejnera koji su namjenjeni za flaše i plastiku napravili su totalnu divlju deponiju kao u sred šume, tu se odlaže stari namještaj, kauči, ormari, stari šporeti, otpaci građevinskog materijala i smeće. Iako što samo 100 metara dalje imaju kontejneri za smeće,ovi za fini otpad postavljeni su kod zgrade B2 Ozimice 2 i pored toga svi iz privatnih kuća iz ulice Dobrih Bošnjana ovdje odlažu smeće,stari namještaj i dr. Molim da se ti kontejneri izmjeste na adekvatne lokacije.


Odgovor JKP Komrad :

Nakon izlaska na teren ovlaštenog lica JKP „KOMRAD“ utvrđeno je slijedeće činjenično stanje: Na lokaciji iza UO „Piramida, izmedju ulica Dobrih Bošnjana i Hasan age Pećkog se nalazi reciklažni otok na kojem su instalirane 3 (tri) kontejnerske posuda (papir kontejner, plastika kontejner i stakleno zvono). Oba kontejnera su ispražnjena, zvono za prikupljanje staklene ambalaže je u 80 % popunjenosti. Uočeno je razbacano smeće oko otoka iz čega se može izvesti zaključak da su pojedini građani ostavljali i komunalni otpad na prostor reciklažnog otoka. Obzirom da je popunjenost kontejnera (zvona) staklenim otpadom zadovoljavajuća, priliku iskorištavamo da se zahvalimo većini građana koji savjesno razdvajaju svoj otpad na pomenutoj lokaciji i da skrenemo pažnju onim građanima koji ostavljaju svoj komunalni otpad na reciklažnim otocima da to ne čine. Lokaciju ćemo očistiti i još jednom zamoliti građane da reciklažne otoke koriste u svrhu kojoj služe. Također ih informišemo da su lokacije za krupni otpad određene za svaku MZ-u i da su postavljeni veliki kontejneri na pomenute lokacije.

Lokacije i eko otoci su postavljeni u projektu JU „Zavoda za prostorno uređenje“, a još jednom Vas podsjećamo da prema Odluci o načinu postupanja sa komunalnim otpadom na području općine Bihać, člana 11, stav 3: „Lokacije za postavljanje posuda za odlaganje komunalnog otpada na javnim površinama odredit će JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać i davalac usluge, u saradnji sa Službom za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove“ je regulisan način određivanja lokacija za postavljanje posuda za odlaganje komunalnog otpada.

31.03.2021.

Pitanje sa 7. sjednice GV održane 31.03.2021. godine :

Traže od direktora JU Zavod za prostorno uređenje grada, da odgovori,zašto prilikom postavljanja nove ulične rasvjete u ulici Privilička nisu postavljene svjetiljke na svaki stub, već je postavljanje bilo na preskok, na svaki drugi ili treći stub, stoga se građani opravdano ljute i negoduju.


Odgovor JU Zavod za prostorno uređenje :

Radovi rekonstrukcije javne rasvjete u Priviličkoj ulici realizirani su u okviru raspoloživih financijskih sredstava.

15.07.2021.

Pitanje sa 15. sjednice GV održane 15.07.2021. godine :

