Grad Bihać

Zaključak o davanju Saglasnosti na predloženu listu kandidata koji su ostvarili pravo na dodjelu plastenika putem sufinansiranja

Zaključak o davanju Saglasnosti na predloženu listu kandidata koji su ostvarili pravo na dodjelu  plastenika putem sufinansiranja

Na osnovu člana 52. tačka c) Statuta Grada Bihaća (Službeni glasnik Grada Bihać broj: 15/15 i 13/18) a u vezi sa članom 7. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika u projektu ,Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima" u 2021. godini Grada Bihać i Sporazuma o saradnji broj: 01-04-1930/21 od 16. 04. 2021. godine zaključenog izmeu Grada Bihaća i NVO Muslim Aid Association, Zapisnika o radu komisije broj: 01-20-5199-2/21 od 26. 10. 2021. godine i Izvještaja o radu komisije broj: 01-20-5199- 3/21 od 26. 10. 2021. godine, Gradonačelnik Grada Bihaća donosi

Zaključak o davanju Saglasnosti na predloženu listu kandidata koji su ostvarili pravo na dodjelu  plastenika putem sufinansiranja


Lista kandidata koji su ostvarili pravo na dodjelu plastenika putem sufinansiranja