Grad Bihać

Strategija Grada Bihaća

Godine 2007. Općina Bihać je, u suradnji sa OESC-om, izradila „Strateški plan razvoja općine Bihać“ za razdoblje 2008.-2013. S obzirom da je razdoblje implementacije tog strateškog dokumenta isteklo, Općinsko vijeće (OV) Općine Bihać je donijelo „Odluku o pokretanju postupka izrade Strateškog plana razvoja općine Bihać za razdoblje 2013.-2020. godina". Na osnovi tog dokumenta općinski načelnik je imenovao Općinski razvojni tim (ORT)1 kao operativno i koordinacijsko tijelo zaduženo za vođenje participativnog procesa izrade integrirane strategije razvoja općine Bihać, zasnovane na principima održivog razvoja i socijalne uključenosti i u skladu sa standardiziranom metodologijom za planiranje lokalnog razvoja u BiH-MiPRO.

Općina Bihać je apliciala kod Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) za „Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP)“ koji predstavlja zajedničku inicijativu Švicarske agencije za razvoj (SDC) i UNDP-a, za izradu lokalne razvojne strategije usmjerenu ka harmonizaciji sistema strateškog planiranja u BiH. Općina Bihać je izabrana za sudjelovanje u ovom projektu, a „Memorandum o razumijevanju na realizaciji Projekta integriranog lokalnog razvoja“ općinski načelnik i ovlašteni predstavnik UNDP-a potpisali su 19.09.2012. godine.

Kao jedna od pripremnih radnji u okviru procesa strateškog planiranja je donošenje Odluke o izmjeni Odluke o pokretanju postupka izrade strateškog plana razvoja općine Bihać za razdoblje 2013.-2020. u kojoj se mijenja vremenski horizont za koji se izrađuje strateški plan, odnosno kao izmijenjeno razdoblje se usvaja period od 2014.-2024. te se dan 31.12.2013. definira kao krajnji rok za usvajanje strateškog plana.

Slijedom donesenih općinskih odluka i u svrhu primjene načela participativnosti formirana je i partnerska grupa koja čini osnovu za komunikaciju između općinske uprave i građana. Partnerska grupa predstavlja osnovu za komunikaciju između općinske uprave i građana. Ona je mehanizam za osiguranje sudjelovanja socioekonomskih aktera u procesu izrade strategije i svojevrstan glas građana. Formirana je na 1. sastanku partnerske grupe održanom dana 21.01.2013. godine. Poziv za sudjelovanje u radu partnerske grupe dostavljen je na 160 adresa kojim su obuhvaćeni svi relevantni faktori privrednog, javnog i civilnog sektora. Na poziv se odazvalo 106 osoba, a izjavu o partnerstvu je potpisalo 89 osoba.


Strategiju razvoja Grada Bihaća za period 2014. - 2023. god. možete pogledati klikom OVDJE.

Strategiju razvoja Unsko-sanskog kantona za period 2021. - 2027. god. možete pogledati klikom OVDJE.

  • Podijeli