Grad Bihać

Služba za poslove Kabineta i informisanje

Služba za poslove Kabineta i informisanje obavlja sljedeće poslove:

a)       vodi protokolarne poslove, uključujući vođenje dnevnih planova sastanaka i obaveza Gradonačelnika,

b)       priprema sjednice Kolegija Gradonačelnika i prati realizaciju njegovih zaključaka,

c)       utvrđuje, uz učešće načelnika Službi, konačne tekstove nacrta i prijedloga, akata koje donosi Gradonačelnik ili predlaže Gradskom vijeću,

d)      prati i realizira odluke i zaključake Gradskog vijeća koji se odnose na obaveze Gradonačelnika,

e)       prati realizaciju izvršenja strateških ciljeva razvoja Grada,

f)        koordinira  rad  rukovaoca planova zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara,

g)       prikuplja, sređuje i obrađuje podatke i pripremu dokumentacije za informisanje javnosti,

h)       izrađuje javna saopćenja o pitanjima koje odredi Gradonačelnik, a u skladu sa zakonom o pristupu informacijama,

i)         priprema i održava  konferencije za štampu, organizira  press konferencije i intervjue, te daje odgovore na sve upite novinara uz prethodnu konsultaciju sa Gradonačelnikom i Sekretarom organa uprave,

j)         uređuje redakciju i lektorisanje službenog glasnika, biltena, publikacija, brošura i drugih informativnih materijala,

k)       organizira prijem domaćih i stranih predstavnika, privrednih i neprivrednih društava, vladinih i nevladinih organizacija i građana,

l)         vodi arhivu Kabineta,

m)     organizira  prevoz  za službene potrebe Gradonačelnika,

n)       ostvaruje i unapređuje saradnju sa institucijama, organizacijama, ustanovama i preduzećima svih nivoa vlasti, međunarodnim organizacijama o pitanjima iz nadležnosti Kabineta,

o)       vrši administrativno-tehničke poslove za potrebe Kabineta i Gradonačelnika,

p)       prati realizaciju budžetskih sredstava,

r)        vrši i druge upravno-pravne i stručne poslove propisane zakonom i drugim propisima.

  • Podijeli