Grad Bihać

Služba za finansije, privredu i poljoprivredu

Služba za finansije, privredu i poljoprivredu vrši sljedeće poslove:


a) provodi utvrđenu politiku, izvršava i prati zakone, druge propise i opće akate iz oblasti finansija, privrede i poljoprivrede,

b) izrađuje nacrte i prijedloge propisa i drugih akata koje donosi Gradsko vijeće i Gradonačelnik, vrši nomotehničku obradu tih propisa, daje mišljenja, prijedloge i sugestije kod izrade propisa i drugih akata, a koje donose drugi nadležni organi,

c) izrađuje prednacrte, nacrte i prijedloge budžeta i rebalansa budžeta,

d) izrađuje analitičke, informativne i druge materijale u okviru propisane metodologije,

e) izrađuje periodične i godišnje obračune, tromjesečne i mjesečne finansijske planove na osnovu financijskih planova korisnika budžeta,

f) vodi evidenciju, prati i izvještava Gradonačelnika i resorne službe o ostvarenim prihodima i rashodima,

g) vodi knjigovodstvene evidencije osnovnih sredstava i druge imovine Grada, vrši obračun amortizacije, organizuje godišnji popis imovine,

h) vodi knjigovodstvene evidencije prihoda i rashoda i druge knjigovodstvene evidencije, kao i druge poslove računovodstva (plaćanje poreza i doprinosa i drugih obaveza Grada, blagajničke poslove) i sve druge poslove koji se odnose na finansijsko-materijalno poslovanje Grada,

i) vrši obračun i isplatu plaća za sve zaposlenike,

j) učestvuje u poslovima vezanim za fiskalnu odgovornost u organu uprave,

k) organizuje eksternu reviziju i postupa po preporukama iste,

l) izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima se vode službene evidencije i uvjerenja o činjenicama o kojima se ne vode službene evidencije,

m) vodi prvostepeni upravni postupak o pitanjima iz nadležnosti Službe,

n) izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge stručne i analitičke materijale za Gradsko vijeće i Gradonačelnika, prikuplja i vrši statističku obradu podataka o poslovima iz oblasti za koje je osnovana,

o) obavlja poslove koji se odnose na poduzetništvo na području Grada Bihaća,

p) izrađuje, implementira i prati realizaciju Programa promocije Grada/Promocije investicionih mogućnosti, privrednih i prirodnih potencijala, razvojnih programa i projekata, razvojnih planova i dr.,

r) priprema i dostavlja nadležnim entitetskim tijelima godišnje izvještaje o uspješnosti djelovanja agroekonomskih politika, ocjenu njihovog utjecaja na sektor poljoprivrede, prehrambenog sektora i ruralnog razvoja,

s) učestvuje u kreiranju, koordiniranju, izradi i implementaciji razvojnih dokumenata, programa i projekata Grada Bihaća iz domena poljoprivrede i ruralnog razvoja,

t) učestvuje u izradi Programa gospodarenja za poljoprivredno zemljište u državnom vlasništvu, vrši predlaganje i provođenje programa, projekata i prioriteta gradske razvojne politike u skladu sa kantonalnom, federalnom i državnom politikom razvoja iz djelokruga rada Odsjeka[1]oblast poljoprivreda,

u) obavlja poslove u vezi sa zakupom poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu,

v) planira privredni razvoj, te predlaže i realizira mjere i ostale aktivnosti na unapređenju postojećeg stanja,

z) prati stanje u oblasti korištenja privrednih i prirodnih resursa na području Grada i poduzima mjere na kvalitetnoj valorizaciji istih,

aa) realizira aktivnosti na podršci kvalitetnog i kontinuiranog rada Savjeta za ekonomski razvoj Grada s ciljem unapređenja poslovnog ambijenta na području Grada Bihaća,

bb) vrši administrativnu podršku poduzetnicima i investitorima,

cc) vrši upravni i stručni nadzor nad radom pravnih subjekata, kojima Grad povjeri vršenje određenih upravnih i stručnih poslova iz nadležnosti Službe,

dd) prikuplja podatke od značaja za lokalni razvoj iz različitih izvora, podatke drugih službi, JP i JU o aktualnim projektima, objedinjava operativne planove svih gradskih službi u jedinstveni godišnji plan rada Grada, kreira centralne baze podataka i ažurira iste,

ee) prati ostvarivanje prihoda koji pripadaju Gradu Bihaću sa lokalnog, kantonalnog, federalnog i državnog nivoa iz nadležnosti Službe, te prati realizaciju njihovog namjenskog trošenja,

ff) ostvaruje i unapređuje saradnju sa institucijama, organizacijama, ustanovama i preduzećima svih nivoa vlasti o pitanjima iz nadležnosti Službe,

gg) priprema odgovore na vijećnička pitanja iz djelokruga rada Službe,

hh) prati realizaciju budžetskih sredstava,

ii) vrši i druge upravne i stručne poslove propisane zakonom i drugim propisima.

  • Podijeli