Grad Bihać

Služba za inspekcijske poslove

Služba za inspekcijske poslove obavlja sljedeće poslove:

a) provodi utvrđenu politiku, izvršava i prati zakone, druge propise i opće akte iz oblasti inspekcijskih poslova,

b) daje mišljenja, prijedloge i sugestije kod izrade propisa i drugih akata, a koje donose nadležni organi,

c) izrađuje planove, analize, izvještaje, informacije i druge analitičke materijale za Gradonačelnika i Gradsko vijeće,

d) poduzima zakonom propisane upravne i druge radnje u vezi s predmetima nadzora, odnosno kontrole iz djelokruga rada i ovlaštenja gradske inspekcije,

e) vrši nadzor nad pružanjem komunalnih usluga, vršenjem komunalnih djelatnosti i nad održavanjem i korištenjem komunalnih objekata i uređaja,

f) vrši nadzor nad radom sudionika gradnje i održavanja građevine i nad kvalitetom upotrebljenih i ugrađenih proizvoda,

g) vrši nadzor nad gradnjom objekata za koju urbanističku saglasnost i odobrenje za građenje izdaje Gradonačelnik,

h) vrši nadzor nad provođenjem dokumenata prostornog uređenja kojeg donosi Gradsko vijeće,

i) vrši nadzor nad provođenjem Zakona o vodama u dijelu poslova koji su stavljeni u nadležnost grada,

j) vrši nadzor nad provođenjem Zakona o cestama po pitanju lokalnih cesta i gradskih ulica,

k) ostvaruje i unapređuje saradnju sa institucijama, organizacijama, ustanovama i  preduzećima svih nivoa vlasti o pitanjima iz nadležnosti Službe,

l) priprema odgovore na vijećnička pitanja iz djelokruga rada Službe,

m) prati  realizaciju budžetskih sredstava,

n) vrši i druge upravne i stručne poslove propisane zakonom i drugim propisima.

Služba za inspekcijske poslove

Služba za inspekcijske poslove

Anel Ramić, šef službe

Tel: 037/229-644

E-mail: anel.ramic@bihac.org

  • Podijeli