Grad Bihać

Služba za društvene djelatnosti, mlade i poslove mjesnih zajednica

Služba za društvene djelatnosti, mlade i poslove mjesnih zajednica obavlja sljedeće poslove:

a) provodi utvrđenu politiku, izvršava i prati zakone, druge propise u oblasti lokalne samouprave, društvenih djelatnosti i mladih,

b) vodi prvostepeni upravni postupak o pitanjima iz nadležnosti Službe,

c) izrađuje nacrte i prijedloge propisa i drugih akata koje donosi Gradsko vijeće i Gradonačelnik, vrši nomotehničku obradu tih propisa, daje mišljenja, prijedloge i sugestije kod izrade propisa i drugih akata, a koje donose drugi nadležni organi,

d) izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge stručne i analitičke materijale za Gradonačelnika i Gradsko vijeće,

e) prikuplja i vrši statističku obradu podataka o poslovima iz nadležnosti Službe,

f) provodi utvrđenu politiku, izvršava i prati zakone, druge propise u oblasti mjesne samouprave i vjerskih zajednica,

g) osniva, vrši statusne promjene, registraciju i vođenje registra mjesnih zajednica,

h) pruža pravnu i stručnu pomoć, obezbjeđuje uslove za rad i organizaciju rada mjesnih zajednica,

i) prati pozive za kandidiranje programa i projekata Grada Bihaća prema postojećim fondovima i aplicira na iste prema ukazanoj potrebi sa drugim projektnim partnerima,

j) finansira i unapređuje rad ustanova u oblasti kulture, sporta, socijalne zaštite, javnog informisanja,

k) obezbjeđuje uslove za djelatnost javnog informisanja, odnosno rad lokalnih radio i TV stanica,

l) objezbjeđuje uslove za djelatnost civilnog društva i rada s mladima,

m) vodi RADS baze podataka i službene evidencije o statusu i priznatim pravima iz statusa raseljenih lica, povratnika i izbjeglica, evidencije o korisnicima subvencija i gradske stipendije,

n) prati realizaciju projekata obnove na području Grada koji se finansiraju iz budžeta Grada i drugih donatora i implementatora, ostvaruje saradnju s donatorima i implementatorima projekta obnove, kantonalnim, federalnim i državnim ministarstvima i institucijama s ciljem realizacije procesa obnove i povratka izbjeglih i raseljenih lica,

o) kreira grantove i priprema javne pozive za organizacije iz oblasti kulture i sporta, omladinskih udruženja i start-up fondova, te prati njihovu realizaciju,

p) organizira rad coworking prostora i sartup studia namjenjenog mladim pojedincima i timovima iz oblasti kreativnih industrija,

r) ostvaruje i unapređuje suradnju sa fondacijama i organizacijama čiji je fokus jačanje položaja mladih,

s) vodi i ažurira propisane evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima se vode  evidencije i uvjerenja o činjenicama o kojima se ne vode evidencije,

t) vrši upravni i stručni nadzor nad radom pravnih subjekata, kojima Grad povjeri vršenje određenih upravnih i stručnih poslova iz nadležnosti Službe,

u) ostvaruje i unapređuje saradnju sa institucijama, organizacijama, ustanovama i preduzećima svih nivoa vlasti o pitanjima iz nadležnosti Službe,

v) priprema odgovore na vijećnička pitanja iz djelokruga rada Službe,

z) prati realizaciju budžetskih sredstava,

aa) vrši i druge upravne i stručne poslove propisane zakonom i drugim propisima.

Služba za društvene djelatnosti, mlade i poslove mjesnih zajednica

Služba za društvene djelatnosti, mlade i poslove mjesnih zajednica

Alisa Mahmutagić, pomoćnik gradonačelnika

Tel: 037/229-649

E-mail: alisa.mahmutagic@bihac.org

  • Podijeli