Grad Bihać

Zaključak o rezultatima Javnog poziva sa rang - listom projekata za su/finansiranje sredstvima Budžeta Grada Bihaća za 2024. godinu

Zaključak o rezultatima Javnog poziva sa rang - listom projekata za su/finansiranje sredstvima Budžeta Grada Bihaća za 2024. godinu

Na osnovu člana 142. Statuta Grada Bihaća (Službeni glasnik Grada Bihaća broj 13/15, 15/18, 12/22) i člana 20. Odluke o načinu odabira i praćenju realizacije projekata organizacija civilnog društva (Službeni glasnik Grada Bihaća br. 3/23 i 5/23), na prijedlog Komisije za ocjenu projekata organizacija civilnog društva, po Javnom pozivu organizacijama civilnog društva za predaju prijedloga projekata za su/finansiranje sredstvima Budžeta Grada Bihaća,  Gradonačelnik Grada Bihaća donosi


ZAKLJUČAK

o rezultatima Javnog poziva sa rang-listom projekata za 

su/finansiranje sredstvima Budžeta Grada Bihaća za 2024. godinu


Utvrđuju se rezultati Javnog poziva organizacijama civilnog društva za predaju prijedloga projekata sa rang-listom projekata koji će se su/finansirati sredstvima Budžeta Grada Bihaća za 2024. godinu kako slijedi u dokumentu:


Zaključak o rezultatima javnog poziva sa rang-listom projekata za sufinansiranje sredstvima Budzeta Grada Bihaća za 2024