Grad Bihać
Ahmed Fatkić

Ahmed Fatkić

A-SDA

04.02.2021.

Zašto nije proveden u katastarskom operatu ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Bihaća sa zakupoprimcem Murić Đulagom, obzirom da je prošlo više od osamnaest mjeseci od potpisivanja ugovora a do danas ništa nije učinjeno?


Na postavljeno pitanje Služba za finansije, privredu i poljoprivredu dostavlja sljedeći odgovor: Zakupoprimac Murić Đulaga potpisao je Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Bihaća, broj: 10/1-24-2558/19 od 05. 07. 2019. godine. Ovim ugovorom zakupodavac dodjeljuje na period od deset godina poljoprivredno zemljište označeno kao k.č. broj 8326/2 površine 146 m² i dio k.č. broj 8325/1 površine 2.354 m², kultura pašnjak, upisano u PL broj 4200, k.o. Bihać-grad. Ugovor je stupio na snagu datumom potpisivanja, te se započelo sa uvođenjem zakupoprimaca u posjed. Na k.č. broj 8325/1 ukupne površine 4.457 m² pored Murić Đulage zakup su dobili: - Radaković Radomir, - Ibrišimović Izvor, - Malkoč Nihad; Dana 07. 02. 2020. godine službena lica su izašla na teren sa ciljem da se zakupoprimci uvedu u posjed ali isti nisu htjeli potpisati zapisnik. Napominjemo da se u ovom slučaju prije zaključenja ovih ugovora radilo o klasičnom primjeru uzurpacije državnog zemljišta koje datira još od prije rata. Službena lica će ponovo izaći na teren i pokušati zakupoprimce uvesti u posjed. Takođe napominjemo da se ugovori ne provode u katastarskom operatu.

Trenutno nema inicijativa!