Grad Bihać

Centar za pružanje usluga građanima

Centar za pružanje usluga građanima obavlja sljedeće poslove:

a) vodi matične knjige rođenih, matične knjige državljana, matične knjige vjenčanih i matične knjige umrlih, vodi drugi primjerak matičnih knjiga u elektronskom obliku,

b) vodi prvostepene, upravne i druge postupke o pitanjima iz nadležnosti Centra,

c) izdaje izvode i uvjerenja o činjenicama upisanim u matične knjige, sastavlja smrtovnice i vrši druge poslove u vezi sa građanskim stanjima,

d) zaključuje brak, vrši priznanje očinstva, promjene prezimena nakon prestanka ili poništenja braka,

e) obavještava nadležne organe o umrlim osobama i drugim promjenama,

f) vrši poslove Centra za birački spisak,

g) vrši kancelarijsko poslovanje za potrebe svih službi za upravu,

h) vrši ovjeru potpisa, rukopisa i prijepisa,

i) pruža pravnu pomoć iz djelokruga rada Gradskog organa uprave i informacije u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama,

j) ostvaruje i unapređuje saradnju sa institucijama, organizacijama, ustanovama i  preduzećima svih nivoa vlasti o pitanjima iz nadležnosti Službe,

k) priprema odgovore na vijećnička pitanja iz djelokruga rada Službe,

l) prati  realizaciju budžetskih sredstava,

m) vrši i druge upravne i stručne poslove propisane zakonom i drugim propisima.

Centar za pružanje usluga građanima

Centar za pružanje usluga građanima

Jadranka Redžić, 

Šalter sala

Tel: 037/229-634

  • Podijeli