Grad Bihać
Adnan Lipovača

Adnan Lipovača

SBiH

27.12.2021.

Pitanje sa 18. sjednice GV održane 27.12.2021. godine :

Pitanje postavljam direktoru Komrada Mehuri Selimoviću. Molim Vas da mi dostavite spisak svih korisnika magnetnih kartica u Bihaću.


Odgovor JKP Komrad

01.09.2021.

Pitanje sa 16. sjednice GV održane 01.09.2021. godine :

U skladu sa članom 93. stav 2. Poslovnika Gradskog vijeća Bihać, upućujem vijećničko pitanje: „Zanima me, postavljanje ležećih policajaca u ulici; Zaima Imamovića, ulici Žrtava Srebreničkog genocida.“ Obrazloženje: Ulica Zaima Imamovića direktno izlazi na ulicu dr. Irfana Ljubijankića,na zahjtev MZ i zahtjev stanara okolnih zgrada, zbog sigurnosti kako pješaka tako mještana/stanara. Kao što nam je poznato da izgradnjom trgovačkih centara i stambenih objekata dolazi do povećanja broja automobila. Kao što nam je poznato da vozila ne “poštivanjem“ saobraćajne signalizacije dovode u opasnost stanare. Kako je predmetna lokacija poznata po čestim saobraćajnim nezgodama molim nadležnu službu da HITNO odgovori na moje vijećničko pitanje i uputi zahtjev za hitno postavljanje ležećih policijaca.


Odgovor :

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o regulaciji saobraćaja na području grada Bihaća, (Sl.glasnik grada Bihaća br.10/21 od 05.07.2021 god.)Ul. Zaima Imamovića i Ul. Žrtava Srebreničkog genocida nisu predviđene za postavljanje posebnih objekata za smanjenje brzine kretanja vozila.

01.09.2021.

Pitanje sa 16. sjednice GV održane 01.09.2021. godine :

U skladu sa članom 93. stav 2. Poslovnika Gradskog vijeća Bihać, upućujem vijećničko pitanje: „Zanima me, dana 29.06.2020. godine Grad Bihać je iz Budžeta izdvojio 120.000 KM za rekonstrukciju Smaragdnog pješačkog mosta u središtu Bihaća, danas pogledom na most vidimo da ponovo treba obnovu i stim ciljem postavljam pitanje: koja je firma radila obnovu mosta i da li smo dobili jedan vid garancije na izvršene radove?“


Odgovor :

Radove na „Rekonstrukciji Smaragdnog mosta „ izvodila je firma. „Mig-Elektro“ d.o.o iz Mrkonjić Grada. Garancija je predviđena Ugovorom,i iskorištena je da bi se izvođač obavezao da izvrši određene popravke na mostu. Ovim ugovorom nije predviđena zamjena pleksigasa na inox stubovima,što se planira u slijedećoj fazi.

30.06.2021.

Pitanje sa 14. sjednice GV održane 30.06.2021. godine :

Postavlja pitanje za direktora JKP“KOMRAD“ d.o.o. Bihać: Raspolažem informacijom da se na nekoliko lokaliteta gdje je nepropisno odlagan razni otpad u Gradu, postavljen video nadzor. Da li je to tačno i kakvi su učinci u evidenciji i kažnjavanju počinioca.


Odgovor :

Nadzorne kamere su postavljene na nekoliko lokaliteta u gradu Bihaću, koja su uglavnom specifična za slučajeve zloupotrebe kontejnerskih posuda, pojava mini deponija i ostalih devijantnih ponašanja. Počinioci prekršaja se redovnim putem i u skladu sa zakonskim propisima prijavljuju nadležnoj inspekciji koja dalje preuzima predmete i u skladu sa važećim odluka izriče mjere i sankcije. Broj prijavljenih sa naše strane zaključno sa 15.07.2021. je 44 lica i broj izrečenih prekršajnih naloga Vam može dati nadležna služba grada Bihaća. 

19.03.2021.

Pitanje sa 6. sjednice GV održane 19.03.2021. godine :

Pitanje upućuje direktoru JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać, sa kojom firmom ima potpisan ugovor o održavanju i asfaltiranju lokalnih puteva u gradu Bihaću za period 2020. i 2021.godina ?


