Grad Bihać

Utvrđivanje javnog interesa za „ Izgradnju kružne raskrsnice u ulici Žrtava srebreničkog genocida

Utvrđivanje javnog interesa za „ Izgradnju kružne raskrsnice u ulici Žrtava srebreničkog genocida

Obavještavaju se vlasnici odnosno posjednici, da je JU „ Zavod za prostorno uređenje" Bihać, podnio prijedlog da Gradsko vijeće Bihaća utvrdi javni interes za „ Izgradnju kružne raskrsnice u ulici Žrtava srebreničkog genocida" odnosno potpunu eksproprijaciju dijelova nekretnina po novom premjeru označenih kao: k.č. br. 4588/18, k.č. br. 4483/7,  k.č. br. 4484/1, k.č. br. 4587/13, k.č. br. 4587/1, k.č. br. 4587/5, k.č. br. 4581, k.č. br. 4580/7,  k.č. br. 4588/6, k.č. br. 4588/25, sve u obuhvatu katastarske općine Bihać Grad, za šta su ishodovali urbanističku saglasnost Organa broj 03/1-19-1443/20 od 27.01.2021. godine.


Uvid u Prijedlog sa dostavljenom urbanističkom saglasnosti, situacijom terena i geodetskim elaboratom, zainteresirana lica mogu izvršiti radnim danom u prostorijama Organa, kancelarija broj 317 u periodu od 07:00-15:00 sati, najkasnije 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja na službenoj stranici Grada Bihaća odnosno Oglasnoj tabli Organa.