Grad Bihać

Završna javna rasprava o Nacrtu Budžeta Grada Bihaća 23. marta 2021. godine

Završna javna rasprava o Nacrtu Budžeta Grada Bihaća 23. marta 2021. godine

Budžet je procjena godišnjih prihoda i primitaka, te njihov raspored na utvrđene namjene, odnosno korisnike. Izrada Nacrta Budžeta Grada Bihaća ima za cilj uključivanje svih potencijalnih budžetskih korisnika, samih građana, da svojim primjedbama, prijedlozima i sugestijama, učestvuju u kreiranju budžetske politike u 2021. godini, što doprinosi realnijem utvrđivanju prioritetnih ulaganja prvenstveno vezanih za kapitalne projekte na području Grada Bihaća.

Konačni raspored izdataka po budžetskim korisnicima će se uraditi nakon sumiranih rezultata Javne rasprave, odnosno nakon konačnog utvrđivanja Budžeta od strane Gradskog vijeća.

Završna javna rasprava o Nacrtu Budžeta za 2021. godine održati će se u sali Kulturnog centra 23. marta 2020. godine u 14:00 sati 

NACRT BUDŽETA GRADA BIHAĆA ZA 2021. GODINU