Pitanje upućuje nadležnoj službi. U ovom trenutku kad u Gradu Bihaću imamo festival bespravne gradnje i devastacije prirode, a naročito rijeke Une koja je naš turistički brend, naš simbol prepoznatljiv u svijetu, naš ponos i nešto u šta se deklarativno svaki političar u predizbornim kampanjama zaklinje. Naime 2017. godine završen je projekat izgradnje prečistača i velikog dijela kanalizacione mreže u gradu Bihaću, to je bila jedna od najvećih investicija u infrastrukturu ovakve namijene u BiH, logično za očekivati je bilo da više nikada nećemo vidjeti pozabadane kanalizacione cijevi iz kojih izlaze fekalije u Unu, da će gradska uprava poduzeti radnje da se svi vlasnici stambenih ili poslovnih objekata priključe na tu mrežu. Mi građani, kojima je stalo do Une do ovoga grada, koji se prošetaju uz Unu, oni što se kupaju u Uni ponadali smo se da ćemo uživati u rijeci po kojoj više ne plivaju fekalije i toaletni papir, da dok hodamo uz Unu nećemo osjećati smrad kanalizacije. Pitanje glasi:  - Da li je Gradska uprava provjerila koliko se objekata priključilo na kanalizacioni sistem koji je igrađen?  - Koliko je provedeno inspekcijskih nadzora i napisano kazni za one koji to nisu radili? - Prije 7 dana „Komradova“ cisterna u Ulici 502.Viteške brigade odčepljuje kanalizacionu cijev koja ide u Unu a znamo da je tuda prošla kanalizacija. Da li je Javno preduzeće čiji je osnivač Grad i koje gospodari sistemom kanalizacione mreže i prečistača učestvuje u devastaciji Une i nije im stalo da imaju što više priključaka na mrežu, a na taj način i veći prihod za održavanje iste?


Odgovor nadležne službe

30.06.2021.

Pitanje sa 14. sjednice GV održane 30.06.2021. godine :

Pitanje za JU“Zavod za prostorno uređenje“: Da li postoji kod „određeni“ i sredstva na njemu vezano za probijanje cesta (puteva), vezano za inicijativu za „Tuk mahalu".Odgovor :

U sklopu Programa uređenja građevinskog zemljišta za 2021.godinu u iznosu od 50.000KM, planirana je realizacija radova probijanja saobraćajnica a na osnovu provedenih postupaka eksproprijacije zemljišta u skladu sa prostorno planskom dokumentacijom. Obzirom da je na predmetnoj lokaciji izvršena uzurpacija zemljišta prevashodno je potrebno riješiti uzurpaciju zemljišta.

11.05.2021.

Pitanje sa 11. sjednice GV održane 11.05.2021. godine :

U kojoj se poslovnoj zoni nalazi poslovni prostor koji je u vlasništvu Grada Bihaća u ulici Trg maršala Tita u kojem je smještena Grupacija poslodavaca USK pri Udruženju poslodavaca FBIH, kolika je kvadratura prostora i kolika je mjesečna zakupnina-kirija sa PDV-om?


Odgovor :

Odlukom o davanju u zakup poslovnih prostora („Službeni glasnik Grada Bihaća“ br. 15/17 i 12/19) određeno je da se poslovne prostorije u vlasništvu i pod upravom Grada Bihaća na lokaciji Trg maršala Tita, nalaze se u prvoj zoni. Na navedenoj lokaciji nalaze se poslovne prostorije površine koje je Grad Bihać, kao zakupodavac, dao u zakup Udruženju poslodavaca FBiH, kao zakupcu i površina istih je 53 m². Visina zakupnine za predmetne poslovne prostorije utvrđena je na osnovu člana 32. stav (3) Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora kojim je propisano je da visina zakupnine za poslovne prostorije i poslovne zgrade koje se daju u zakup udruženjima, iznosi 2 KM/m², u svim zonama. U skladu sa navedenim članom ukupan iznos mjesečne zakupnine iznosi 124,02 KM i to: zakupnina u iznosu od 106,00 KM (2,00 KM x 53 m²) i porez na dodanu vrijednost po stopi od 17% u iznosu od 18,02 KM.

19.03.2021.

Pitanje sa 6. sjednice GV održane 19.03.2021. godine :

Ispred kluba SBB na osnovu člana 93. Poslovnika GV postavlja slijedeće pitanje : Mole nadležne organe da dostave odgovor, zašto se nije uradio planirani projekat u 2020.godini u Ul. Muhameda Hevaije Uskufije, koji sadrži postavljanje kanalizacione i oborinske mreže u dužini od 70m, a kji nije završen kada jerađen KfW projekat, kao i asfaltiranje iste. Mole da im se odgovori da li se to i kada planira uraditi.


