Grad Bihać
Hasan Babić

Hasan Babić

SDA

22.11.2021.

Pitanje sa 17. sjednice GV održane 22.11.2021. godine :

U ime mještana MZ Brekovica, direktoru JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać, postavit ću vijećničko pitanje koje glasi: Kada će doći do realizacije prve faze radova na asfaltiranju dionice puta Hukarevići-Jukići, za čiju realizaciju u budžetu grada Bihaća za 2021.godinu obezbjeđeno 50.000 KM. Tražim da se što prije pristupi realizaciji ovog dijela projekta iz razloga što je građevinska sezona pri kraju.


Odgovor JU Zavod za prostorno uređenje :

Ugovor za izvođenje radova Hukarevići - Jukići zaključen je dana 20.12.2021. godine. Istim je obuhvaćena rekonstrukcija dijela saobraćajnice u dužini od cca 180m. Vrijednost radova 49.714,93 KM. Izvođač radova "Behić-Sanny boy" doo Bihać. 

22.11.2021.

Pitanje sa 17. sjednice GV održane 22.11.2021. godine :

U ime mještana i predsjednika MZ Jezero-Privilica, direktoru JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać, postavit ću vijećničko pitanje koje glasi: Kada će se u ul. Isaka Samokovlije doći do sanacije asfaltne podloge. Trenutno je ulica puna udarnih rupa. Postojeća asfaltna podloga je pored udarnih rupa i u većem dijelu ispucala, što invalidnim licima koji žive u toj ulici predstavlja jako veliki problem za kretanje.


Odgovor JU Zavod za prostorno uređenje :

U skladu sa Programom "Zavoda" za 2021. godinu ugovor za radove tekućeg održavanja asfaltnih kolovoza - krpanje udarnih rupa zaključen je dana 16.07.2021. godine. Nakon potpisivanja ugovora, izvođač radova "I-Selimović" doo Cazin, od strane nadzornog organa "Zavoda" uveden je u posao. I pored izdatih naloga, datih u skladu sa prioritetima koji su utvrđeni na osnovu stepena oštećenja, intenziteta saobraćaja, Izvođač radova nije započeo sa realizacijom radova na krpanju asfaltnih kolovoza. Napominjemo da su na osnovu Ugovora za izvođenje radova redovnog održavanja asfaltnih kolovoza, a koji je zaključen dana 23.04.2021. godine tokom 2021. godine realizirani radovi krpanja asfaltnih kolovoza u iznosu od 99.858,01 KM.

22.11.2021.

Pitanje sa 17. sjednice GV održane 22.11.2021. godine :

U ime mještana i predsjednika MZ Jezero-Privilica, direktoru JKP „KOMRAD“ postavit ću vijećničko pitanje koje glasi: Zašto se u ulici Isaka Samokovlije ne vrši čiščenje, uređenje, odnosno košenje trave u Jevrejskom groblju. Isto predstavlja jako lošu sliku po grad Bihać


Odgovor JKP Komrad

Odgovor JU Zavod za prostorno uređenje :

- Održavanje Jevrejskog groblja vrši se kroz program obavljanja komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje stavka "održavanje spomen obilježja, stratišta, mezaristana i groblja - mezarja kulturno historijskog značaja."

23.02.2021.

Pitanja sa 5. sjednice GV održane 23.02.2021. godine :

- Zbog čega je donesen Pravilnik o radu i radu taksi stajališta na području grada Bihaća, kao i zbog čega su dodijeljena Rješenja za rad i rad na istima ako taksi prijevoznici nisu ovim Pravilnikom zaštićeni i ako je donesen da bi se samo onim savjesnim taksi prijevoznicima naplatila godišnja naknada za korištenje taksi stajališta?

- Šta je urađeno po pitanju kršenja Pravilnika o radu i radu na taksi stajalištima iz nepravilnosti, odnosno da li je kome izrečena mjera zbog formiranja divljih taksi stajališta, a koja su do današnjeg dana aktuelna i koja su naročito izražena u poslijepodnevnim satims kada komunalna inspekcija nije na radnom mjestu?

- Šta je urađeno po pitanju obilježavanja taksi stajališta vertikalnom i horizontalnom signalizacijom kao i asfaltiranja taksi stajališta, a naročito taksi stajališta ispred Agrama?


Odgovor nadležne službe


15.07.2021.

