Grad Bihać

Služba za upravljanje ljudskim resursima, stručne i zajedničke poslove

        Služba za upravljanje ljudskim resursima, stručne i zajedničke poslove obavlja sljedeće poslove:

a)      provodi utvrđenu politiku, izvršava i prati zakone i druge propise iz oblasti ljudskih resursa, zajedničkih poslova, javnih nabavki i informacionih tehnologija,

b)      vodi prvostepene upravne i druge postupke o pitanjima iz nadležnosti Službe,

c)      izrađuje nacrte i prijedloge propisa i drugih akata koje donosi Gradsko vijeće i Gradonačelnik, vrši nomotehničku obradu svih propisa koje donosi Gradsko vijeće i Gradonačelnik, daje prijedloge i sugestije kod izrade propisa i drugih akata, a koje donose drugi nadležni organi,

d)     izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge stručne i analitičke materijale za Gradsko vijeće i Gradonačelnika,

e)      upravlja ljudskim resursima, izrađuje pojedinačne akte koji se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti zaposlenika, usavršavanje zaposlenika, vodi evidencije i čuva dokumentaciju zaposlenih,

f)       izrađuje planove i programe prijema državnih službenika i namještenika u radni odnos, prijem pripravnika i volontera, stručnog usavršavanja i osposobljavanja zaposlenika Gradskog organa uprave, zaštite na radu, zaštite od požara, razvoja informacionih sistema, javnih nabavki i prati realizaciju istih,

g)      razvija i održava informacioni sistem, instalira i održava operativne sisteme, programe, računarsku i perifernu opremu,

h)      administrira i održava digitalne telefonske centrale, evidencije radnog vremena, lokalne računarske mreže, komunikacione linkove sa dislociranim službama,

i)        provodi mjere zaštite na radu i zaštite od požara,

j)        provodi postupak javne nabavke roba, usluga i radova,

k)      vrši prevoz zaposlenika Gradskog organa uprave za službene potrebe, tekućeg održavanja objekata Grada, organizira racionalno korištenje radnog prostora, održava čistoću objekta,

l)        organizira fizičku i tehničku zaštitu objekata, imovine i lica,

m)    vodi i ažurira propisane evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima se vode evidencije i uvjerenja o činjenicama o kojima se ne vode evidencije,

n)      ostvaruje i unapređuje saradnju sa institucijama, organizacijama, ustanovama i preduzećima svih nivoa vlasti o pitanjima iz nadležnosti Službe,

o)      priprema odgovore na vijećnička pitanja iz djelokruga rada Službe,

p)      prati realizaciju budžetskih sredstava,

r)       obavlja i druge upravne i stručne poslove propisane zakonom i drugim propisima.

  • Podijeli