Grad Bihać

Služba za civilnu zaštitu

Služba za civilnu zaštitu obavlja sljedeće poslove:

a) provodi utvrđenu politiku, izvršava  i prati zakone, druge propise i opće akate iz oblasti zaštite i spašavanja, zaštite od požara i vatrogastva,

b) organizuje,  priprema i provodi zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara,

c) izrađuje procjenu ugroženosti ljudi i materijalnih dobara,

d) priprema programe i plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća,

e) prati pripreme zaštite i spašavanja, predlaže, organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja,

f) predlaže programe samostalnih vježbi i izrade elaborata za izvođenje vježbi civilne zaštite,

g) vrše popune ljudstvom i materijalno-tehničkim sredstvima struktura civilne zaštite, te realizira  njihove obuke,

h) obavljaju stručne poslove za Gradski štab civilne zaštite,

i)  obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite i spašavanja te organiziraju i provode deminiranja,

j)  obavlja stručne poslove organiziranja i rada Operativnog centra civilne zaštite i vode propisane evidencije u istom, te dostavljaju primljene informacije nadležnim subjektima,

k) poduzima odgovarajuće mjere i aktivnosti na organiziranju i provedbi zaštite od požara i vatrogastva,

l) utvrđuje procjene ugroženosti od požara u sklopu ukupne Procjene ugroženosti Grada od prirodnih i drugih nesreća,

m) izrađuje plan zaštite od požara i osigurava njegovu realizaciju uz sudjelovanje  službi za upravu,

n) planira  i osigurava  provedbu obuke i stručnog osposobljavanja i usavršavanja pripadnika vatrogasne jedinice i drugih osoba koji se bave poslovima vatrogastva)

o) ostvaruje suradnju sa dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama i pravnim osobama u      kojima su osnovane vatrogasne jedinice,

p) vodi propisane evidencije i vrši druge poslove zaštite i spašavanja, te zaštite od požara i vatrogastva,

r) prati realizaciju budžetskih sredstava,

s) vrši i druge upravno-pravne i stručne poslove propisane zakonom i drugim propisima.

Služba za civilnu zaštitu

Služba za civilnu zaštitu

Mirsad Šehić, pomoćnik gradonačelnika

Tel: 037/311-281

E-mail: mirsad.sehic@bihac.org

  • Podijeli