Grad Bihać

Služba za upravljanje razvojem, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša

Služba za upravljanje razvojem, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša obavlja sljedeće poslove:

a) kreira, izrađuje, implementira razvojne dokumente Grada Bihaća, programe i projekte u saradnji i koordinaciji sa drugim organizacionim jedinicama uključujući u tim procesima partnerski odnos sa svim relevantnim akterima,

b upravlja procesima strateškog planiranja Grada Bihaća,

c) vrši monitoring i evaluaciju Strategije, te revidiranje na osnovu stepena realizacije i ostvarenog učinka, vrednovanje efekata realizacije strateških planova, usklađivanje sa finansijskim okvirima koji se odnose na interne i eksterne izvore finansiranja i kontinuirano ažuriranje ovih procesa,

d) uspostavlja i razvija partnerstvo sa javnim, privatnim, nevladinim sektorom kao i drugim domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama s ciljem unapređenja lokalne ekonomije,

e) prati pozive za kandidiranje programa i projekata Grada Bihaća prema postojećim fondovima i aplicira na iste prema ukazanoj potrebi sa drugim projektnim partnerima,

f) identifikuje prilike za investiranje i razvoj inovativnih rješenja kao odgovora na potrebe tržišta i potencijalnih investitora, te promociju tih prilika u zemlji i inozemstvu,

g) provodi utvrđenu politiku, izvršava i prati zakone i druge propise iz oblasti komunalnih djelatnosti, voda i zaštite okoliša,

h) vodi prvostepeni upravni postupak o pitanjima iz nadležnosti Službe,

i) izrađuje nacrte i prijedloge propisa i drugih akata koje donosi Gradsko vijeće i Gradonačelnik, vrši nomotehničku obradu tih propisa, daje prijedloge i sugestije kod izrade propisa i drugih akata, a koje donose drugi nadležni organi,

j) izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge stručne i analitičke materijale za Gradsko vijeće i Gradonačelnika,

k) prati izvršavanje stručnih poslova iz oblasti komunalnih djelatnosti, individualne i zajedničke komunalne potrošnje,

l) prati izvršavanje stručnih poslova iz oblasti uređenja građevinskog zemljišta,

m) prati izvršavanje stručnih poslova iz oblasti održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih cesta, gradskih ulica, nerazvrstanih cesta i osnova sigurnosti saobraćaja na cestama, koji su zakonom dati u nadležnost Grada,

n) prati izvršavanje stručnih poslova iz oblasti upravljanja vodama, odnosno zaštite i korištenja voda, zaštite od štetnog djelovanja voda, uređenja i održavanja vodotoka i drugih voda, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodnih objekata i poboljšanja i ostvarivanja potrebnog i održivog vodnog režima,

o) prati obaveze proistekle iz ugovora o pružanju javnih vodnih usluga,

p) utvrđuje politiku korištenja vodnih dobara i javnih vodnih dobara i visinu naknade za korištenje vodnih dobara i javnih vodnih dobara,

r) utvrđuje politiku korištenja javnih površina i visine naknada za korištenje javnih površina i visine komunalne takse,

s) utvrđuje i provodi politiku zaštite čovjekove okoline i energetske efikasnosti,

t) učestvuje u izradi, implementaciji, izmjenama i dopunama razvojnih dokumenata, programa i projekata Grada vezanih za djelokrug rada Službe,

u) vrši upravni i stručni nadzor nad radom pravnih subjekata kojima Grad povjeri vršenje određenih upravnih i stručnih poslova iz nadležnosti Službe,

v) vodi i ažurira propisane evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima se vode evidencije i uvjerenja  o činjenicama o kojima se ne vode evidencije,

z) ostvaruje i unapređuje saradnju sa institucijama, organizacijama, ustanovama i preduzećima svih nivoa vlasti o pitanjima iz nadležnosti Službe,

aa) priprema odgovore na vijećnička pitanja iz djelokruga rada Službe,

bb) prati realizaciju budžetskih sredstava,

cc) vrši i druge upravne i stručne poslove propisanih zakonom i drugim propisima.

Služba za upravljanje razvojem, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša

Služba za upravljanje razvojem, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša

Vildana Zulić, pomoćnik gradonačelnika

Tel: 037/229-619

E-mail: vildana.zulic@bihac.org

  • Podijeli