Grad Bihać
Emir Mujadžić

Emir Mujadžić

SBB

22.11.2021.

Pitanje sa 17. sjednice GV održane 22.11.2021. godine :

Vijećničko pitanje upućuje Službi za inspekcijske poslove. Da se izađe na teren i to u krugu OŠ „Ivo Lolo Ribar“ i Ekonomske škole da se vidi šta se može učiniti sa ruševinom koja se tamo nalazi. Ta ruševina ugrožava učenike tih škola i stanovnike okolnih kuća.


Odgovor nadležne službe :

U vezi sa navedenim dostavljamo Vam slijedeću informaciju: Služba za inspekcijske poslove Grada Bihaća odnosno postupajući inspektor dana 11.11.2021. godine, donio je rješenje broj: 06/1-19-6-6088/21, kojim je naređeno investitoru J.U. “Ekonomska škola”, da ukloni urušeni objekat, dimenzija 24.70 x 13.85 m, kao i da je subjekt nadzora u ostavljenom roku izvršio naloženu mjeru.

30.06.2021.

Pitanje sa 14. sjednice GV održane 30.06.2021. godine :

Pitanje za resornu službu Cesta Kamenica – Turija Direkcija cesta apelujem na uređenje ceste i otklanjanja barikada na lijevoj strani.


Odgovor JU Direkcija regionalnih cesta USK Bihać :

Obavještavamo Vas da je JU Direkcija regionalnih cesta USK Bihać u toku 2020. godine nabavila projektnu dokumentaciju za sanaciju klizišta na regionalnoj cesti R-403-a, dionica: Kamenica - Turija - Vrsta, te da je u toku pribavljanje odobrenja za građanje kod nadležnih gradskih službi. 

19.03.2021.

Pitanje sa 6. sjednice GV održane 19.03.2021. godine :

Postavljam pitanje za parking u Gornjem Prekounju ako je zemlja Grada Bihaća treba je asfaltirati i napraviti parking mjesta, ukoliko nije naše vlasništvo da se ista ne koristi i da se apart za naplatu parkinga izmjesti na drugo mjesto.


Odgovor JKP Komrad :

Obavljanje komunalne djelatnosti javnih parkirališta na području Grada Bihaća povjereno je Javnom komunalnom preduzeću JKP ''Komrad'' d.o.o. Bihać, Odlukom o javnim parkiralištima na području grada Bihaća (''Službeni glasnik grada Bihaća'' broj 11/20), koju je donijelo Gradsko Vijeće. Aneksom I pomenute Odluke, dio D- javna parkirališta u parking zoni III, regulirana je parking zona između ul. Bihaćkih branilaca, Husrefa Redžića i Đačka, sa zabranom ulaska i izlaska iz ul. Đačka izuzev k.č.br. 5273/1/3/4 k.o. Bihać- grad u ukupnoj površini od 468 m2. Shodno obrazloženom, navodimo da JKP ''Komrad'' d.o.o. Bihać u potpunosti postupa u skladu sa navedenom Odlukom, a posebno u skladu sa navedenim aneksom pomenute Odluke.

19.03.2021.

Na 6. sjednici Gradskog vijeća Bihać održanoj dana 19.03.2021.godine, vijećnik Emir Mujadžić postavio je pitanje: „Da li postoji Registrator nepokretne imovine grada Bihaća, gdje je objavljen i kako se upravlja tom imovinom? Imovina grada Bihaća je imovina građana grada Bihaća i da bi se adekvatno upravljalo sa istom neophodno je da ona bude ažurno registrirana, javna, dostupna građanima, potencijalnim korisnicima i investitorima. Postavljam sljedeće pitanje: 1. Da li postoji Registar nepokretne imovine grada Bihaća po vrstama: a. poslovni prostori b. stanovi c. zemljište (građevinsko i poljoprivredno po vrstama- oranice pašnjaci, livade i itd) 2. Koliko je imovine u funkciji i koliko se ostvaruje prihod godišnje? 3. Šta je sa poljoprivrednim zemljištem koje se nalazilo na korištenju kod zemljoradničkih zadruga, ko je vlasnik i ko raspolaže sa tom imovinom, da li je bilo otuđivanja te imovine i kako u kojoj mjeri 4. Da li je Registar imovine javan, transparentan i da li se Gradsko vijeće povremeno informiše o stanju i efektima na gradski budžet grada Bihać. Tražim pismeni odgovor na ova pitanja i da se Gradsko vijeće detaljno upozna sa ovom problematikom.“


Odgovor Sluzbe na vijecnicko pitanje

31.03.2021.

Inicijativa sa 7. sjednice GV održane 31.03.2021. godine : Inicijativa za odvoz krupnog otpada kontejnerima po mjesnim zajednicama.


Odgovor JKP Komrad :

Uprava preduzeća je razmatrala mogućnost nabavke pomenutih kontejnera za potrebe odvoza krupnog otpada i donijela zaključak da se isti iz vlastitih sredstava ne mogu nabaviti pa je u razgovoru sa gradonačelnikom dogovoreno da bi se sredstva za nabavku pomenutih kontejnera mogla obezbjediti iz duga grada Bihaća prema JKP „KOMRAD“ d.o.o Bihać, tj realizirala nabavka 50 kontejnera od 7 m3. Nadzorni odbor JKP „KOMRAD“ d.o.o Bihać je prihvatio nabavku kroz izmjenu i dopunu Plana javnih nabavki. Realizacija nabavke sad ovisi o financijskim mogućnostima grada Bihaća.