Grad Bihać

Usvojene sve tačke sa 23. Sjednice gradskog vijeća grada Bihaća

Usvojene sve tačke sa 23. Sjednice gradskog vijeća grada Bihaća

Na jučer održanoj 23. Sjednici gradskog vijeća, vijećnici su usvojili slijdeće tačke koje su se našle na dnevnom redu: 

1. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnine u svrhu izgradnje kablovske transformatorske stanice TS 10(20)/0,4 kV „Ripač 7“ Grad Bihać u korist Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać,

b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu izgradnje podzemnog kablovskog 20(10) kV dalekovoda, dionica TS „Križ 3“ TS „Žegar škola“, Grad Bihać u korist JP „Elektroprivreda 

BiH“ d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać,

c) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju 

nekretnina u svrhu izgradnje sportskog terena sa pratećim sadržajima u MZ Vrsta u korist Grada Bihaća,

d) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu izgradnje dijela pristupne telekomunikacione mreže Ceravci I, kablovski pravac 1 u korist BH Telecom d.d. Sarajevo, Izvršna direkcija za investicije, Služba za realizaciju investicija Bihać,

2. Prijedlog Odluke o usvajanju „Trogodišnjeg Plana implementacije strategije razvoja općine Bihać 2014.-2023. za period 2022.-2024. godine i Godišnjeg Plana implementacije za 2022. godinu.“,

3. Prijedlog Odluke o usvajanju „Izvještaja o implementaciji Strategije razvoja općine Bihać 2014.-2023. za 2021. godinu

4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području grada Bihaća,

5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu držanja i zaštiti pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca i napuštenih i izgubljenih pasa,

6. a) Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Bihaća za period 01.01. -31.12.2021. godine

b) Informacija o trošenju tekuće rezerve za period 01.01.-31.12.2021. godine

7. Izvještaj o ostvarivanju politike Grada i aktivnostima Gradonačelnika u 2021. godini

8. Trogodišnji plan poslovanja 2021.-2023.god. JP“Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać

9. Plan poslovanja JP „Vodovod“ d.o.o Bihać za period 2022. 2024. godina

10. Pravilnik o radu JU „Stanouprava“ Bihać 

11. Program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, na području Grada Bihaća,

12. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Informacije o rezultatima mjerenja zadovoljstva građana uslugama Grada Bihaća za 2021. godinu,

13. a) Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Nadzornog odbora JP „RTV Bihać“ d.o.o Bihać,

b) Prijedlog Rješenja o dopuni Rješenja o prestanku članstva opozivom predstavnikam Osnivača Skupštine JP „RTV Bihać“ d.o.o. Bihać i imenovanju članova predstavnika Osnivača Skupštine JP „RTV Bihać“ d.o.o. Bihać

c) Prijedlog Rješenja o razrješenju članstva člana predstavnika Osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać i imenovanju člana Predstavnika Osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać,

d) Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Nadzornog odbora JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać i Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika Nadzornog odbora JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać

e) Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika Osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JP„Agencija za razvoj Grada Bihaća“ d.o.o. Bihać

f) Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Agencija za razvoj Grada Bihaća“ d.o.o. Bihać

g) Prijedlog Riješenja o prestanku članstva predstavnika Osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać i imenovanju predstavnika Osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać