Grad Bihać

Služba za poslove kabineta i mjesne zajednice

Služba za poslove kabineta i mjesne zajednice vrši sljedeće poslove:


a) vodi protokolarne poslove, uključujući vođenje dnevnih planova sastanaka i obaveza Gradonačelnika,

b) priprema sjednice Kolegija Gradonačelnika i prati realizaciju njegovih zaključaka,

c) utvrđuje, uz učešće načelnika Službi, konačne tekstove nacrta i prijedloga, akata koje donosi Gradonačelnik ili predlaže Gradskom vijeću,

d) prati i realizira odluke i zaključake Gradskog vijeća koji se odnose na obaveze Gradonačelnika,

e) prati realizaciju izvršenja strateških ciljeva razvoja Grada,

f) koordinira rad rukovaoca planova zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara,

g) prikuplja, sređuje i obrađuje podatke i pripremu dokumentacije za informisanje javnosti,

h) izrađuje javna saopćenja o pitanjima koje odredi Gradonačelnik, a u skladu sa zakonom o pristupu informacijama,

i) priprema i održava konferencije za štampu, organizira press konferencije i intervjue, te daje odgovore na sve upite novinara uz prethodnu konsultaciju sa Gradonačelnikom i Sekretarom organa uprave,

j) uređuje redakciju i lektorisanje službenog glasnika, biltena, publikacija, brošura i drugih informativnih materijala,

k) organizira prijem domaćih i stranih predstavnika, privrednih i neprivrednih društava, vladinih i nevladinih organizacija i građana,

l) vodi arhivu Kabineta,

m) organizira prevoz za službene potrebe Gradonačelnika,

n) ostvaruje i unapređuje saradnju sa institucijama, organizacijama, ustanovama i preduzećima svih nivoa vlasti, međunarodnim organizacijana o pitanjima iz nadležnosti Kabineta,

o) vrši administrativno-tehničke poslove za potrebe Kabineta i Gradonačelnika,

p) prati realizaciju budžetskih sredstava,

r) vrši i druge upravno-pravne i stručne poslove propisane zakonom i drugim propisima

s) provodi utvrđenu politiku, izvršava i prati zakone, druge propise u oblasti mjesne samouprave i vjerskih zajednica,

t) osniva, vrši statusne promjene, registraciju i vođenje registra mjesnih zajednica,

u) pruža pravnu i stručnu pomoć, obezbjeđuje uslove za rad i organizaciju rada mjesnih zajednica

Služba za poslove kabineta i mjesne  zajednice

Služba za poslove kabineta i mjesne zajednice

Dijana Bišćević, pomoćnik gradonačelnika

Tel: 037/229-605

E-mail: dijana.biscevic@bihac.org

  • Podijeli