Grad Bihać

Ured za internu reviziju

Ured za internu reviziju obavlja sljedeće poslove:

a) vrši sistematičan pregled i procjenu upravljanja rizikom

b) vrši procjenu adekvatnosti i efikasnosti sistema internih kontrola u pogledu:

c) identifikacije rizika, ocjene rizika i upravljanja rizikom,

d) ispunjavanja zadataka i postizanja definiranih ciljeva i programa,

e) ekonomične, efikasne i djelotvorne upotrebe resursa,

f) procjene usklađenosti sa uspostavljenim politikama, procedurama, zakonima i regulativama,

g) čuvanja sredstava od gubitaka kao rezultata svih vidova nepravilnosti,

h) procjene integriteta i vjerodostojnosti informacija, računa i podataka, uključujući procese internog i eksternog izvještavanja,

i) priprema strateški, godišnji i pojedinačni plan interne revizije,

j) organizuje eksternu reviziju i postupa po preporukama iste,

k) vrši testiranja, ispitivanja i ocjene podataka i informacija,

l) izvještava o rezultatima (nacrt i konačni revizorski izvještaj) i daje preporuke u cilju poboljšanja poslovanja,

m) prati realizaciju preporuka interne revizije od strane rukovodioca revidiranog budžetskog korisnika (izvještaj o naknadnim pregledima),

n) obavlja zadatake konsultantske prirode koji se odnose na internu reviziju, a nisu obuhvaćeni godišnjim planom interne revizije ("ad hoc" revizije po inicijativi Gradonačelnika),

o) vrši normativno-pravne poslove iz oblasti interne revizije,

p) priprema izvještaje i informacije interne revizije za potrebe Gradonačelnika i rukovodioca revidiranog budžetskog korisnika,

r) izrađuje izvještaje, analize, informacije i druge stručne i analitičke materijala na osnovu odgovarajućih podataka prikupljenih u postupku revizije,

s) vodi evidenciju i čuva dokumentaciju vezanu za internu reviziju,

t) vrši i druge poslove interne revizije propisane zakonom i drugim propisima.

 

Ured za internu reviziju

Ured za internu reviziju

,šef službe

Tel: 037/229-681

E-mail:

  • Podijeli