Grad Bihać

Saziv za 37. sjednicu Gradskog vijeća

Saziv za 37. sjednicu Gradskog vijeća

Obavještavamo javnost da će se 37. sjednica Gradskog vijeća Bihać održati 12.09.2023. godine (utorak) u Gradskoj vijećnici, s početkom rada u 09:00 sati. Dnevni red sjednice će biti sljedeći:

1. Prijedlog Odluke o dugoročnom zaduženju Grada Bihaća.

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Bihaća za 2023.godinu.

3. a)Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Bihaća za period 01.01.-30.06.2023.godine

b)Informacija o trošenju tekuće rezerve za period 01.01.-30.06.2023.godine.

4. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na tarifni sistem i cijene individualne komunalne potrošnje snabdijevanja pitkom vodom i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda.

5. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka JU“Stanouprave“ Bihać.

6. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JU „Gradska galerija“ Bihać

7. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju direktora Turističke zajednice Grada Bihaća

8. Prijedlog Rješenja o prestanku mandata predsjedniku Mjesne zajednice Veliko Založje i imenovanju predsjednika Mjesne zajednice Veliko Založje, te imenovanju člana savjeta Mjesne zajednice Veliko Založje.

 

Kolegij Gradskog vijeća održat će se istog dana s početkom u 8:30 sati 


Kompletan saziv možete preuzeti na slijedećem linku: 


Saziv za 37. sjednicu GV Bihać