Grad Bihać

Služba za urbanističko planiranje, građenje, imovinsko pravne i geodetske poslove

ZAHTJEV ZA ODOBRENJE ZA GRAĐENJE

ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE VAŽNOSTI ODOBRENJA ZA GRAĐENJE

ZAHTJEV ZA URBANISTIČKU SAGLASNOST LOKACIJSKU INFORMACIJU

ZAHTJEV ZA URBANISTIČKU SAGLASNOST ZA IZGRAĐENI OBJEKAT

ZAHTJEV ZA ODOBRENJE ZA UPOTREBU

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA O CJELOVITOSTI OBJEKTA SA OVJEROM ELABORATA O ETAŽIRANJU

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA DA SE OBJEKT NE SMATRA BESPRAVNO IZGRAĐENIM

ZAHTJEV ZA UVJERENJE DA JE POSTUPAK IZDAVANJA U TOKU

ZAHTJEV ZA UVJERENJE O ČINJENICAMA O KOJIM SE VODI SLUŽBENA EVIDENCIJA

ZAHTJEV ZA IZMJENU ODOBRENJA ZA GRAĐENJE

ZAHTJEV ZA IZMJENU URBANISTIČKE SAGLASNOSTI

ZAHTJEV ZA IZVOD IZ PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE

ZAHTJEV ZA IZMJENU IMENA INVESTITORA U ODOBRENJU ZA GRAĐENJE

SAGLASNOST ZA PRIKLJUČAK BESPRAVNO IZGRAĐENOG OBJEKTA NA INFRASTRUKTURU

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O IZMJENI GLAVNOG PROJEKTA SA OVJEROM IZMIJENJENOG GLAVNOG PROJEKTA

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA O VAŽENJU LOKACIJSKE INFORMACIJE

ZAHTJEV ZA DAVANJE POSLOVNIH PROSTORIJA U ZAKUP

ZAHTJEV ZA ISPRAVKU GREŠKE U RJEŠENJU

ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE VAŽNOSTI URBANISTIČKE SAGLASNOSTI

ZAHTJEV ZA NASTAVAK POSTUPKA IZDAVANJA ODOBRENJA ZA GRAĐENJE

ZAHTJEV ZA DAVANJE SAGLASNOSTI ZA PROCJENU ULAGANJA

PRIZNAVANJE ULAGANJA U POSLOVNI PROSTOR

PRENOS STANARSKOG PRAVA

UTVRĐIVANJE OPĆEG INTERESA

UTVRĐIVANJE GUBITKA PRAVA VLASNIŠTVA

PONUDA NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

UTVRĐIVANJE PRVENSTVENOG PRAVA KORIŠTENJA RADI GRAĐENJA

POTPUNA EKSPROPRIJACIJA

NEPOTPUNA EKSPROPRIJACIJA

DEEKSPROPRIJACIJA

SAGLASNOST ZA OTUĐENJE NEDOVRŠENOG OBJEKTA

UGOVOR O ZAJEDNIČKOJ IZGRADNJI OBJEKTA

OREĐIVANJE ZEMLJISTA ZA REDOVNU UPOTREBU OBJEKTA

DODJELA GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA PUTEM JAVNOG KONKURSA

ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE STVARNE SLUŽNOSTI

UTVRĐIVANJE PRAVA VLASNIŠTVA

ZAHTJEV ZA VRŠENJE PRIPREMNIH RADNJI

ZAHTJEV ZA PRIVREMENO ZAUZIMANJE GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

ZAHTJEV ZA KORIŠTENJE PRIVREMENOG SMJEŠTAJA

ZAHTJEV ZA ISPLATU NOVČANIH SREDSTAVA NA IME ZAKUPNINE, RADI OBEZBJEĐENJA ALTERNATIVNOG SMJEŠTAJA

ZAHTJEV ZA PREKID ZAKUPNOG ODNOSA

ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE ZAKUPNOG ODNOSA

ZAHTJEV ZA GEODETSKI SNIMAK IZVEDENOG STANJA

ZAHTJEV ZA PROMJENU KULTURE

ZAHTJEV ZA UPLANJENJE OBJEKTA

ZAHTJEV ZA USKLAĐENJE ZEMLJIŠNO - KNJIŽNOG STANJA

ZAHTJEV ZA KOPIJU KATASTARSKOG PLANA

ZAHTJEV ZA brisanje tereta

ZAHTJEV ZA cijepanje prema faktičkom stanju na licu mjesta

ZAHTJEV ZA CIJEPANJE

ZAHTJEV ZA historijat vlasništva

ZAHTJEV ZA kolčenje objekta

ZAHTJEV ZA konstataciju starog stanje

ZAHTJEV ZA kopiju fotoskice

ZAHTJEV ZA promjenu podataka

ZAHTJEV ZA promjenu upisa posjedovnog stanja

ZAHTJEV ZA spajanje katastarskih brojeva

ZAHTJEV ZA spajanje parcela

ZAhtjev za povrat uplaćenih sredstava

ZAHTJEV ZA UVJERENJE O IZVRŠENOM CIJEPANJU

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE KONSTATACIJE SA PREMJERAVANJEM

Klauzula pravosnaznosti

ZAHTJEV ZA UKNJIŽBU PRAVOSNAŽNOG RJEŠENJA

ZAHTJEV ZA ODOBRENJE ZA UPOTREBU

  • Podijeli