Odgovor JU Zavod za prostorno uređenje

23.02.2021.

Pitanje sa 5. sjednice GV održane 23.02.2021. godine :

Molim nadležnu Službu da mi dostavi spisak potpisanih Ugovora sa političkim strankama u vezi korištenja poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Bihaća.


Odgovor nadležne službe

04.02.2021.

Pitanje sa 3. sjednice GV održane 04.02.2021. godine :

Tražio je od nadležne službe: 1. spisak prostora koji pripadaju gradu, spisak prostora koje koriste političke stranke, prostore koje koriste druge organizacije. Traži da se dostavi spisak dužnika; 2. spisak stanova i korisnika istih u vlasništvu grada.


Odgovor od nadležne službe

23.02.2021.

Pitanje sa 5. sjednice GV održane 23.02.2021. godine :

Pitanja upućuje: direktor JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać i   direktor JK „Komrad“ Bihać d.o.o. Bihać 1.Koliko je zaposlenih radnika u JP Vodovod i JP Komrad u vremenskom periodu od 01.01.2019. do 01.02.2021.godine: a)Stalno zaposlenih; b)Koliko je radilo i radi po Ugovoru o djelu; c)Koliko je pripravnika odradilo pripravnički staž i koliko ih trenutno radi Za sve gore navedeno tražim podatke sa imenom i prezimenom.


Odgovor JP Vodovod

Odgovor JKP Komrad 

15.07.2021.

Inicijativa sa 15. sjednice GV održane 15.07.2021. godine : INICIJATIVA: Da se izvrši sanacija stare ceste ili makadamskog puta u ulici Fra.Franje Ćurića-Bišće. Obrazloženje: Stara cesta ili makadamski put ulica Fra. Franje Ćurića-Bišće je apsolutno zapušteno i obiluje rupama koje stvaraju probleme za mještane i vozače. Ova cesta se koristi kao prilaz kućama veliki se problemi stvaraju pogotovo u zimskom periodu jer je nemoguće izvršiti čišćenje. Potrebno je čim prije uraditi sanaciju i asfaltiranje ove ceste, te bi zamolio za hitno razmatranje inicijative.


Odgovor nadležne službe :

JU "Zavod za prostorno uređenje" Bihać, u svom aktu broj: 01-01-05-6760/21 od 15.11.2021. godine, kao odgovoru na dostavljenu inicijativu, navodi da je Gradsko vijeće Bihać na 7. sjednici održanoj dana 31.03.2021. godine usvojilo je Budžet Grada Bihaća za 2021. godinu koji je sadržavao i taksativno pobrojane projekte s financijskim pokazateljima planiranim za realizaciju istih ("Službeni glasnik Grada Bihaća" broj: 6/21). Sredstva za realizaciju projekta rekonstrukcije Ulice fra Franje Ćurića-BIšće nisu planirana u Budžetu grada Bihaća za 2021. godinu, pa samim tim navedeni projekt nije obuhvaćen niti Programom rada i financijskim planom Zavoda za 2021. godinu, kojeg je Gradsko vijeće Bihać usvojilo na 8. sjednici održanoj dana 21.04.2021. godine. Međutim, kroz radove održavanja makadamskih kolovoza (Ugovor broj: 01/3-10-04-4076/21 zaključen 16.07.2021. godine) izvođaču radova dat je nalog da izvrši sanaciju makadamskog kolovoza Ulice fra Franje Ćurića-Bišće. 

Slijedom navedenog inicijativu vijećnika Adnana Lipovače smatramo opravdanom ali je, nažalost ne možemo realizirati do osiguranja sredstava u Budžetu Grada Bihaća kroz Program uređenja gradskog građevinskog zemljišta. Trenutno je planirana sanacija makadamskog kolovoza predmetne ulice. 

30.06.2021.

Inicijativa sa 14. sjednice GV održane 30.06.2021. godine : INICIJATIVA: predlažem Gradonačelniku i Gradskom vijeću da jedna ulica zaslužuje da nosi ime naše umjetnice Done Ares.