Pitanje sa 15. sjednice GV održane 15.07.2021. godine :

Vijećničko pitanje Gradonačelniku Grada Bihaća i direktoru JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać : „Kada će doći do izgradnje kanalizacione mreže u Ul. Vasif bega Bišćevića, kao i trotoara barem sa jedne strane ulice?“ Naime pomenuta ulica do polovine ima izgrađenu kanalizaciju, dok ostali dio ulice nema, te se jedan dio mještana priključio na sistem odvodnje oborinskih voda, što dovodi do pojave neugodnog mirisa u ulici, pogotovo u ljetnim danima, kao i opasnosti od zaraznih bolesti. Mještani ove ulice negoduju zbog toga, govoreći da se od smrada ne može živjeti, kao i zbog činjenice što se i u ostatku ulice nije radilo na izgradnji kanačizacionog sistema za vrijeme realizacije KfW projekta.


Odgovor JU Zavod za prostorno uređenje : 

Budžetom grada Bihaća („Sl. glasnik grada Bihaća“ br. 6/21) i Financijskim planom i programom rada „Zavoda“ za 2021.god., a koji je GV –e Bihać usvojilo na 8. sjednici održanoj dana 21.04.2021.godine. ( „Sl. glasnik grada Bihaća“ br. 7/21 ) nije planirana izgradnje sanitarne kanalizacione mreže u Ul. Vasif bega Bišćevića. Realizaciji navedenog projekta može se pristupiti po obezbjeđenju financijskih sredstava.

30.06.2021.

Pitanje sa 14. sjednice GV održane 30.06.2021. godine :

Pitanje postavlja direktoru JP Vodovod Bihać. Kada će te konačno izvršiti asfaltiranje prekopa cesta koje je izvršeno u mjesnoj zajednici Brekovica u ulici Brekovačkog odreda kod novoformiranog Doma za iznemogla lica, te prekop ceste u ulici Mahala. Odgovor tražim u pisanoj formi.


Odgovor JP Vodovod :

Asfaltiranje prekopa ceste u MZ-Brekovica je urađeno kod novoformiranog Doma za iznemogla lica u ulici Brekovačkog odreda, dok će prekop ceste u ulici Mahala biti urađen u dogledno vrijeme. 

30.06.2021.

Pitanje sa 14. sjednice GV održane 30.06.2021. godine :

U Budžetu Grada Bihaća za 2021.godinu u dijelu koji se odnosi na finansiranje Programa održavanja, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih cesta, gradskih ulica i nerazvrstanih cesta, organizacijski kod 5001000, konto 821612, podtačka B.1.1, u mjesnoj zajednici Brekovica planirano je asfaltiranje I faze puta Hukarevići – Jukići u iznosu od 50.000 KM. Ukupna vrijednost projekta iznosi 160.000 KM. Učešće mještana u realizaciji ovog projekta kreće se procentualno oko 30% ili u novčano izraženo oko 54.000 KM, sredstva mještana su prikupljena. Obzirom da ulazimo u drugu polovinu tekuće godine postavljam pitanje direktoru JU Zavod za prostorno uređenje grada Bihaća koje glasi: Da li je provedena procedura javnih nabavki (tender za izvođenje radova), ako jeste kada i da li je izabran izvođač radova, a ako nije provedena procedura – zašto nije i kada se planira provesti procedura. Tražim odgovor u pisanoj formi.


Odgovor JU Zavod za prostorno uređenje :

U skladu sa Programom održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih cesta, gradskih ulica i nerazvrstanih cesta za 2021.godinu, u iznosu sredstava planiranih Budžetom grada za 2021.godinu ( 50.000KM ) u toku je postupak javne nabavke za radove asfaltiranja puta Hukarevići – Jukići.

21.04.2021.

Pitanje sa 8. sjednice GV održane 21.04.2021. godine :

Postavlja pitanje Federalnoj vladi, Gradu Bihaću, Elektroprivredi BiH i Federalnoj direkciji cesta: Koje je sve aktivnosti provodila Gradska uprava na čelu sa Gradonačelnicima po pitanju rekonstrukcije mosta koji povezuje obale Une u naselju Kostela – „Brekovački most“, da li je bilo novčanih transakcija na račun Grada Bihaća namijenjenih za rekonstruciju – proširenje mosta, gdje je nastao problem i na koji način ga riješiti?


Odgovor JP Ceste Federacije BiH

Odgovor JP Elektroprivreda BiH

31.03.2021.

Pitanje sa 7. sjednice GV održane 31.03.2021. godine :

Upućuje pitanje JU „Zavod za prostorno uređenje“ i JKP „KOMRAD“ d.o.o. Bihać šta je realizirano po postavljenim vjećničkim pitanjima.


Odgovor JKP Komrad :

JKP „KOMRAD“ d.o.o Bihać je uputio akt 07.09.2021 godine, broj: 932-1/21 kojim je dostavio resornoj službi odgovor na postavljeno pitanje uvaženog vijećnika Hasana Babića koje je isti postavio na 6 sjednici, održanoj 23.03.2021 godine.

31.03.2021.

