Grad Bihać

Ured za internu reviziju

Ured za internu reviziju obavlja sljedeće poslove:

a)         vrši sistematičan pregled i procjenu upravljanja rizikom

b)         vrši procjenu adekvatnosti i efikasnosti sistema internih kontrola u pogledu:

c)         identifikacije rizika, ocjene rizika i upravljanja rizikom,

d)        ispunjavanja zadataka i postizanja definiranih ciljeva i programa,

e)         ekonomične, efikasne i djelotvorne upotrebe resursa,

f)          procjene usklađenosti sa uspostavljenim politikama, procedurama, zakonima i regulativama,

g)         čuvanja sredstava od gubitaka kao rezultata svih vidova nepravilnosti,

h)         procjene integriteta i vjerodostojnosti informacija, računa i podataka, uključujući procese internog i eksternog izvještavanja,

i)           priprema strateški, godišnji i pojedinačni plan interne revizije,

j)           organizuje eksternu reviziju i postupa po preporukama iste,

k)         vrši testiranja, ispitivanja i ocjene podataka i informacija,

l)           izvještava o rezultatima (nacrt i konačni revizorski izvještaj) i daje preporuke u cilju poboljšanja poslovanja,

m)       prati realizaciju preporuka interne revizije od strane rukovodioca revidiranog budžetskog korisnika (izvještaj o naknadnim pregledima),

n)         obavlja zadatake konsultantske prirode koji se odnose na internu reviziju, a nisu obuhvaćeni godišnjim planom interne revizije ("ad hoc" revizije po inicijativi Gradonačelnika),

o)         vrši normativno-pravne poslove iz oblasti interne revizije,

p)         priprema izvještaje i informacije interne revizije za potrebe Gradonačelnika i rukovodioca revidiranog budžetskog korisnika,

r)          izrađuje izvještaje, analize, informacije i druge stručne i analitičke materijala na osnovu odgovarajućih podataka prikupljenih u postupku revizije,

s)          vodi evidenciju i čuva dokumentaciju vezanu za internu reviziju,

t)          vrši i druge poslove interne revizije propisane zakonom i drugim propisima.

 

  • Podijeli