Odgovor nadležne službe :

O nazivima ulica, trgova i mostova na području Grada Bihaća odlučuje Gradsko vijeće Bihać na prijedlog gradonačelnika, kao predlagača materijala, i Komisije Gradskog vijeća, koja je u svom radu dužna da se rukovodi kriterijima zasnovanim na stručnoj procjeni pojedinih događaja i istorijskoj ulozi zaslužnih pojedinaca u kontekstu razvoja državnosti Bosne i Hercegovine, borbe za stvaranje i obranu Bosne i Hercegovine, istorijskih, društveno-ekonomskih, političkih, kulturnih, naučnih, privrednih i drugih obilježja grada Bihaća, Unsko-sanskog kantona, Federacije BiH i države Bosne i Hercegovine. 

Važeća Odluka o nazivima ulica, trgova i mostova na području Grada Bihaća ("Službeni glasnik Grada Bihaća" broj: 3/16, 6/16 ) usvojena je od strane Gradskog vijeća Bihać uz provođenje svih propisanih radnji i postupaka (priprema Nacrta Odluke, provođenje javne rasprave i izrade Prijedloga Odluke), čime je u donošenju iste osigurano i učešće zainteresirane javnosti (građana, organizacija civilnog društva, predstavnika akademske zajednice, javnih ustanova i preduzeća, boračkih kategorija, osoba sa invaliditetom i drugo). 

Učestalo mijenjanje naziva ulica, trgova i mostova, predstavljalo dodatne poteškoće, neslalaženje i troškove prvenstveno našim sugrađanima, a potom i Ministarstvu unutrašnjih poslova USK-a, Sektoru za pravne poslove, CIPS evidenciji, Agenciji za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH. 

Na osnovu svega navedenog inicijativu vijećnika Adnana Lipovače, prihvatamo na način, da ćemo u narednom periodu, kada budemo imali dovoljan broj inicijativa, predložiti Gradskom vijeću formiranje Komisije čiji će zadatak biti da, u skladu sa donešenim kriterijima, razmotri sve pristigle prijedloge, inicijative i sugestije, i o njima zauzme konačan stav, koji će biti osnov za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nazivima ulica, trgova i mostova na području Grada Bihaća. 

11.05.2021.

