Grad Bihać
Alen Zulić

Alen Zulić

Nezavisni klub Una

30.06.2021.

Pitanje sa 14. sjednice GV održane 30.06.2021. godine :

Pitanje za direktora JU „Zavod za prostorno uređenje“: Kada će se dovesti u red ulica Karlovačka u MZ Vedro Polje ?


Odgovor JU Zavod za prostorno uređenje :

Radovi na sprečavanju plavljenja stambenih objekata u Karlovačkoj ulici, naselje Vedro Polje, realizirani su u augustu u okviru Ugovora broj 01/03-10-04-4186/21 od 23.07.2021.godine – hitne intervencije ( Program uređenja i održavanja vodotoka i drugih voda, izgradnju, rekonstrukciju i održavanje vodnih objekata za 2021.godinu ). Na predmetnoj lokaciji u okviru radova odvodnje oborinskih voda izvršena je nabavka doprema i postavljanje betonskih ivičnjaka u dužini od cca 11,50m; ugradnja tri slivnika, izrada upojnog bunara od betonskih cijevi profila 1000mm.

19.03.2021.

Pitanje sa 6. sjednice GV održane 19.03.2021. godine :

Postavljam vijećničko pitanje dokle se došlo sa inicijativom vezanom za promjenu naziva ulice u MZ Ripač. Naime, pokrenuta inicijativa je podnesena prije godinu dana a radi se o ulici Željeznička koja bi po navedenoj inicijativi trebalo da nosi ime ulica „ Šehida Asima i Fuada“?


Odgovor nadležne službe :

Odluka o nazivima ulica, trgova i mostova na području Grada Bihaća (“Službeni glasnik Grada Bihaća” broj: 3/16, 6/16 ) usvojena je od strane Gradskog vijeća Bihać uz provođenje svih propisanih radnji i postupaka (priprema Nacrta Odluke, provođenje javne rasprave i izrada Prijedloga Odluke), čime je u donošenju iste obezbjeđeno i učešće zainteresirane javnosti (građana, organizacija civilnog društva, predstavnika akademske zajednice, javnih ustanova i preduzeća, boračkih kategorija, osoba sa invaliditetom i drugo). Dakle, Odluka o nazivima ulica, trgova i mostova na području Grada Bihaća donesena je po propisanoj proceduri, javno, transparentno i zakonito. Učestalo mijenjanje naziva ulica, trgova i mostova predstavljalo bi dodatne poteškoće, nesnalaženja i troškove prvenstveno našim sugrađanima, a potom i Ministarstvu unutrašnjih poslova USK-a, Sektoru za pravne poslove, CIPS evidenciji, Agenciji za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH, te posebno poteškoće kod provođenja lokalnih i općih izbora na što nas je upozoravala i Izborna komisija. Inicijativu za izmjenu naziva ulice Željeznička uputio je vijećnik Adnan Habibija dana 29.10.2019. godine, a istu je Gradonačelnik Grada Bihaća prihvatio 07.01.2020.godine sa obrazloženjem da će u narednom periodu, kada se ukaže potreba, predložiti Gradskom vijeću formiranje Komisije čiji će zadatak biti da, u skladu sa donešenim kriterijima, razmotri sve pristigle prijedloge, inicijative i sugestije, i o njima zauzme konačan stav koji će biti osnov za eventualnu pripremu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nazivima ulica, trgova i mostova na području Grada Bihaća.

19.03.2021.

Inicijativa sa 6. sjednice GV održane 19.03.2021. godine : Inicijativa da se u ulici Karlovačka riješi problem na način da se u prvoj fazi a shodno programu rada Savjeta MZ Vedro Polje naspe pomenuta ulica a da se u drugoj fazi ista asfaltira kako je to u samom programu vremenski i definisano.


Odgovor JU Zavod za prostorno uređenje

Odgovor nadležne službe