Grad Bihać

U ponedjeljak 22. novembra 2021. godine zakazana 17. sjednica GV Bihać

U ponedjeljak 22. novembra 2021. godine  zakazana 17.  sjednica GV Bihać

U ponedjeljak 22. novembra 2021. godine u gradskoj vijećnici sa početkom u 9:00 sati održati će se 17. redovna sjednica Gradskog vijeća Bihać.

Dnevnim redom vijećnici će raspravljati o slijedećim tačkama:

1. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje kablovske kanalizacije za polaganje elektroenergetskih kablova nazivnog napona 20 kV, Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

b)Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje priključnog kablovskog voda KB 10 (20) kV dionica TS RP „Bolnica“ – TS „Bolnica 1“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

c) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju-ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje priključnog kablovskog voda KB 10 (20) kV dionica TS 110Kv „Bihać 2“ - TS „Bolnica 1“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

d) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnine u svrhu legalizacije transformatorske stanice TS 10(20)/0,4 kV „Ozimice 2“, Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

e) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu izgradnje priključnog srednjenaponskog voda za TS 10(20)/0,4 kV „Izačić-Prnjavor 2“ i transformatorske stanice TS 10(20)/0,4 kV „Izačić-Prnjavor 2“, Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

f) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje kablovskog i zračnog dijela dalekovoda 10 (20) kV TS 35/10kV Ripač-TS 10(20)/0,4kV „Ripač 2“ u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

g) Prijedlog Odluke o proglašenju javnog interesa za promjenu namjene zemljišta označenog kao k.č.br. 7851/1 i k.č.br.7851/2 obje k.o. Bihać-grad po novom i starom katastarskom operatu iz planirane zone Kl – kolektivno stanovanje (stambeno-poslovno) u zonu D-javna i društvena namjena, a u svrhu izdavanja akata o građenju za izgradnju objekata javne i društvene namjene

h) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje kablovske kanalizacije za polaganje TK kablova, armiranobetonskog kablovskog okna, plastičnog kablovskog okna te betonske temeljne stope sa TK ormarom, Grad Bihać u korist BH Telecom d.d. Sarajevo

i) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje priključnog kablovskog voda KB 10(20)kV Dionica TS 110 kV „Bihać 2“ – TS „RP Bolnica“, Grad Bihać u korist JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

j) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju-ustanovljenjem služnosti u svrhu legalizacije KB 10(20) kV dionica TS 35kV „Bihać“ – TS „Repušine 1“ Grad Bihać u korist JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

k)Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje niskonaponske mreže „Klokotski most“ u korist JP“Elektroprivreda bIh“ d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

l)Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje niskonaponske mreže „Klokot 3“ u korist JP“Elektroprivreda bIh“ d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

2. Prijedlog Odluke o promjeni statusa javnog puta

3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području grada Bihaća

4. Nacrt Odluke o načinu držanja i zaštiti pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca i napuštenih i izgubljenih pasa

5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Plana lokacija za korištenje javnih površina na području grada Bihaća

6. Prijedlog Odluke o izradi Strategije razvoja grada Bihać 2022.-2027.

7. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Gradonačelniku Grada Bihaća za potpisivanje notarski obrađenog ugovora o korištenju lokacije „Lipa“ za uspostavljanje privremenog prihvatnog centra za smještaj migranata bez naknade, a koji će se zaključiti između Grada Bihaća i Ministarstva sigurnosti BiH i Službe za poslove sa strancima

8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Gradonačelniku Grada Bihaća za potpisivanje notarski obrađene izjave kojom se daje saglasnost ZU „Dom zdravlja“ Bihać za izgradnju poslovnog objekta zdravstvene djelatnosti s jednom stambenom jedinicom, na mjestu

postojećeg objekta –Ambulanta Orašac na nekretnini u vlasništvu Grada Bihaća

9. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za davanje u zakup stana Kosović Nedžadu iz Bihaća

10. a) Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za davanje u zakup poslovnih prostorija Javnom preduzeću „AERODROM Bihać“ d.o.o. Bihać

b) Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za davanje u zakup poslovnih prostorija Udruženju Aeroklub „ILIDŽA“ Sarajevo

11. Odluka o raspodjeli dobiti JP“Vodovod“ d.o.o. Bihać za 2020. godinu

12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na cijene usluga javnih parkirališta na području grada Bihaća

13. Prijedlog Rješenja o odbijanju prodaje zemljišta neposrednom pogodbom Selmanović Mirsadi iz Bihaća radi oblikovanja građevinske parcele

- Informacija Službe za strateško planiranje, upravljanje projektima, komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša o realizaciji Zaključaka donesenih na 14. sjednici Gradskog vijeća na temu onečišćenosti i ne higijene grada Bihaća

( na znanje)

- Izvještaj o provedenoj evaluaciji Strategije razvoja Općine Bihać 2014.-2023.god

( na znanje)

- Konačni revizorski izvještaj JU“Stanouprava“ Bihać

( na znanje)