Grad Bihać

Gradsko pravobranilaštvo

Gradsko pravobranilaštvo je nezavisan i samostalan organ Grada. Gradski pravobranilac je zakonski zastupnik Grada.

Gradsko pravobranilaštvo vrši poslove zaštite imovine i imovinskih interesa Grada, njegovih organa, tijela, fondova i drugih subjekata koji nemaju svojstvo pravnog lica, a finansiraju se iz budžeta Grada ili Grad vrši osnivačka prava u njima.

Gradsko pravobranilaštvo zastupa Grad i pred stranim sudovima, arbitražama i drugim stranim državnim organima i organizacijama.

U procedurama donošenja općih akata kojima se uređuju imovinsko-pravni odnosi, prava i obaveze prema stvarima u vlasništvu Grada, obavezno se pribavlja mišljenje Gradskog pravobranioca.

Funkciju Gradskog pravobranioca vrši Gradski pravobranilac i njegovi zamjenici.

Gradski pravobranilac predstavlja pravobranilaštvo, rukovodi njegovim radom i vrši druga prava i dužnosti u skladu sa Zakonom.

Gradskog pravobranioca i njegove zamjenike imenuje i smjenjuje Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika u postupku predviđenom Zakonom o pravobranilaštvu a u skladu sa posebnim propisima.

Gradski pravobranilac imenuje se na period od četiri godine i može biti ponovo biran.

Gradsko pravobranilaštvo podnosi jednom godišnje Gradskom vijeću i Gradonačelniku izvještaj o svom radu u okviru kojeg ukazuje na uočene pojave i probleme u primjeni zakona i drugih propisa od značaja za ostvarivanje svoje funkcije.


Kemal Redžić, gradski pravobranioc
Tel: 037/226-402
E-mail: kemal.redzic@bihac.org

Gradsko pravobranilaštvo

Gradsko pravobranilaštvo

Kemal Redžić, gradski pravobranioc

Tel: 037/226-402

E-mail: kemal.redzic@bihac.org

  • Podijeli