Grad Bihać
Hasan Fatkić

Hasan Fatkić

Zeleni pokret BiH

15.07.2021.

Pitanje sa 15. sjednice GV održane 15.07.2021. godine :

Postavlja pitanje direktoru JKP Komrad. Tražim informaciju od direktora JKP „Komrad“ Mehure Selimovića, a s obzirom da imam informaciju o kontroli federalne revizije da mi kaže za ovom govornicom ili da mi pismeno odgovori da li je isti bila i kakav je izvještaj federalnog revizorskom tima u JKP „Komrad“?


Odgovor JKP Komrad

30.06.2021.

Pitanje sa 14. sjednice GV održane 30.06.2021. godine :

Postavlja pitanje direktoru JP „Vodovod“da mi dostavi fiskalni račun sa imenom i prezimenom ko je platio priključenje vode na mezarlucima „BRISTOVI“ Izačić?


Odgovor JP Vodovod :

Investitor na izvođenju radova priključenja mezarja "BRISTOVI" Izačić (Lalići) na gradsku vodovodnu mrežu je bila Općina Bihać, prema Ugovoru broj: 061/1-05-6042-1/14 i 01-2184/14 od 13.08.2014. godine.

30.06.2021.

Pitanja sa 14. sjednice GV održane 30.06.2021. godine :

Pitanja su upućena direktoru JU „Zavoda za prostorno uređenje“, služba za inspekcijske poslove, šef Službe za urbanističko planiranje, građenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove, Gradonačelnik Grada Bihaća, slijedeća 2 pitanja: 1. Tokom 2010.godine zatražio sam uklanjanje bespravno izgrađene nastrešnice 10x4 u Fočanskoj broj 12. na javni put, zemljište vlasništvo Zavoda za prostorno uređenje. 2013. godine građevinska inspekcija svojim aktom broj 04/2-23-8-8793/13 naložila je subjektu nadzora da ukloni objekat i nikada više nije došla da izvrši kontrolu uklanjanja objekta. To je više nije interesovalo zbog čega zna građevinska inspekcija. Na moj zahtjev dana 17.02.2017.godine komunalna inspekcija je izašla na lice mjesta kojom prilikom je također utvrdila da navedena nastrešnica ima karakter bespravno izgrađenog objekta ali da ista inspekcija nije nadležna. 2. Drugi slučaj je u mjesnoj zajednici Ripač, Podastrana bb, gdje sam podnio zahtjev Službi za komunalne djelatnosti dana 31.05.2016.godine da se oslobodi prolaz javnim putem. Komunalni inspektor Mrenica Stevan je nakon 10 mjeseci završio inspekcijski nadzor o čemu me je izvijestio svojom obavješću dana 03.04.2017.godine gdje navodi da je kameni zid visine 1,5 metara i dužine 1,50 u putu. U rješenju inspektora Mrenica Stevana naloženo je da se ukloni navedeni zid u roku od 90 dana. Međutim isti je umjesto da ukloni navedeni zid na


Odgovor JU "Zavod za prostorno uređenje" :

Zakonom o prostornom uređenju i građenju ( „Sl. Glasnik US Kantona br. ) utvrđena su nadležnosti prava i dužnosti urbanističko građevinske inspekcije. Članom 156. Predmetnog Zakona između ostalog propisano je slijedeće : - Inspektor ima pravo i dužnost da, po službenoj dužnosti, rješenjem naredi investitoru da o svom trošku izvrši uklanjanje građevine ili njenog dijela ili posljedica izvršenih zahvata u prostoru i uspostavi prvobitno stanje: 

a) ako se građevina gradi, odnosno rekonstruiše ili je izgrađena bez odobrenja za građenje, odnosno bez lokacijske informacije ili urbanističke saglasnosti za građevine za koje nije potrebno odobrenje za građenje,  b) ako se građevina gradi protivno odobrenju za građenje ili protivno lokacijskoj informaciji ili urbanističkoj saglasnosti za građevine za koje nije potrebno odobrenje za građenje, a u određenom roku se nije uskladilo izvedeno stanje s odobrenim projektom građevine, odnosno nisu pribavljene izmjene ili dopune odobrenja za građenje, odnosno izmjene ili dopune urbanističke saglasnosti, U slučajevima kada se radi o uzurpaciji zemljišta nadležno je Gradsko pravobranilaštvo.

