Grad Bihać
Smail Dervišević

Smail Dervišević

SDA

22.11.2021.

Pitanje sa 17. sjednice GV održane 22.11.2021. godine :

Savjetu MZ- Centar obratili su se stanari sa adrese HVO 2, gdje su istakli problem odlaganja smeća ispod njihovih prozora. Na ćošku zgrade uz parkirni automat, postavljena su dva kontejnera u koje odlažu otpad stanari zgrade, privredni subjekti, a nesavjesni građani odlažu krupni otpad pored kontejnera. U ljetnom periodu širi se neugodan miris a često se pojavi i požar. Obraćali smo se više puta JKP „KOMRAD“, gdje smo dobili negativan odgovor kao i od Grada Bihaća, službe za strateško planiranje, upravljanje projektima, komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša. Molimo Vas da iznađete rješenje za navedene probleme.


Odgovor JKP Komrad :

Prema Odluci o načinu postupanja sa komunalnim otpadom na području općine Bihać (Službeni glasnik Općine Bihać broj: 11/2013), člana 11, stav 3: „Lokacije za postavljanje posuda za odlaganje komunalnog otpada na javnim površinama odredit će JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać i davalac usluge, u saradnji sa Službom za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove“ je regulisan način određivanja lokacija za postavljanje posuda za odlaganje komunalnog otpada. Prava adresa za određivanje lokacija je JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać i na tu novu lokaciju JKP „KOMRAD“ d.o.o Bihać daje saglasnost u smislu ispunjavanja tehničkih uslova za servisiranje kontejnera u saradnji sa pomenutom službom. Kada je u pitanju pomenuta lokacija, pojava većih količina otpada nastaje zbog nepropisnog odlaganja otpada od strane lica koja ne samo da ne žive u blizini pomenute lokacije, već i pravnih lica koja ne posjeduju komunalne posude, a koja su prema važećoj Odluci, tačnije članu 20., dužni da posjeduju svoje kontejnerske posude. S toga, pozivamo građane MZ Centar da svaku zloupotrebu kontejnerskih posuda od strane fizičkih i pravnih lica prijave nadležnoj inspekciji grada Bihaća i na taj način spriječimo pojavu stvaranja neugodnih mirisa i ružne slike pretrpanih kontejnera, uzimajući u obzir da svaku noć, 7 dana u sedmici vršimo istresanje i odvoz komunalnog otpada sa ovih lokacija. Kada je u pitanju krupni otpad, koristimo priliku da i na ovaj način obavjestimo sugrađane MZ Centar da je kontejner za krupni otpad postavljen na lokaciji: JAVNI PARKING U UL. HUSEIN-KAPETANA GRADAŠČEVIĆA.

20.03.2019.

Na 6. Sjednici Gradskog vijeća grada Bihaća, održanoj 19.03.2021. godine:


Postavlja pitanje nadležnim u Gradskoj upravi kao i direktorima javnih preduzeća kojima je osnivač Gradsko vijeće kada će se ispoštovati Odluka Gradskog vijeća objavljena u Službenom listu Grada Bihaća br.3.od 31.03.2016.g. Odnosno kada će JU "Zavod za prostorno uređenje" u svoje baze podataka unijeti ispravne adrese mještana MZ Golubić.
Obavještava da je predsjednik savjeta MZ Golubić u Gradskoj upravi odnosno Službi za komunalne djelatnosti,vode, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove sa tamošnjim službenikom izvršio sve ispravke te da je što se tiče naziva ulica i adresa mještana jedino ispravno stanje u gore navedenoj službi.


1. Shodno članu 17. stav (1) Odluke o komunalnoj naknadi (Sl. glasnik Grada Bihaća broj: 13/2018) službenu evidenciju o obveznicima komunalne naknade vodi JU ''Zavod za prostorno uređenje'' Bihać. Naprijed navedena evidencija između ostalog sadrži ''ime i prezime, adresu fizičkog lica obveznika komunalne naknade''. Uvidom u službenu evidenciju obveznika komunalne naknade utvrđeno je da JU ''Zavod za prostorno uređenje'' u istoj koristi nazive ulica utvrđene u Odluci o nazivima ulica, trgova i mostova na području Grada Bihaća (Sl. glasnik Grada Bihaća broj: 3/2016), te za područje MZ Golubić raspolaže sa sljedećim podacima:


a) Ul. Golubićkih branitelja evidentirano 288 obveznika/domaćinstava,
b) Ul. Švicarskog karitasa evidentirana 24 obveznika/domaćinstava,
c) Ul. Trzna evidentirano 9 obveznika/domaćinstava,
d) Ul. Kadića evidentirano 17 obveznika/domaćinstava,
e) Ul. Krivača evidentiran 31 obveznik/domaćinstava,
f) Skelska ulica evidentirano 12 obveznika/domaćinstava,
g) Ul. Golubićka kula evidentirano 11 obveznika/domaćinstava,
h) Ul. Žuta greda evidentirano 11 obveznika/domaćinstava,
i) Ul. Mlinište –,
j) Ul Kosirnica evidentirano 10 obveznika/domaćinstava,
k) Ul. Una evidentirana 3 obveznika/domaćinstava,
l) Ul. Jantarska evidentirano 10 obveznika/domaćinstava.


Ističemo da je članom 9. stav (1) i (2) Odluke o komunalnoj naknadi propisana obaveza obveznika komunalne naknade da u JU ''Zavod za prostorno uređenje'' prijave svaku promjenu, a koja je od uticaja za utvrđivanje komunalne naknade.

22.11.2021.

Inicijativa sa 17. sjednice GV održane 22.11.2021. godine : Inicijativa JKP ''Komrad'' d.o.o. Bihać uvođenje e- računa - Suvremeni, siguran i zakonski ispravan oblik računa koji ne zahtijeva fizički ispis - E- račun je jednostavniji u usporedbi sa sadašnjim oblikom kreiranja i slanja računa putem pošte ili inkasatora; - Ušteda cjelokupnog poslovnog procesa (papir, oprema, ljudski resurs itd.) - Smanjenje korištenja papira čime štedimo prirodne resurse i pomažemo kod očuvanja okoliša - Jako bitno da se e-račun ne mora papirnato arhivirati (nema potrebe štampanja, odlaganja u registratore, te iste u skladišne prostore). Zbog svega navedenog molim upravu JKP ''Komrad'' d.o.o. Bihać da iznađe način, kao što su i ostale firme koje vrše naplatu računa, da se isti šalju elektronskim putem za korisnike koji to žele.


Odgovor JKP Komrad :

JKP ''Komrad'' d.o.o. Bihać je od 2017. godine uveo slanje računa za usluge odvoza smeća putem e-pošte za pravna lica i obrtnike, koji to žele. U prosjeku na mjesečnom nivou pošaljemo 450 e- računa. Smatramo ispravnom Vašu inicijativu, te će Uprava JKP ''Komrad'' d.o.o. Bihać u narednom periodu nastojati da stupi u pregovore sa pravnim licem koje nam održava računovodstveni softver, kako bi se i na koji način moglo riješiti pitanje slanja e- računa za usluge odvoza smeća i za domaćinstva koja to žele.