Inicijativa sa 11. sjednice GV održane 11.05.2021. godine: INICIJATIVA: Za imjenu člana 28. i člana 29. Odluke o javnim parkiralištima na području Grada Bihaća. Na osnovu člana 58. stav 1. tačka h) Zakona o komunalnim djelatnostima ( „Službeni glasnik USK“; br: 4/11, 11/11, 6/12, i 13/12) i člana 8. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća „ broj: 1/14). Obrazloženje: Član 28. i član 29. Odluke. Naime, članom 28. i članom 29. Odluke o javnim parkiralištima na području Grada Bihaća (dalje: Odluka) je propisano blokiranje vozila u slučaju da je Korisnik javnog parkirališta počinio povredu odredaba uslova korištenja javnog parkirališta, tako što: a) vozilo nema istaknutu važeću vinjetu, b) vinjeta nije naljepljena, c) vinjeta ne odgovara lokaciji za koju je izdana, d) vinjeta ne odgovara vozilu za koje je izdana, e) parkira vozilo suprotno saobraćajnom znaku,horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji, f) ne istakne, nepravilno istakne ili istakne neodgovarajuću parkirnu kartu, s unutrašnje strane vjetrobranskog stakla vozila, g) prekorači dopušteno vrijeme parkiranja za više od 15 minuta, h) nepropisno parkira vozilo. Član 29. Odluke glasi: „ U slučaju povreda uslova korištenja javnih parkirališta iz člana 28. ove Odluke, ovlaštene službene osobe davaoca usluge izvršit će blokiranje vozila uređajem za blokiranje točkova-„lisicama“. (2) Prije početka stavljanja uređaja za blokiranje točkova na vozilo, isto se fotografira u zoni kotača (blatobran, prednji dio vrata i sl.) kako bi se tačno utvrdilo u kakvom je stanju vozilo bilo stavljanja blokade. Fotografiranje se vrši radi sprječavanja eventualnih zahtjeva korisnika usluge za isplatu štete za oštećenja koja su već ranije bila na vozilu. (3) O blokiranju vozila ovlaštena službena osoba davaoca usluge je dužna sačiniti zapisnik, u koji se unose podaci o stanju vozila prije i nakon blokade. (4) Kod blokiranja vozila, ovlaštena službena osoba davaoca usluge je dužna, na prednje vjetrobransko staklo ili na drugo vidno mjesto, staviti obavijest da je vozilo blokirano sa uputom korisniku o daljnjem postupanju. (5) Obavijest mora da sadrži: pravni osnov blokiranja, datum i vrijeme blokiranja vozila, lokacija parkirališta (broj parkirališta, adresa), marka vozila, registarska oznaka blokiranog vozila, kontakt telefon, način plaćanja naknade za deblokiranje, pouku o pravnom lijeku i postupak u slučaju neplaćanja troškova deblokiranja. (6) Nakon blokiranja vozila, obavezno se fotografira blokirani kotač i cjelokupono vozilo sa vidiljivom registracijom vozila. (7) Troškove blokiranja vozila snosi korisnik usluge. Obzirom da je navedenim članovima propisano da se vrši blokada vozila u slučaju neplaćanja parkinga od strane Korisnika javnog parkinga, smatram da je ovakav vid regulisanja naplate parkinga neustavan, te zbog toga je nužna izmjena navedenih članova, kako bi se neustavna praksa blokiranja vozila prekinula. Neustavnost ove odredbe leži u činjenici da je navedenom regulativom, JKP Komrad Bihać faktički ovlašten da izdaje i naplaćuje kazne Korisnicima javnog parkinga, a takvo ovlaštenje Grad Bihać nije moglo prenijeti na navedeno preduzeće iz razloga što ga ni sam ne posjeduje. Blokiranje vozila faktički predstavlja ograničenje raspologanja imovinom Korisnika javnog parkinga, a Zakon o stvarnim pravima FBiH je jasno propisao da se pravo vlasništva može ograničiti samo u javnom interesu, i pod uvjetima i predviđenim zakonom u skladu sa principima međunarodnog prava. Obzirom da se blokiranjem vozila ne štiti javni interes, nego interes lakše naplate korištenja parkinga od strane JKP Komrad i komunikacije, a kao drugo ni jednim važećim zakonom u BiH nije propisano da organi lokalne samouprave imaju nadležnost blokiranja i naplate kazni. Iako je Europska konvencija o ljudskim pravima omogućila ograničenje imovinskih prava u skladu sa općim interesima, ili kako bi osigurala naplatu poreza, ili drugih doprinosa, ili kazni u ovom kontekstu, formalno pravno naknada za blokiranje i deblokiranje vozila se ne može smatrati kaznom, iako ona faktički jeste kazna. Donosilac Odluke u tom trenutku je bio svijestan neustavnosti kažnjavanja Korisnika koji nisu platili korištenje javnog parkinga, pa je iskoristio drugačiji termin, kao što je „Naknada za blokiranje i deblokiranja“. Osim toga, Bihać kao potencijalno turistički grad ne smije koristiti ovakvu praksu, i treba se ugledati na praksu u gradovima širom Europe gdje u slučaju ne plaćanja parkinga se ne blokiraju vozila, nego se institucionalnim putem rješavaju problemi naplate, kao npr. tužbama za naknadu štete ili slično. Stoga, predlažem da se u dva navedena člana, član 29. u potpunosti briše, dok za član 30. i član 31. predlažem da se u dijelu: „Troškovi deblokiranja vozila“ izmjeni i glasi ukoliko korisnik usluge parkinga ne postupi sa odlukom da službeno lice ostavi prekršajni nalog, da se u roku od 8 dana plate troškovi, ovlaštena službena osoba davaoca usluge dužna je komunalnom inspektoru dostaviti dokaze (zapisnik o vozila, fotografije vozila, zapisnik o neplaćenom parkingu vozila, izvještaj o počinjenom prekršaju, radi pokretanja prekršajnog postupka u koliko u roku od 8 dana nije uplaćen prekršaj). (5) Na osnovu dostavljenih dokaza iz stava (4) ovog člana, komunalni inspektor pokreće prekršajni postupak u skladu sa odredbama Zakona o prekršajima FBiH ( „Službeni glasni FBiH“ br: 63/14).