Odgovor JU Zavod za prostorno uređenje :

Tokom 2020.godine a na osnovu Programa „Zavoda“ za radove : Asfaltiranje Ul. Mehmeda Hevaije Uskufije slijepi istočni krak, proveden je postupak javne nabavke i sa Izvođačem „RAD BH“ doo Bihać, zaključen Ugovor pod brojem 01/03-10-04-4957/20 od 28/09/2020.g. Ugovorena vrijednost radova 51.831,00KM. Realizaciji projekta pristupit će se po usvajanu Programa.

27.12.2021.

Inicijativa sa 18. sjednice GV održane 27.12.2021. godine : Inicijativa za izgradnju kanalizacije i asfaltiranje ulice Sadika ef. Ribića u MZ Bakšaiš Poštovani, ovo je treći put da se obraćamo po istom pitanju nadamo se i posljednji, jer kažu treća sreća pa neka tako bude i ovaj put. Živimo u MZ Bakšaiš ulici Sadika ef. Ribića, udaljenoj od centra grada 2.5.km, kazalo bi se relativno blizu, međutim ako dođete u našu ulicu imate osjećaj kao da ste otišli 25km od centra grada, po zapuštenosti naše ulice. U našoj ulici koja je dužine cca 500 m, s dva prilaza I i II, makadamski je put devastiran prepun udarnih rupa, blatnjav, pogotovo u zimskom periodu kada je puno oborina. Kao što smo kazali obraćali smo se i ranijim dopisima prema Gradonačelniku i Zavodu za prostorno uređenje, te imali obećanja kako je planirano budžetom za 2019. godinu, pa 2020. godinu, pa 2021. godinu i tako u nedogled. Uvaženo gospodo, poštovani Gradonačelniče ovo je dio grada koji se polako popunjava iz dana u dan, grade se stambeni objekti-kuće, svi ovi ljudi imaju uredne dozvole i plaćene obaveze u skladu sa Zakonom o građenju pa se pitamo da li to plaćamo da se infrastruktura gradi negdje drugo ili u našoj ulici. Dobrim dijelom smo razočarani, jer grad nije u stanju da taj isti put održava u odgovarajućem stanju pa to činimo sami svakih mjesec do dva, dana, a da ne spominjemo zimsko održavanje koje za nas također u ovoj ulici ne postoji pa se snalazimo kako znamo i umijemo. Na kraju žalosno je da Vas u 21. vijeku podsjećamo i pričamo o asfaltu, to je sramota grada, jer mnogo siromašniji gradovi i općine su pokrili cjelokupnu mrežu puteva i skoro da nemaju makadamskog puta. U prilogu gore iznesenog Vam dostavljamo ranije dopise i potpise mještana ove ulice i vidite da nismo spavali, već konstantno i uporno podsjećamo gradsku vlast i JU Zavod za prostorno uređenje na naš gorući problem.


Odgovor nadležne službe

11.05.2021.

Inicijativa sa 11. sjednice GV održane 11.05.2021. godine : Inicijativa : Prijedlog za čišćenje staze (tzv. rute) koju koriste migranti kada idu na tzv. gejm „ Ruta kreće od sela Žegar,zatim poprečnim putem tzv. Biciklističkom stazom ( tj. za Extremni biciklizam) koja izlazi pred selo Zavalje, nastavlja kroz isto selo, pa prema Dugoj Luci. Prijedlog (organizovati preko stranih org. koje se na raznorazne načine brinu o migrantskoj populaciji, tražiti da se dobiju sredstva za uređenje te staze kojoj se kreću migranti.). Da se očiste, srede,postave klupe i postave kante za smeće.Naravno, to sve da odrade naše firme čiji je grad Bihać osnivač. Predlažem da se ovdje uključe sportski klubovi sa svojim predstavnicima, koji bi bili adekvatna pomoć pri rješavanju ovog problema, a sve sa stranim org. koje djeluju u našem gradu Bihaću pa i na kantonu. Sportski klubovi bi trebali biti adekvatno motivisani“.


Odgovor nadležne službe

22.11.2021.

