Grad Bihać

Usvojeni Prijedlog Budžeta Grada Bihaća i Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta Grada za 2022. godinu

Usvojeni Prijedlog Budžeta Grada Bihaća i Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta Grada za 2022. godinu

Gradski vijećnici na održanoj 19. sjednici GV Bihaća sa 22 glasa ZA i pet suzdržanih usvojili su Prijedlog Budžeta Grada Bihaća za 2022. godinu kao i Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta Grada za 2022. godinu. Usvojenim prijedlogom, gradski budžet za 2022. godinu iznosi 35.548.649,00 KM, što je više u odnosu na Nacrt Budžeta za 2022. godinu za 14,79 % ili 4.579.477,00 KM.

Prema riječima Jasmine Ćoralić, pomoćnika gradonačelnika za financije, privredu i poljoprivredu, u Prijedlogu Budžeta za 2022. godinu u odnosu na utvrđeni Nacrt od strane Gradskog vijeća, a rukovodeći se primjedbama i sugestijama upućenim od strane Gradskog vijeća i svih ostalih učesnika u javnoj raspravi izvršene su određene izmjene i dopune.

„Ono što je bitno naglasiti da je 61 posto zahtjeva u javnoj raspravi odnosno 51 u potpunosti ili djelomično prihvaćeno, za 5 nisu iskazana novčana sredstva, 3 nisu u nadležnosti Grada, 17 zahtjeva će nakon usvajanja budžeta imati mogućnost apliciranja na javni poziv putem JU Zavod uz 50 posto vlastitog učešća građana u projektima, te 15 zahtjeva nije prihvaćeno. Razlog neprihvaćanja zahtjeva je sadržan u činjenici da se pojedini zahtjevi odnose na rješavanje imovinskih odnosa započetih projekata u prethodnom periodu te je potrebno izvršiti detaljnu analizu istih od strane nadležnih službi, ostali prijedlozi se odnose na potrebu za utvđivanjem većih sredstava za pojedine namjene u budžetu ili za utvrđivanje novih pozicija za određene namjene“ – istakala je Ćoralić.

Vijećnici su upoznati sa aktivnostima resorne službe koja je izvršila detaljna analizu svih prihoda i rashoda na bazi istorijskih podataka, prije svega podatatka o izvršenju budžeta za prethodne 3 godine, uključujući i procjenu službi nadležnih za njihovu realizaciju o mogućem izvršenju u 2022. godini.

“Na bazi utvrđenih prihoda, uvažavajući izvor i namjenu, izvršena je raspodjela rashoda, prije svega u skladu sa zakonom utvrđenim prioritetima za pokriće rashoda za obavljanje osnovne djelatnosti, za nastavak realizacije započetih kapitalnih projekata s ciljem obnavljanja i izgradnje infrastrukture, izgradnje objekata od interesa, kako za Grad tako i za širu društvenu zajednicu, kao i projekata koji su ranijom realizacijom i mjerenjem efekata i koristi opravdali izdvajanje sredstava iz budžeta” -naglasila je Ćoralić.

Pored planiranih sredstava za finansiranje osnovne djelatnosti predloženim Budžetom planirani su projekti koji se već duži niz godina realiziraju i daju pozitivne rezultate u oblasti poboljšanja socijalnog položaja ugroženih kategorija građana, razvoja sporta kulture i obrazovanja, aktivne politike zapošljavanja, podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice i slično.

Vijećnici su dali podršku i Prijedlogu Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Agencija za razvoj Grada Bihaća“ d.o.o. Bihać. Kako je istaknuto, osnivanju Razvojne agencije pristupilo se prvenstveno s ciljem stvaranja boljih uslova i otvaranja novih mogućnosti za privredni i svaki drugi razvoj Grada Bihaća, a koja će u budućnosti biti pokretač promjena u Gradu Bihaću i djelovati u pravcu pripreme različitih projekata, privlačenje potencijalnih investitora, ali i povlačenje finansijskih sredstava iz različitih fondova.

“S tim u vezi Razvojna agencija će prvenstveno biti nosilac svih aktivnosti na pripremi i provođenju projekata, što podrazumijeva apliciranje na vanbudžetske domaće i međunarodne fondove. Na taj način će se omogućiti da se vođenje svih projekata centralizira na jednom mjestu. Misija Razvojne agencije će biti promoviranje privrede, podrška razvoju Grada i provedba značajnih strateških projekata Grada Bihaća, sa vizijom da postane nosilac lokalnog ekonomskog razvoja i s ciljem da osigura ekonomski rast i stvori uvjete za kontinuiran razvoj Grada Bihaća” – naglasila je Ćoralić.