Grad Bihać

Odobrenje za građenje

Obrazac zahtjeva možete preuzeti ovdje:

Pojašnjenje pojedinih dokumenata koji se prilažu uz zahtjev:

Tehnička dokumentacija (projekat) izrađuje ovlaštena projektantska kuća, odnosno pravno lice registrovano kod nadležnog ministarstva za poslove projektovanja. 

Dokaz o uplati naknade iz osnova prirodnih pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta i pogodnosti već izgrađene infrastrukture (renta) se obračunava shodno članu 30. Odluke o građevinskom zemljištu, a iznosi: procenat prosječne korisne građevinske cijene 1m2 korisne stambene površine ostvarene u prethodnoj godini, po m2 korisne površine objekta koji će se graditi:

  • U prvoj zoni 6%, 
  • U drugoj zoni 5%, 
  • U trećoj zoni 4%,
  • U četvrtoj zoni 3%,
  • U petoj zoni 2%,
  • U šestoj zoni 1%,

(Primjer: Trenutna prosječna korisna građevinska cijena 1m2 korisne stambene površine ostvarene u prethodnoj godini iznosi: 900,0KM/m2, pa za I zonu renta iznosi: 6% x 900KM/m2 tj 54,0KM po m2 korisne površine objekta koji će se graditi)

Potvrda o izmirenoj naknadi za uređenje građevinskog zemljišta shodno članu 36. stav 3. Odluke o građevinskom zemljištu: Podatak o visini ove naknade je naveden u urbanističkoj saglasnosti koju je investitor pribavio ili se obračunava u postupku izdavanja odobrenja za građenje, ukoliko je izdata lokacijska informacija.

Rješenje o pretvorbi poljoprivrednog zemljišta u građevinsko se izdaje kod Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK-a, nakon uplaćene naknade za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u građevinsko. Pretvorba poljoprivrednog zemljišta u građevinsko se plaća prema članu 51. Zakona Zakona o poljoprivrednom zemljištu FBiH („Službene novine FBiH“ br. 52/09) kojim je regulisana naknada za trajnu promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta i ne može biti manja od stostrukog katastarskog prihoda utvrđenog za to zemljište, takod ona iznosi: katastarski prihod po m2 X 100 X povšina parcele u m2. 

Pretvaranje poljoprivrednog zemljista u gradjevinsko-Cjenovnik

U zavisnosti od složenosti i specifičnosti objekta koji se gradi ili lokacije na kojoj se gradi, tj u zavisnosti od uslova propisanih urbanističkom saglasnošću / lokacijskom informacijom, u toku postupka se pribavljaju i „konačne“ saglasnosti: upravitelja cesta, saglasnosti u pogledu zaštite voda i vodnog dobra – vodni akt