Inicijativa sa 17. sjednice GV održane 22.11.2021. godine : Inicijativa: Zahtjev za nastavak projekta harmonizacije katastra i gruntovnice na području Grada Bihaća. Uvaženi gradonačelniče, ovim putem Vam se obraćamo u ime mještana mjesnih zajednica gdje živimo, Kamenica-Muslići i Turija-Vrsta, sa zahtjevom da Grad Bihać za 2022.godinu delegira dvije katasterske općine na području Grada Bihaća i to: Papari-Muslići i Turija, za harmonizaciju podataka katastra i gruntovnice, a radi usklađivanja svih podataka u vlasništvu parcela i objekata na teritoriji Grada Bihaća. Budući da unazad nekoliko godina Federalna uprava za geodetske i imovnisko-pravne poslove Sarajevo uz podršku Svjetske banke provodi postupak harmonizacije zemljišnih knjiga i katastra u F BiH, a da je Grad Bihać već delegirao nekoliko katastarskih općina za navedeni projekat na području Grada Bihaća. Nadamo se da će te uvažiti naše prijedloge kako bi naši mještani lakše i jednostavnije raspolagali svojom imovinom, jer veliki broj naših mještana ima interes da dovede u red stanje u zemljišnim knjigama za svoje nekretnine, budući da veliki broj istih ima velike poljoprivredne parcele i bave se poljoprivrednom djelatnošću od čega uglavnom žive, te kako bi isti postali i formalno 1/1 vlasnici svojih parcela ili objekata, a samim tim u ovom teškom vremenu i uštedili novac i vrijeme.


Odgovor nadležne službe :

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Bihaća, održanoj dana 22.11.2021. godine, vijećnici Felić Edin i Bakrač Lejla, dostavili su inicijative za nastavak projekta harmonizacije zemljišne knjige i katastra na području grada Bihaća, za 2 (dvije) katastarske općine Papari-Muslići i Turija. Ova Služba razmotrila je predmetne inicijative i iste prihvatila kao opravdane, te za potrebe provođenja Projekta registracije nekretnina, II faza, usaglašavanje podataka katastra i zemljišne knjige, koji Projekat provodi Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Sarajevo, aktom Službe broj: 03/3-26-1304/21 od 08.12.2021. godine zatražila nastavak predmetnog Projekta na području grada Bihaća za 4 (četiri) katastarske općine i to: Papari-Muslići, Čekrlije, Pokoj i Turija. Molimo da o navedenom upoznate podnosice inicijativa, vijećnike Felić Edina i Bakrač Lejlu.

21.04.2021.

Inicijativa sa 8. sjednice GV održane 21.04.2021. godine : Inicijativa: donošenje Odluke o izradi regulacionog plana razvojne zone u Nacionalnom parku „Una“ od strane Vlade FBiH


Odgovor Federalnog Ministarstva prostornog uređenja :

Članom 10. Odluke o provođenju Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine "Sliv rijeke Une" za period od dvadeset godina ("Službene novine Federacije BiH", br. 92/14), Federacija Bosne i Hercegovine dužna je završiti aktivnosti na pripremi, izradi i donošenju zoning i regulacionih planova, iz člana 10. navedene Odluke, u roku od četiri (4) godine od donošenja Plana. 

Članom 22. Zakona o prostornom planiranu i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13,/10 i 45/10), propisano je da se sredstva potrebna za pripremu, izradu i praćenje provođenja detaljnih planova osiguravaju iz budžeta Federacije BiH za područja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine.

Obzirom da budžetom Federacije BiH, za 2021. godinu nisu obezbjeđena sredstva, nije došlo do realizacije potrebnih aktivnosti. 

Ovo Ministarstvo će moći postupiti po vašoj Inicijativi, ukoliko se budžetom Federacije BiH za 2022. godinu, obezbjede namjenska sredstva na poziciji ovog Ministarstva. 

Ministar, Josip Martić

31.03.2021.