Pitanje sa 7. sjednice GV održane 31.03.2021. godine :

U ime mještana i predsjednika MZ Jezero Privilica postavlja vijećničko pitanje, kada će se u Ul. Vasif – bega Biščevića završiti postavljanje, odnosno ugrađivanje kanalizacionih   cijevi? Naime, trenutno je urađeno 80 metara kanalizacionih cijevi, tačnije do zgrade Internata, dok su ostali mještani spojeni na cijevi koje služe za odvod oborinskih voda, gdje na tom dijelu puta često dolazi do štopanja.


Odgovor JU Zavod za prostorno uređenje :

Budžetom Grada Bihaća za 2021. godinu ("Sl.glasnik grada Bihaća" br. 6/21), kao ni Programom uređenja građevinskog zemljišta za 2021. godinu nije planirana realizacija projekta izgradnje fekalne kanalizacije u Ul. Vasif bega Bišćevića.

31.03.2021.

Pitanje sa 7. sjednice GV održane 31.03.2021. godine :

Nedavno je na putnoj komunikaciji Kostela – Brekovica postavljena horizontalna signalizacija, koja je učesnike u saobraćaju upozoravala na opasnosti duž trase, što je bilo za svaku pohvalu. Nažalost, kako postavljena tako je ubrzo i nestala. Pitanje upućuje direktoru JU Zavod za prostorno uređenje grada Bihaća, ko je ukonio i iz kojeg je razloga uklonjena novopostavljena vertikalna signalizacija i odnešena u nepoznatom pravcu, te da li će ta signalizacija biti vraćena?


Odgovor JU Zavod za prostorno uređenje :

Na osnovu obilaska terena i uvida u građevinski dnevnik od 04.03.2021. godine konstatirano je da su na lokaciji Brekovačka strana ugrađena 53 nova saobraćajna znaka i 46 tabli za usmjeravanje (znak III-71), a za koje nije postojao nalog nit odobrenje nadzornog organa. Osim što od strane nadzornog odbora nije postojao ni nalog ni odobrenje, signalizacija nije postavljena u sa važećim tehničkim normativima. Slijedom navedenog Izvođaču je naloženo uklanjanje postavljene signalizacije. Izvođač radova izložio je Naručioca nepotrebnim troškovima, i kao takvi mu nisu ni priznati. Napominjemo da se kroz ugovor o redovnom održavanju vertikalne signalizacije 2019. i 2020. godine na ovom lokalitetu, tj. na kritičnim dionicama, izvršilo postavljanje ukupno 50 m' nove odbojne ograde sa odgovarajućom vertikalnom signalizacijom. 

Odgovor JU Direkcija regionalnih cesta USK-a :

Ovim putem Vas obavještavamo da predmetna cesta nije u našoj nadležnosti. 

19.03.2021.

Pitanje sa 6. sjednice GV održane 19.03.2021. godine :

Upućujem vijećničko pitanje JKP „Komrad“. Postavljam pitanje ko je i na osnovu kojeg propisa na lokaciji Brekovačkog otvorio divlju deponiju na kojoj se odlaže krupni i ostali otpad. Tražim da se na toj lokaciji postavi kontejner za odlaganje tog otpada. 


Odgovor JKP Komrad :

Prema Planu preuzimanja, transporta i odlaganja krupnog otpada za grad Bihać, od 17.09.2018 godine, na prostoru MZ Brekovica je određena lokacija za odlaganje krupnog otpada i to Zona 2. punkt 47. Lokacija je određena na način da je ovlaštena osoba iz resorne službe grada Bihaća (Služba za strateško planiranje,upravljanje projektima komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša) odredila javnu površinu , uz suglasnost predstavnika JKP „KOMRAD“ d.o.o Bihać (da li postoji tehnička mogućnost servisiranja odloženog otpada sredstvima odvoza) i tadašnjeg predsjednika MZ Brekovica. Na pomenutoj lokaciji je postavljena tabla sa informacijama šta podrazumjeva krupni otpad i kojim danima će se isti odvoziti. Prema pomenutom planu, na lokacijama nisu predviđeni kontejnerske

22.11.2021.

