Grad Bihać

Služba za upravljanje ljudskim resursima, stručne i zajedničke poslove

Služba za upravljanje ljudskim resursima, stručne i zajedničke poslove obavlja sljedeće poslove:

a) provodi utvrđenu politiku, izvršava i prati zakone i druge propise iz oblasti ljudskih resursa, zajedničkih poslova, javnih nabavki i informacionih tehnologija,

b) vodi prvostepene upravne i druge postupke o pitanjima iz nadležnosti Službe,

c) izrađuje nacrte i prijedloge propisa i drugih akata koje donosi Gradsko vijeće i Gradonačelnik, vrši nomotehničku obradu svih propisa koje donosi Gradsko vijeće i Gradonačelnik, daje prijedloge i sugestije kod izrade propisa i drugih akata, a koje donose drugi nadležni organi,

d) izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge stručne i analitičke materijale za Gradsko vijeće i Gradonačelnika,

e) upravlja ljudskim resursima, izrađuje pojedinačne akte koji se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti zaposlenika, usavršavanje zaposlenika, vodi evidencije i čuva dokumentaciju zaposlenih,

f) izrađuje planove i programe prijema državnih službenika i namještenika u radni odnos, prijem pripravnika i volontera, stručnog usavršavanja i osposobljavanja zaposlenika Gradskog organa uprave, zaštite na radu, zaštite od požara, razvoja informacionih sistema, javnih nabavki i prati realizaciju istih,

g) razvija i održava informacioni sistem, instalira i održava operativne sisteme, programe, računarsku i perifernu opremu,

h) administrira i održava digitalne telefonske centrale, evidencije radnog vremena, lokalne računarske mreže, komunikacione linkove sa dislociranim službama,

i) provodi mjere zaštite na radu i zaštite od požara,

j) provodi postupak javne nabavke roba, usluga i radova,

k) vrši prevoz zaposlenika Gradskog organa uprave za službene potrebe, tekućeg održavanja objekata Grada, organizira racionalno korištenje radnog prostora, održava čistoću objekta,

l) organizira fizičku i tehničku zaštitu objekata, imovine i lica,

m) vodi i ažurira propisane evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima se vode evidencije i uvjerenja o činjenicama o kojima se ne vode evidencije,

n) ostvaruje i unapređuje saradnju sa institucijama, organizacijama, ustanovama i preduzećima svih nivoa vlasti o pitanjima iz nadležnosti Službe,

o) priprema odgovore na vijećnička pitanja iz djelokruga rada Službe,

p)  prati realizaciju budžetskih sredstava,

r)  obavlja i druge upravne i stručne poslove propisane zakonom i drugim propisima.

 

Služba za upravljanje ljudskim resursima, stručne i zajedničke poslove

Služba za upravljanje ljudskim resursima, stručne i zajedničke poslove

Dijana Bišćević, pomoćnik gradonačelnika

telefon: 037/ 229 - 605

email: dijana.biscevic@bihac.org

  • Podijeli