Grad Bihać
Elvira Selmanović

Elvira Selmanović

NB

27.12.2021.

Pitanje sa 18. sjednice GV održane 27.12.2021. godine :

Pitanje za direktora JKP Komrad, zašto se ne prezne kontejneri za odlaganje staklane ambalaže na lokaciji kod Doma penzionea i kod UniCredit banke u ulici 5.Korpusa?


Odgovor JKP Komrad

23.03.2021.

Pitanje sa 7. sjednice GV održane 23.03.2021. godine :

Na 7. sjednici GV tražila je odgovore na vjećnička pitanja koje je postavila na 5. sjednci, a odnosili su se na JP i JU čiji je osnivač Grad Bihać. Koliko su u radni odnos primili radnika u 2020. godini, na koje poslove, jesu li to ugovori o radu zaključeni na određeno ili neodređeno vrijeme i koliko su bruto mjesečne plate?


Odgovor JP Vodovod

Odgovor JKP Komrad

Odgovor JU Zavod za prostorno uređenje : JU „Zavod za prostorno uređenje“Bihać je u 2020.god. u stalni radni odnos primio 2 radnika na neodređeno i 1 radnika na određeno radno vrijeme. Radi se o slijedećim radnim mjestima: Stručni saradnik za elektroinstalacije ( VSS bach.elektrotehnike-brutto plaća 1.947,23 KM ) i Referent za uređenje građ.zemljišta ( SSS- građevinski tehničar-Brutto plaća 1.532,84 KM ) U oba slučaja radilo se o popuni radnih mjesta poslije odlaska u penziju ranijih radnika. Radi smrtnog slučaja radnika ,ugovorom na određeno do konačne popune primljen je jedan radnik na radno mjesto :Stručni saradnik za javne nabavke i personalne poslove ( VSS dipl.pravnik-brutto plaća 1.973,23 KM ).

30.06.2021.

Pitanje sa 14. sjednice GV održane 30.06.2021. godine :

Pitanje postavlja direktoru JKP Komrad. Građani koji uredno plaćaju godišnji iznos za održavanje mezarluka na Humcima pitaju zašto to plaćaju kad mezarluke održavaju sami. Nekad je na ulaznim vratima bila kolica za odlaganje trave a sada ni to nema pa su prinuđeni i o tome da brinu.


Odgovor :

Na osnovu Odluke gradskog vijeća o obavljanju pogrebne djelatnosti na području grada Bihaća (Sl.glasnik grada Bihaća broj 7/14) regulisano je održavanje i uređivanje mezarja-groblja prema kojem je Uprava mezarja-groblja odgovorna i dužna da obezbjedi trajno, neprekidno i kvalitetno održavanje istog (član 20. Odluke o obavljanju pogrebne djelatnosti na području grada Bihaća), dok je za održavanje mezarnih-grobnih mjesta zaduženo i odgovorno lice koje je u srodstvu sa umrlim licem (član 23. Odluke o obavljanju pogrebne djelatnosti na području grada Bihaća). S tim u vezi naknada za godišnje održavanje se odnosi na održavanje mezarja-groblja "Humci" Bihać, a mezarna-grobna mjesta održavaju srodnici umrlih lica. Na ulazu u mezarje/groblje "Humci" Bihać je postavljen kontejner za odlaganje otpada, u blizini svake pojedinačnoj parcele na terenu mezarja/groblja "Humci" Bihać je postavljen kontejner da korisnici mogu odložiti eventualno suho cvijeće, travu i drugi otpad. Kontinuirano se mezarje-groblje održava na način da korisnici budu zadovoljni, a što nam je krajnji cilj. 

31.03.2021.

Pitanje sa 7.sjednice GV Bihać održane 31.03.2021. godine upućuje JU "Zavod za prostorno uređenje" Bihać :

Može li se nadoknaditi šteta građanima iz Ul. Omera Hajama (desni prilaz Ul. Radoslava Lopašića) u smislu nasipanja puta koji su izvođači radova uništili izvođenjem radova KfW projekta (inače je ta ulica skoro u centru Bihaća neasflatirana, a građani skoro 10 godina istu nasipaju) ?


