Grad Bihać

Zakazana 33. redovna sjednica Gradskog vijeća Bihać

Zakazana 33. redovna sjednica Gradskog vijeća Bihać

Sutra će se u Gradskoj vijećnici, s početkom u 09:00, održati 33. sjednica Gradskog vijeća Bihać. Dnevni red sjednice možete pogledati u prilogu.

DNEVNI RED

1. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje elektroenergetskog objekta priključnog podzemnog 10(20)/0,4kV kablovskog dalekovoda za TS 10(20)/0,4Kv „Podstrana 2“ i TS 10(20)/0,4kV „Podstrana 2“, grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać.

b) Prijedlog Odluke utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina – u svrhu izgradnje priključnog KB 10(20) kV voda sa TS 10(20)/0,4 kV „Zaobilaznica 5“ sa dva paralelna podzemna voda ( Dionica KB 10(20) kV Dionica DV „Pokoj“ – TS „Zaobilaznica 5“) i ( Dionica KB 10(20) kV TS „Zaobilaznica 5“ – TS „ Čavkunović“ ) Grad Bihać u korist JP „Elektroprivreda BIH“ d.d Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija Bihać“

c) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu sanacije odrona i rekonstrukcije dijelova regionalne ceste R 403a,dionica Kamenica-Gata II, stac. km od 7+700 do 7+806 km u korist JU Direkcija regionalnih cesta USK.

2. Odluka o davanju saglasnosti na samoinicijativnu ponudu za dodjelu koncesije privrednom društvu „Green Water“ d.o.o Kulen Vakuf, Bihać za korištenje vode izvorišta Ostrovica u Kulen Vakufu radi njenog pakovanja (flaširanja) i prodaje na tržištu

3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora „Službeni glasnik Grada Bihaća broj: 15/17 i 12/19 )

4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m2 korisne stambene površine na području grada Bihaća u 2022. godini 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o regulaciji saobraćaja na području Grada Bihaća 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Javnim parkiralištima na području Grada Bihaća

7. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu JP“Aerodrom Bihać“ d.o.o.Bihać

8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za davanje u zakup poslovne prostorije Kulturno umjetničkom društvu „BEDEM“ Bihać. 9. Prijedlog Zaključka o prihvatanju „Platforme za mir“ i „Plana aktivnosti za implementaciju Platforme za mir 2018 – 2022 organizacija civilnog društva“

10. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju liste promjenjivih članova Komisije za koncesije Unsko – sanskog kantona za područje Grada Bihaća