Grad Bihać

Služba za urbanističko planiranje, građenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove

Služba za urbanističko planiranje, građenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove vrši sljedeće poslove:


a) provodi utvrđenu politiku, izvršava i prati zakone, druge propise u oblasti urbanog uređenja i građenja, imovinsko-pravnih odnosa, stambenih poslova, geodetsko katastarskih poslova,

b) vodi prvostepeni upravni postupak o pitanjima iz nadležnosti Službe,

c) vodi postupke vezane za korištenje, upravljanje i raspolaganje imovinom Grada,

d) izrađuje nacrte i prijedloge propisa i drugih akata koje donosi Gradsko vijeće i Gradonačelnik, vrši nomotehničku obradu tih propisa, daje mišljenja, prijedloge i sugestije kod izrade propisa i drugih akata, a koje donose drugi nadležni organi,

e) izrađuje strategiju upravljanja imovinom Grada i vodi jedinstveni registar nekretnina u vlasništvu Grada,

f) izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge stručne i analitičke materijale za Gradonačelnika i Gradsko vijeće,

g) vrši stručne poslove u pripremi, donošenju i sprovođenju prostorno-planske dokumentacije (Prostorni plan, Urbanistički plan, Regulacioni plan, Urbanistički projekti i Planovi parcelacije),

h) vrši poslove koji se odnose na pripremu dokumentacije potrebne za obnovu i sanaciju stambenog fonda, kao i objekata u vlasništvu grada,

i) uspostavlja, vodi i održava katastar komunalnih uređaja,

j) vodi i ažurira propisane evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima se vode evidencije i uvjerenja o činjenicama o kojima se ne vode evidencije,

k) izdaje izvode i uvjerenja o imovini iz evidencije katastra zemljišta,

l) vrši vještačenja za potrebe drugih gradskih službi i po pozivu suda u imovinsko-pravnoj i katastarskoj oblasti,

m) vrši upravni i stručni nadzor nad radom pravnih subjekata, kojima Grad povjeri vršenje određenih upravnih i stručnih poslova iz nadležnosti službe,

n) ostvaruje i unapređuje saradnju sa institucijama, organizacijama, ustanovama i preduzećima svih nivoa vlasti o pitanjima iz nadležnosti Službe,

o) priprema odgovore na vijećnička pitanja iz djelokruga rada Službe,

p) prati realizaciju budžetskih sredstava,

r) vrši i druge upravne i stručne poslove propisane zakonom i drugim propisima.

Služba za urbanističko planiranje, građenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove

Služba za urbanističko planiranje, građenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove

Damir Smajić, pomoćnik gradonačelnika

Tel: 037/229-682

E-mail: damir.smajic@bihac.org

  • Podijeli