Grad Bihać

Sa radom počeo DRAS sistem

Sa radom počeo DRAS sistem

Ovim putem Vas obavještavamo da u sklopu Zajedničkom programa Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini“ počinjemo sa promocijom DRAS sistema (https://drasinfo.org/). DRAS je online platforma koja pruža ažurne informacije donosiocima odluka i građanima o izloženosti poplavama, klizištima, zemljotresima i lokacijama minsko sumnjivih površina sa ciljem promjene pristupa smanjenju rizika od katastrofa u Bosni i Hercegovini.

Grad Bihać je partner na pomenutom Programu od 2019. godine, te smo intenzivno radili sa Programskim timom kako bi sve potrebne informacije bile dostupne na DRAS platformi. Kao rezultat, finaliziran je pregled za grad Bihać i dostupan je na portalu https://drasinfo.org/ zajedno sa preostalim općinama i gradovima, partnerima na Programu.

Zajednički program „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini“ finansiraju Vlada Švicarske i Ujedinjene nacije (UN), a provode UN agencije: UNDP , UNICEF, UNESCO, UNFPA i FAO. Cilj zajedničkog programa je rješavanje ključnih prioriteta u oblasti smanjenja rizika od katastrofa (DRR) koje su utvrdile lokalne vlasti i različiti akteri u različitim sektorima: zaštita i spašavanje, obrazovanje, socijalna i dječja zaštita, zdravlje i poljoprivreda. Program stavlja poseban naglasak na poboljšanje lokalnih mehanizama koordinacije u području smanjenja rizika od katastrofa, kao i na afirmaciju procesa strateškog planiranja informiranog rizicima, s naglaskom na najugroženije kategorije stanovništva.