Odgovor :

Projekt izgradnje sistema otpadnih voda grada Bihaća realiziran je putem Jedinice za implementaciju kapitalnih projekata koja je formirana pri tadašnjoj Službi za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša. JU "Zavod za prostorno uređenje Bihać" ne raspolaže s podacima o realizaciji predmetnog projekta. 

31.03.2021.

Pitanje sa 7.sjednice GV Bihać održane 31.03.2021. godine upućuje JU "Zavod za prostorno uređenje" Bihać . 

Može li se pomoći stanovnicima u Ul. Japodska koji godinama imaju problem sa uličnom rasvjetom?


Odgovor :

Budžetom Grada Bihaća za 2021. godinu ( "Sl. Glasnik grada Bihaća" br. 6/21), kao ni Programom uređenja građevinskog zemljišta za 2021. godinu nije planirana realizacija projekta rekonstrukcije javne rasvjete u Japodskoj ulici.

01.09.2021.

Pitanje sa 16. sjednice GV održane 01.09.2021. godine „Kako je još uvijek na snazi Odluka GV iz 2017. godine koja se odnosi na visine plata direktora, tj. usvojenom odlukom ograničavaju se plate direktora JP i JU Zavoda za prostorno uređenje na 2,5 prosječne neto plate u FBiH i plate direktora JU na 2 prosječne plate u FBiH, kao da Skupština JP ili Upravni odbor može povećati, o čemu odluku donosi nadzorni odbor JP i JU na osnovu ostvarenih rezultata poslovanja JP ili JU za koje se utvrdi da su rezultat rada i menadžerskih sposobnosti direktora, a kako imam saznanja da se pojedini direktori i upravljačka tijela JP i JU ne pridržavaju gore navedene odluke osnivača, postavljam pitanje: Da li se direktori i upravljačka tijela JP i JU pridržavaju ove odluke, počev od 2017. godine, imaju li veće plate i po kojem osnovu se ista isplaćuje?“


1. Odgovor JU Zavod za prostorno uređenje 

Plaća direktora JU „ Zavod za prostorno uređenje“ Bihać se obračunava po koeficijentu utvrđenom po čl.10. Pravilnika o plaćama i naknadama plaća radnika JU “Zavoda za prostorno uređenje“ a što je i u skladu sa Odlukom GV iz 2017.god. i utvrđenim parametrima za obračun.

2. Odgovor JP Vodovod

21.04.2021.

Pitanje sa 8. sjednice GV održane 21.04.2021. godine: 

Na 7.Sjednici GV tražila je odgovore na vijećnička pitanja koje je postavila na 5.Sjednici a odnosilli su se na JP i JU čiji je osnivač Grad Bihać: Koliko su u radni odnos primili radnika u 2020 god.na koje poslove ,jesu li to ugovori o radu zaključeni na određeno ili neodređeno vrijeme i koliko su bruto mjesečne plate?


Odgovor 1: 

JU „Zavod za prostorno uređenje“Bihać je u 2020.god. u stalni radni odnos primio 2 radnika na neodređeno i 1 radnika na određeno radno vrijeme. Radi se o slijedećim radnim mjestima: Stručni saradnik za elektroinstalacije ( VSS- bach.elektrotehnike-brutto plaća 1.947,23 KM ) i Referent za uređenje građ.zemljišta ( SSS- građevinski tehničar-Brutto plaća 1.532,84 KM ) U oba slučaja radilo se o popuni radnih mjesta poslije odlaska u penziju ranijih radnika. Radi smrtnog slučaja radnika ,ugovorom na određeno do konačne popune primljen je jedan radnik na radno mjesto :Stručni saradnik za javne nabavke i personalne poslove ( VSSdipl. pravnik-brutto plaća 1.973,23 KM ).

Odgovor JKP Komrad 

Odgovor JP Vodovod

21.04.2021.

Pitanje sa 8. sjednice GV održane 21.04.2021.: 

Da li može komunalna inspekcija Grada Bihaća naložiti PIO/MIO F BiH, tj.vlasniku građevine Dom penzionera, da objekat zaštiti od ulaska ljudi, na način da se postavi ograda, zazidaju ulazi ili nešto slično, kao i da li se mogu iseliti lica-migranti koji tu borave, da li se može prekršajno kazniti lice koje im je neki dan dovezlo kamion sa drvima i odložio pred objekat, a isto je objavljeno na društvenim mrežama?


Odgovor na pitanje

16.06.2022.

.


.