Inicijativa sa 7. sjednice GV održane 31.03.2021. godine : Klub SBB u ime Kantonalnog udruženje ugostitelja „UNA“ podnosi inicijativu: Kantonalno udruženje ugostitelja „UNA“ moli vijećnike Grada Bihaća, te Gradonačelnika Bihaća Šuhreta Fazlića da povodom uvođenja restriktivnijih mjera od strane Vlade USK-a te vlade Federacije, ugostiteljima Grada Bihaća, GRAD BIHAĆ kao vladavina nad svim javnim prostorima i kao osnivač JKP Komrad i JP Vodovod ponovno uvedu olakšicu svim ugostiteljima koji plaćaju javnu površinu u Nulta zona po 6 KM/m2 za ljetnu baštu koju po novim mjerama mora obuhvatati više kvadrature sa manjim stolovima.


Odgovor nadležne službe

19.03.2021.

Inicijativa sa 6. sjednice GV održane 19.03.2021. godine : Inicijativa: “Zbog otežanog pristupa komunalnih i hitnih vozila Ulici Tuk mahala, te komunikacije pješaka koji od osnivanja ovog naselja, unatoč planski predviđenoj putnoj komunikaciji, prolaze kroz privatne posjede građani naselja Midžić mahala u Mjesnoj zajednici Donje Prekounje pokrenuli su peticiju i skupili su 70 potpisa mještana ovog dijela Grada. Kako je planski predviđena, katastarska čestica 9657/1 k.o. Bihać - grad nalazi se u posjedu Gradskog vlasništva ovu Inicijativu, na zahtjev građana, podnosim za otvaranje puta predviđenog urbanističkim planom i to spajanjem Ulice Tuk mahala preko katastarske čestice 9657/1 k.o. Bihać – grad sa Ulicom Ivana Gorana Kovačevića. Ova ulica bi prvenstveno se koristila za komunikaciju pješaka i učenika naselja Midžić mahala, te kao saobraćajnica isključivo za stanare Ulice Tuk mahala. Sredstva za otvaranje ovog puta se mogu povući sa koda JU Zavod za prostorno uređenje predviđenog za ovu namjenu.”


Odgovor JU Zavod za prostorno uređenje

Odgovor nadležne službe

23.02.2021.

Inicijativa sa 5. sjednice GV održane 23.02.2021. godine : „Inicijativa za izmjenu dijela Urbanističkog plana za prostor, k.o.Kralje „Vrkašić – Jezine“, lijeva obala rijeke Une nizvodno od Vrkašićkog mosta duž nekategorisanog Pečenkovića puta sa obje njegove strane, šire područje grada Bihaća. Inicijativa je pokrenuta od strane grupe građana vlasnika katastarskih parcela. Razlog za pokretanje inicijative za izmjenu dijela navedenog Urbanističkog plana, ogleda se u potrebama vlasnika i korisnika ovog zemljišta za drugačijom organizacijom prostora, odnosno potrebom za uređenjem i izgradnjom stambenih, vikend i turističkih objekata sa pratećim sadržajima. Ukoliko se prihvati ova inicijativa bili bi propisani uslovi za legalizaciju postojećih objekata, te izgradnju novih uz poštivanje urbanističkih parametara, odnosno uslova za izgradnju, te izgrađena neophodna infrastruktura.“


Odgovor nadležne službe: 

Urbanistički plan grada Bihaća za period od 20. godina je usvojen na 5. sjednici Gradskog vijeća Bihać, održanoj dana 23.02.2021. godine. Ova Služba je u toku izrade Urbanističkog plana zaprimila primjedbu grupe građana Vrkašić, a što je i predmet ove inicijative. U toku izrade Plana, nosilac izrade je dao odgovor da primjedba nije prihvatljiva iz razloga jer se predmetne parcele nalaze dijelom u obuhvatu vodnog dobra, u kojem je zabranjena izgradnja, te unutar granica poplavnog podučja rijeke Une. Isto tako, Urbanističkim planom iz 2003. godine, predmetni lokalitet je bio utvrđen kao Parkovsko zelenilo, a Nacrtom plana iz 2010. godine, predmetni obuhvat je utvrđen kao Javne zelene površine – Park Z1. Stoga, shodno definiranim granicama vodnog dobra, granicama poplavnih područja i usvojenom prostorno-planskom dokumentacijom nije moguća legalizacija objekata na predmetnom lokalitetu.