23.02.2021.

Pitanje sa 5. sjednice GV održane 23.02.2021. godine :

Pitanje upućuje direktoru JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać i direktoru JK „Komrad“ Bihać d.o.o. Bihać Traži informacije o zapošljavanju u 2018., 2019., 2020 i sve do danas Traži informacije o zapošljavanju za navedeni period po svim osnovama: zapošljavanje na neodređeno radno vrijeme, zapošljavanje na određeno radno vrijeme, Ugovor o djelu stažiranje u navedenim javnim preduzećima.  Informacija treba da sadrži sljedeće podatke: Prezime (očevo  ime) Ime Period zapošljavanja vrsta zapošljavanja Školska sprema koju posjeduju zaposleni Radna mjesta na koja su zaposleni u važećoj sistematizaciji?


Odgovor JP Vodovod

Odgovor JKP Komrad

21.04.2021.

Pitanje sa 8. sjednice GV održane 21.04.2021. godine :

Traži informacije od direktora JP Vodovod d.o.o. Bihać da u zakonskom roku dostavi informacije o zapošljavanju za navedeni period od 01.01.2021. i sve do danas. Traži da mu se dostave informacije o zapošljavanju za navedeni period po svim osnovama: zapošljavanje na neodređeno radno vrijeme, zapošljavanje na određeno radno vrijeme, ugovor o djelu, stažiranje u navedenim javnim ustanovama. Informacija treba da sadrži sljedeće podatke: - Prezime (očevo ime) Ime; - Period zapošljavanja; - Vrsta zapošljavanja; - Školska sprema koju posjeduju zaposleni; - Radna mjesta na koja su zaposleni u važećoj sistematizaciji; - Ako je bilo zaposlenih da se dostavi i konkursna procedura.


Odgovor JP Vodovod 

31.03.2021.

Pitanje sa 7. sjednice GV održane 31.03.2021. godine :

Traži informacije od Gradske uprave grada Bihaća da u zakonskom roku dostavi informacije o zapošljavanju od 01.01.2016 do 31.03.2021.godine. Traži da dostave informacije o zapošljavanju za navedeni period po svim osnovama: zapošljavanje na neodređeno radno vrijeme, zapošljavanje na određeno radno vrijeme, ugovor o djelu, stažiranje u navedenim javnim ustanovama. Informacija treba da sadrži sljedeće podatke: - Prezime (očevo ime) Ime; - Period zapošljavanja; - Vrsta zapošljavanja; - Školska sprema koju posjeduju zaposleni; - Radna mjesta na koja su zaposleni u važećoj sistematizaciji. Također je potrebno da se brojčano dostavi i podatak koliko je svake godine napustilo Gradsku upravu po osnovu: samovoljnog raskida ugovora o radu, penzionisanja ili po bilo kojem drugom osnovu od 01.01.2016. godine do danas.


Odgovor Službe za civilnu zaštitu, stručne i zajedničke poslove

19.03.2021.

Pitanje sa 6. sjednice GV Bihać održane 19.03.2021. godine :

Na osnovu člana 39 tačka 1 stav e i f Statuta grada Bihaća i člana 93 stav 1 i 2, Poslovnika Gradskog vijeća tražim informacije od direktora JP „Vodovod“ i direktora JKP „ Komrad „ Bihać da mi u zakonskom roku dostave informacije o otpisu potraživanja u periodu 01.01.2018 do 31.12.2020.godine za sva pravna i fizička lica. Informacija treba da sadrži sljedeće podatke: - Prezime i ime ili naziv pravnog lica; - Iznos; - Kad je izvršen otpis duga i po osnovu čega?


Odgovor JP Vodovod

Odgovor JKP Komrad

Trenutno nema inicijativa!