Inicijativa sa 17. sjednice GV održane 22.11.2021. godine : Podnosi Vijećničku inicijativu, koju upućuje prema: 1. VLADI UNSKO-SANSKOG KANTONA – premijeru g-dinu Mustafi Ružniću, Ministru obrazovanja, nauke, kulture i sporta g-dinu Alminu Hopovcu, Ministru finansija u vladi Unsko-sanskog kantona g-dinu Vedranu Prši. 2. JAVNOJ USTANOVI OSNOVNA ŠKOLA „BREKOVICA“, direktoru g-dinu Emiru Abdijanoviću i Školskom odboru. 3. GRADSKOJ UPRAVI BIHAĆ, gradonačelnik g-dinu Šuhretu Fazliću, nadležnim stručnim službama. PREDMET INICIJATIVE: - Planiranje finansijskih sredstava za dogradnju Sportske dvorane u sklopu JU OŠ „BREKOVICA“ u Budžetu USK-a za 2022. godinu, ubrzano pokretanje aktivnosti vezanih za povrat Glavnog projekta od izvođača radova, izvođenje istog iz radova, podnošenje zahtjeva za izdavanje Urbanističke saglasnosti i Građevinske dozvole za izgradnju Sportske dvorane, te izdavanje istih od nadležnih stručnih službi. Poštovani, U ime učenika JU OŠ“BREKOVICA“, njihovih roditelja i ostalih mještana mjesne zajednice Brekovica od naprijed navedenih tražim da svako u okvirima svojih nadležnosti, hijerarhiji rokovođenja pristupe povratu Glavnog projekta od izvođača radova, izvođenju istog iz radova te namirenju nastale štete, obebjeđenju potrebne dokumentacije/urbanističke saglasnosti, građevinske dozvole te obezbjeđenju finansijskih sredstava u budžetu USK-a za 2022. godinu za stavljanje pod krov sportske dvorane u Brekovici. Naime, svi smo svjedoci da se sportska dvorana u Brekovici počela raditi 2010.godine a da su radovi stali krajem 2011. godine zbog malverzacija i krimanala koji je počinio izvođač radova, zbog čega je protiv više lica pokrenut sudski postupak, koji se nalazi u završnoj fazi. U septembru 2018. godine menadžment JU OŠ „BREKOVICA“ od Tužilaštva USK-a obaviješten je da su se stekli uslovi za nastavak radova, što se vješto krilo iz nepoznatih razloga, te do dana današnjeg nisu poduzimate nikakve aktivnosti po pitanju završetka dvorane. Moram napomenuti da je gradilište sportske dvorane neobezbjeđeno, više puta zidovi su se urušavali i kao takvo predstavlja opasnost po živote učenika, uposlenika škole i slučajnih prolaznika. S ciljem rješavanja ovog višedecenijskog problema, očekujem brzo djelovanje svih pobrojanih na zadovoljstvo učenika i uposlenike JU OŠ „BREKOVICA“


Odgovor JU OŠ Brekovica

01.09.2021.

Inicijativa sa 16. sjednice GV održane 01.09.2021. godine : Inicijativa za uklanjanje kontejnera sa bazena za vodu u mjestu Brekovica U ime mještana Brekovice, Kluba SDA i u svoje lično ime podnosim Inicijativu za uklanjanje kontejnera sa pratećom opremom u vlasništvu RTV Bihać sa bazena za pitku vodu koji je u vlasništvu JP „VODOVOD“ Bihać. Isti je na bazen postavljen u ratnim danima i do danas nije uklonjen. Kontejner sa svojim unutrašnjim sadržajem je sav korozirao i predstavlja prijetnju po zdravlje korisnika pitke vode.


Odgovor nadležne službe

15.07.2021.

Inicijativa sa 15. sjednice GV održane 15.07.2021. godine : Podnosim Inicijativu prema Gradonačelniku Grada Bihaća i stručnim službama gradske uprave, s ciljem podnošenja upita Kantonalnom sudu Bihać u kom je statusu optužnica protiv četiri (4) lica i pravnog lica „GP-PLAN“ d.o.o. Bihać, kada će doći do sudskog postupka, kako bi se mogli nastaviti radovi na izgradnji školske sale u JU „OŠ Brekovica“: Obrazloženje: Dana 31.01.2020.godine, Kantonalni tužilac Kantonalnom sudu u Bihaću – sudiji za prethodno saslušanje podnio je Optužnicu protiv četiti (4) lica i pravnog lica „GP-PLAN“ d.o.o. Bihać, zbog osnovane sumnje da su počinili više kaznenih djela prilikom realizacije izgradnje školske sale u JU „OŠ Brekovica“. Prema provjerenim informacijama koje posjedujemo Optužnica je potvrđena ali do sudskog postupka još nije došlo. Kako je prošlo više od deset godina kako su radovi stali, i ono što je urađeno na objektu podložno je urušavanju zbog vanjskih uticaja, što predstavlja opasnost po bezbjednost života djece koja se kreću u blizini tog devastiranog objekta. Zbog toga: - U ime djece koja pohađaju nastavu u JU „OŠ Brekovica“, u ime njihove sigurnosti, u ime njihovih prava na obrazovanje, u ime uposlenih, te u ime mještana Brekovice postavljam pitanje kada će doći do pokretanja sudskog postupka, kako bi se donijelo rješenje na osnovu kojeg bi se mogli nastaviti radovi na dogradnji školske sale.


Odgovor nadležne službe