Grad Bihać

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti vrši sljedeće poslove:


a) provodi utvrđenu politiku, izvršava i prati zakone, druge propise u oblasti opće uprave i društvenih djelatnosti,

b) vodi prvostepeni upravni postupak o pitanjima iz nadležnosti Službe,

c) izrađuje nacrte i prijedloge propisa i drugih akata koje donosi Gradsko vijeće i Gradonačelnik, vrši nomotehničku obradu tih propisa, daje mišljenja, prijedloge i sugestije kod izrade propisa i drugih akata, a koje donose drugi nadležni organi,

d) izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge stručne i analitičke materijale za Gradonačelnika i Gradsko vijeće,

e) prikuplja i vrši statističku obradu podataka o poslovima iz nadležnosti Službe,

f) vodi matične knjige rođenih, matične knjige državljana, matične knjige vjenčanih i matične knjige umrlih, vodi drugi primjerak matičnih knjiga u elektronskom obliku,

g) izdaje izvode i uvjerenja o činjenicama upisanim u matične knjige, sastavlja smrtovnice i vrši druge poslove u vezi sa građanskim stanjima,

h) zaključuje brak, vrši priznanje očinstva, promjene prezimena nakon prestanka ili poništenja braka,

i) obavještava nadležne organe o umrlim osobama i drugim promjenama,

j) vrši poslove Centra za birački spisak,

k) vrši kancelarijsko poslovanje za potrebe svih službi za upravu,

l) vrši ovjeru potpisa, rukopisa i prijepisa,

m) pruža pravnu pomoć iz djelokruga rada Gradskog organa uprave i informacije u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama,

n) finansira i unapređuje rad ustanova u oblasti kulture, sporta, socijalne zaštite, javnog informisanja,

o) obezbjeđuje uslove za djelatnost javnog informisanja, odnosno rad lokalnih radio i TV stanica,

p) objezbjeđuje uslove za djelatnost civilnog društva i rada s mladima,

r) vodi RADS baze podataka i službene evidencije o statusu i priznatim pravima iz statusa raseljenih lica, povratnika i izbjeglica, evidencije o korisnicima subvencija i gradske stipendije,

s) prati realizaciju projekata obnove na području Grada koji se finansiraju iz budžeta Grada i drugih donatora i implementatora, ostvaruje saradnju s donatorima i implementatorima projekta obnove, kantonalnim, federalnim i državnim ministarstvima i institucijama s ciljem realizacije procesa obnove i povratka izbjeglih i raseljenih lica,

t) kreira grantove i priprema javne pozive za organizacije iz oblasti kulture i sporta, omladinskih udruženja i start-up fondova, te prati njihovu realizaciju,

u) organizira rad coworking prostora i sartup studia namjenjenog mladim pojedincima i timovima iz oblasti kreativnih industrija,

v) ostvaruje i unapređuje suradnju sa fondacijama i organizacijama čiji je fokus jačanje položaja mladih,

z) vodi i ažurira propisane evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima se vode evidencije i uvjerenja o činjenicama o kojima se ne vode evidencije,

aa) vrši upravni i stručni nadzor nad radom pravnih subjekata, kojima Grad povjeri vršenje određenih upravnih i stručnih poslova iz nadležnosti Službe,

bb) ostvaruje i unapređuje saradnju sa institucijama, organizacijama, ustanovama i preduzećima svih nivoa vlasti o pitanjima iz nadležnosti Službe,

cc) priprema odgovore na vijećnička pitanja iz djelokruga rada Službe,

dd) prati realizaciju budžetskih sredstava,

ee) vrši i druge upravne i stručne poslove propisane zakonom i drugim propisima. 

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Alisa Mahmutagić, pomoćnik gradonačelnika

Tel: 037/229-649

E-mail: alisa.mahmutagic@bihac.org

  • Podijeli