Grad Bihać

Služba za civilnu zaštitu, stručne i zajedničke poslove

Služba za civilnu zaštitu, stručne i zajedničke poslove vrši sljedeće poslove:


a) provodi utvrđenu politiku, izvršava i prati zakone, druge propise i opće akate iz oblasti zaštite i spašavanja, zaštite od požara i vatrogastva,

b) organizuje, priprema i provodi zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara,

c) izrađuje procjenu ugroženosti ljudi i materijalnih dobara, d) priprema programe i plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća,

e) prati pripreme zaštite i spašavanja, predlaže, organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja,

f) predlaže programe samostalnih vježbi i izrade elaborata za izvođenje vježbi civilne zaštite,

g) vrše popune ljudstvom i materijalno-tehničkim sredstvima struktura civilne zaštite, te realizira njihove obuke,

h) obavljaju stručne poslove za Gradski štab civilne zaštite,

i) obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite i spašavanja te organiziraju i provode deminiranja,

j) obavlja stručne poslove organiziranja i rada Operativnog centra civilne zaštite i vode propisane evidencije u istom, te dostavljaju primljene informacije nadležnim subjektima,

k) poduzima odgovarajuće mjere i aktivnosti na organiziranju i provedbi zaštite od požara i vatrogastva,

l) utvrđuje procjene ugroženosti od požara u sklopu ukupne Procjene ugroženosti Grada od prirodnih i drugih nesreća,

m) izrađuje plan zaštite od požara i osigurava njegovu realizaciju uz sudjelovanje službi za upravu,

n) planira i osigurava provedbu obuke i stručnog osposobljavanja i usavršavanja pripadnika vatrogasne jedinice i drugih osoba koji se bave poslovima vatrogastva,

o) ostvaruje suradnju sa dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama i pravnim osobama u kojima su osnovane vatrogasne jedinice,

p) vodi propisane evidencije i vrši druge poslove zaštite i spašavanja, te zaštite od požara i vatrogastva,

r) provodi utvrđenu politiku, izvršava i prati zakone i druge propise iz oblasti ljudskih resursa, zajedničkih poslova, javnih nabavki i informacionih tehnologija,

s) vodi prvostepeni upravni postupak o pitanjima iz nadležnosti Službe,

t) izrađuje nacrte i prijedloge propisa i drugih akata koje donosi Gradsko vijeće i Gradonačelnik, vrši nomotehničku obradu svih propisa koje donosi Gradsko vijeće i Gradonačelnik, daje prijedloge i sugestije kod izrade propisa i drugih akata, a koje donose drugi nadležni organi,

u) izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge stručne i analitičke materijale za Gradsko vijeće i Gradonačelnika,

v) upravlja ljudskim resursima, izrađuje pojedinačne akte koji se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti zaposlenika, usavršavanje zaposlenika, vodi evidencije i čuva dokumentaciju zaposlenih,

z) izrađuje planove i programe prijema državnih službenika i namještenika u radni odnos, prijem pripravnika i volontera, stručnog usavršavanja i osposobljavanja zaposlenika Gradskog organa uprave, zaštite na radu, zaštite od požara, razvoja informacionih sistema, javnih nabavki i prati realizaciju istih,

aa) razvija i održava informacioni sistem, instalira i održava operativne sisteme, programe, računarsku i perifernu opremu,

bb) administrira i održava digitalne telefonske centrale, evidencije radnog vremena, lokalne računarske mreže, komunikacione linkove sa dislociranim službama,

cc) provodi mjere zaštite na radu i zaštite od požara,

dd) provodi postupak javne nabavke roba, usluga i radova,

ee) vrši prevoz zaposlenika Gradskog organa uprave za službene potrebe, tekućeg održavanja objekata Grada, organizira racionalno korištenje radnog prostora, održava čistoću objekta,

ff) organizira fizičku i tehničku zaštitu objekata, imovine i lica,

gg) vodi i ažurira propisane evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima se vode evidencije i uvjerenja o činjenicama o kojima se ne vode evidencije,

hh) ostvaruje i unapređuje saradnju sa institucijama, organizacijama, ustanovama i preduzećima svih nivoa vlasti o pitanjima iz nadležnosti Službe,

ii) priprema odgovore na vijećnička pitanja iz djelokruga rada Službe,

jj) prati realizaciju budžetskih sredstava,

kk) obavlja i druge upravne i stručne poslove propisane zakonom i drugim propisima. Edin 


  • Podijeli