Grad Bihać

Služba za finansije, privredu i poljoprivredu

Služba za finansije, privredu i poljoprivredu vrši sljedeće poslove:

a) provodi utvrđenu politiku, izvršava i prati zakone, druge propise i opće akate iz oblasti finansija, privrede i poljoprivrede,

b) izrađuje nacrte i prijedloge propisa i drugih akata koje donosi Gradsko vijeće i Gradonačelnik,  vrši nomotehničku obradu tih propisa, daje mišljenja, prijedloge i sugestije kod izrade propisa i drugih akata, a koje donose drugi nadležni organi,

c) izrađuje prednacrte, nacrte i prijedloge budžeta i rebalansa budžeta,

d) izrađuje analitičke, informativne i druge materijale u okviru propisane metodologije,

e) izrađuje periodične i godišnje obračune, tromjesečne i mjesečne finansijske planove na osnovu financijskih planova korisnika budžeta,

f) vodi evidenciju, prati i izvještava Gradonačelnika i resorne službe o ostvarenim prihodima i rashodima,

g) vodi knjigovodstvene evidencije osnovnih sredstava i druge imovine Grada, vrši obračun amortizacije, organizuje godišnji popis imovine,

h) vodi knjigovodstvene evidencije prihoda i rashoda i druge knjigovodstvene evidencije, kao i druge poslove računovodstva (plaćanje poreza i doprinosa i drugih obaveza Grada, blagajničke poslove) i sve druge poslove koji se odnose na finansijsko-materijalno poslovanje Grada,

i) vrši obračun i isplatu plaća za sve zaposlenike,

j) učestvuje u poslovima vezanim za fiskalnu odgovornost u organu uprave,

k) izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima se vode službene evidencije i uvjerenja o činjenicama o kojima se ne vode službene evidencije,

l) vodi prvostepeni upravni postupak o pitanjima iz nadležnosti Službe,

m) izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge stručne i analitičke materijale za Gradsko vijeće i Gradonačelnika, prikuplja i vrši statističku obradu podataka o poslovima iz oblasti za koje je osnovana,

n) obavlja poslove koji se odnose na poduzetništvo na području Grada Bihaća,

o) izrađuje, implementira i prati realizaciju Programa promocije Grada/Promocije investicionih mogućnosti, privrednih i prirodnih potencijala, razvojnih programa i projekata, razvojnih planova i dr.,

p) priprema i dostavlja nadležnim entitetskim tijelima godišnje izvještaje o uspješnosti djelovanja agroekonomskih politika, ocjenu njihovog utjecaja na sektor poljoprivrede, prehrambenog sektora i ruralnog razvoja,

r) učestvuje u kreiranju, koordiniranju, izradi i implementaciji razvojnih dokumenata, programa i projekata Grada Bihaća iz domena poljoprivrede i ruralnog razvoja,

s) učestvuje u izradi Programa gospodarenja za poljoprivredno zemljište u državnom vlasništvu, vrši predlaganje i provođenje programa, projekata i prioriteta gradske razvojne politike u skladu sa kantonalnom, federalnom i državnom politikom razvoja iz djelokruga rada Odsjeka-oblast poljoprivreda,

t) obavlja poslove u vezi sa zakupom poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu,

u) planira privredni razvoj, te predlaže i realizira mjere i ostale aktivnosti na unapređenju postojećeg stanja,

v) prati stanje u oblasti korištenja privrednih i prirodnih resursa na području Grada i poduzima mjere na kvalitetnoj valorizaciji istih,

z) realizira aktivnosti na podršci kvalitetnog i kontinuiranog rada Savjeta za ekonomski razvoj Grada s ciljem unapređenja poslovnog ambijenta na području Grada Bihaća,

aa) vrši administrativnu podršku poduzetnicima i investitorima,

bb) vrši upravni i stručni nadzor nad radom pravnih subjekata, kojima Grad povjeri   vršenje određenih upravnih i stručnih poslova iz nadležnosti Službe,

cc) prikuplja podatke od značaja za lokalni razvoj iz različitih izvora, podatke drugih    službi, JP i JU o aktualnim projektima, objedinjava operativne planove svih    gradskih službi u jedinstveni godišnji plan rada Grada, kreira centralne baze podataka i ažurira iste,

dd) prati ostvarivanje prihoda koji pripadaju Gradu Bihaću sa lokalnog, kantonalnog,   federalnog i državnog nivoa iz nadležnosti Službe, te prati realizaciju njihovog namjenskog trošenja,

ee) ostvaruje i unapređuje saradnju sa institucijama, organizacijama, ustanovama i preduzećima svih nivoa vlasti o pitanjima iz nadležnosti Službe,

ff) priprema odgovore na vijećnička pitanja iz djelokruga rada Službe,

gg) prati realizaciju budžetskih sredstava,

hh) vrši i druge upravne i stručne poslove propisane zakonom i drugim propisima.

Služba za finansije, privredu i poljoprivredu

Služba za finansije, privredu i poljoprivredu

Jasmina Ćoralić, pomoćnik gradonačelnika

Tel: 037/229-650

E-mail: jasmina.coralic@bihac.org

  • Podijeli