Odgovor nadležne službe 

19.03.2021.

Inicijativa sa 6. sjednice GV održane 19.03.2021. godine : INICIJATIVA u vezi dodjele prostorije Udruženju oboljelih od karcinoma dojke „Una“.


Na 6. sjednici Gradskog vijeća Bihać održanoj 19.03.2021. godine, vijećnik Gradskog vijeća Bihać Adnan Lipovača uputio je inicijativu Stranke za BiH, u vezi dodjele prostorije Udruženju oboljelih od karcinoma dojke „Una“, uz sljedeće obrazloženje: „Udruženje oboljelih od karcinoma dojke „Una“ trenutno ima prostore u Kulturnom centru. Prostorije nisu uslovne za rad i obavljanje djelatnosti. U više navrata migranti su provalili u kancelariju udruženja. Kao što nam je poznato da udruženje radi u teškim uvjetima predlažem nadležnoj službi da pripremi ugovor o zakupu novih prostora koje se nalaze u zgradi higijenskog doma tačnije prostore koje sad koristi Stranka za BiH Bihać.“ U vezi podnešene inicijative obavještavamo vas o sljedećem: Poslovne prostorije koje su predložene da se daju u zakup Udruženju oboljelih od karcinoma dojke „Una“ nalaze se u ul. Krupska (zgrada bivšeg Higijenskog zavoda). Predmetne poslovne prostorije Grad Bihać, kao zakupodavac dao je u zakup Stranci za Bosnu i Hercegovinu, kao zakupcu. Zakupni odnos sa Strankom za BiH nije prestao, odnosno navedena Stranka za BIH nije iselila i poslovne prostorije predala Gradu Bihaću, zakupodavcu. Nakon što Stranka za BiH predmetne poslovne prostorije preda zakupodavcu-Gradu Bihaću, moguće je provesti postupak davanja u zakup poslovnih prostorija na način koji je propisan Odlukom o davanju u u zakup poslovnih prostora („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 15/17 i 12/19). Navedenom Odlukom je propisano da se davanje u zakup poslovnih prostorija udruženjima vrši neposrednom dodjelom uz saglasnost Gradskog vijeća, te da se tek nakon što se pribavi saglasnost Gradskog vijeća, može zaključitit ugovor o zakupu.

Gradonačelnik Šuhret Fazlić

23.02.2021.

Inicijativa sa 5. sjednice održane 23.02.2021. godine : INICIJATIVA u vezi poslovnih prostora u vlasništvu grada Bihaća, čiji su korisnici političke stranke.


U vezi inicijative vijećnika Gradskog vijeća Bihać Adnana Lipovače postavljene na 5. sjednici Gradskog vijeća održanoj 23.2.2021. godine, u vezi poslovnih prostora u vlasništvu grada Bihaća, čiji su korisnici političke stranke i prijedloga da se poslovni prostor u vlasništvu grada Bihaća koje koriste političke stranke vrate isključivo u nadležnost i pravo raspolaganja gradu Bihaću obavještavamo vas o sljedećem: Odlukom o davanju u u zakup poslovnih prostora („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 15/17 i 12/19), propisano je da se poslovni prostori u vlasništvu grada Bihaća, između ostalih, daju u zakup političkim strankama. Davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu grada Bihaća političkim strankama vrši se neposrednom dodjelom uz saglasnost Gradskog vijeća Bihać. Ukoliko političke stranke, kao zakupci poslovnih prostora u vlasništvu grada Bihaća, ni nakon slanja opomena, ne ispunjavaju obaveze utvrđene ugovorom o zakupu poslovnih prostora, pokreće se postupak prinudne naplate dugovanja po osnovu zakupnine i postupak raskida zakupnog odnosa i vraćanja poslovnih prostora u nadležnost grada Bihać.

Gradonačelnik Šuhret Fazlić