Grad Bihać
Silvana Behić

Silvana Behić

POMAK

21.04.2021.

Pitanje sa 8. sjednice GV održane 21.04.2021. godine :

Na autobusnim stajalištima, u cilju zaštite putnika od vremenskih nepogoda, izvršeno je postavljanje nadstrešnica, koje su opremljene klupom i korpom za otpatke. S tim u vezi, postavlja pitanje : „Kad je planirano postavljanje dodatnih nadstrešnica u naseljima kojima su prijeko potrebne, kao što je to u MZ Ribić – Orljani, MZ Kamenica, MZ Pokoj, Jablanskoj ulici i ostalim područjima? “


Odgovor JU Zavod za prostorno uređenje :

Budžetom Grada Bihaća za 2021.godinu ( „Sl. Glasnik grada Bihaća“ br. 6/21), kao ni Programom održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih cesta, gradskih ulica i nerazvrstanih cesta za 2021.godinu nije planirana realizacija projekata nabavke i postavljanja nadstrešnica na autobusnim stajalištima.

21.04.2021.

Pitanje sa 8. sjednice GV održane 21.04.2021. godine :

Projekt izgradnje kanalizacione mreže u MZ Ribić – Orljani je jednim dijelom realizian, međutim preostali dio, koji još uvijek nije završen stvara veliki problem među mještanima navedene mjesne zajednice, tačnije mještana u Ul. Orljanskih ljiljana. Obzirom da je navedni projekt projekat pod nazivom „Izgradnja fekalne kanalizacije – Orljani faza II MZ Ribić – Orljani“ uvršten u usvojeni Budžet Grada Bihaća za 2021.godinu, postavlja pitanje kada će isti biti u postupku javnih nabavki. 


Odgovor JU Zavod za prostorno uređenje :

Prema Planu javnih nabavki za 2021.godinu pokretanje postupka dodjele ugovora za radove izgradnje fekalne kanalizacije u naselju Orljani planirano je u mjesecu junu. U skladu sa članom 19. Tačka 6. Odluke o izvršavannju Budžeta grada Bihaća za 2021.godinu ( „Sl. Glasnik grada Bihaća“ br. 6/21 ) prije pokretanja postupka javne nabavke potrebno je ishodovati pismenu saglasnost Gradonačelnika i Službe za financije, privredu i poljoprivredu.

19.03.2021.

Pitanje sa 6. sjednice GV održane 19.03.2021. godine :

Pitanje: Gradsko vijeće grada Bihaća 2017.god.usvojilo je Odluka o plaćama direktora javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivačGrad Biahć.Usvojenom Odlukom mjesečna plaća direktora JU „ Zavod za prostorno uređenje“ Bihać,utvrđena je najviše po svim osnovama,osim minulog rada) u iznosu od dvije i pol prosječne neto plaće isplaćene u FbiH u prethodna 3 mjeseca dok je za sve ostale ustanove i preduzeća taj limit određen na dvije prosječne neto plaće isplaćene u FBiH računajući prosječnu platu u FBiH u prethodna 3 mjeseca. S tim u vezi, traži da se dostavi informacija o trenutnoj visini plata svih direktora javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač Grad Bihać.


1. Odgovor JU Zavod za prostorno uređenje :

Direktor JU „ Zavod za prostorno uređenje“ Bihać ima utvrđen koeficijent radnog mjesta 6,60 što je ekvivalent neto plaći od 2.066,26 KM ,na šta se obračunava minuli staž koji iznosi 0,6 % po svakoj godini radnog staža i iznosi 219,54 KM što iznosi ukupno 2.285,80 KM. Prosječna neto plaća u FBiH prema zadnjem utvrđenom podatku PREMA Zavodu za statistiku za 12/20 ( Sl.novine FBiH br.14/21 od 19.02.2021.g.) iznosi 993,00 KM.

2. Odgovor JKP Komrad : 

JKP ''Komrad'' d.o.o. Bihać poštuje i provodi u potpunosti Odluku o plaćama direktora javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Grad Bihać, te su plaće direktora i izvršnih direktora utvrđene na osnovu člana 5. i člana 6. navedene Odluke.

3. Odgovor JP Vodovod :

Plate direktora i izvršnih direktora JP "Vodovod" su regulisane ugovorima o angažmanu, uređenju položaja, ovlaštenja, odgovornosti i prava direktora, odnosno izvršnog direktora za zajedničke poslove i izvršnog direktora za tehničke poslove, na osnovu Odluke Nadzornog odbora JP "Vodovod" d.o.o. Bihać broj: 01-1782/14 od 30.06.2014. godine, Odluke Nadzornog odbora JP "Vodovod" d.o.o. Bihać broj: 01-1563-3/18 od 12.06.2018. godine i u skladu su sa članom 5. i članom 6. Odluke o plaćama direktora javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osniva Grad Bihać, koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Bihaća na 11. sjednici, održanoj dana 28.06.2017. godine i koja je objavljena u Službenom glasniku Grada Bihaća, broj 10, od 5. jula 2017. godine. 

Trenutno nema inicijativa!