Grad Bihać

Rješenje o formiranju Savjetodavnog odbora građana Grada Bihaća

Rješenje o formiranju Savjetodavnog odbora građana Grada Bihaća

Projekat pomoći lokalnoj upravi (u daljem tekstu Projekat), koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID),  radi na povećanju učinkovitosti odabranih jedinica lokalne uprave (u daljem tekstu JLS) u Bosni i Hercegovini (BiH) kako bi bolje planirale, upravljale i poboljšale kvalitetu pružanja javnih usluga; podstakle održivi lokalni razvoj i povećale transparentnost i odgovornost prema građanima i poslovnim subjektima.

Iako su važećim zakonom propisani direktni mehanizmi za učešće građana u procesima odlučivanja u JLS,  očigledno je da se angažmanu građana ne pristupa sistematski; u praksi se to dešava po potrebi i zasniva se na pojedinačnim inicijativama vezanim za različite lokalitete.

Projekat će u prvoj i drugoj godini podržati odabrane JLS da u saradnji sa mjesnim zajednicama (MZ) i lokalnim organizacijama civilnog društva (OCD) uspostave Savjetodavne odbore građana kako bi sistematski uključili građane, poslovne subjekte i druge lokalne aktere da učestvuju u donošenu odluka u postupku javnog planiranja, pružanja usluga, izradi  budžeta, upravljanju finansijama i praćenju  rada JLS u  provedbi ključnih funkcija koje doprinose većoj transparentnosti i odgovornosti JLS.

Projekat će, između ostalog, pružiti praktičnu tehničku pomoć, izgradnju kapaciteta i obuku kao i podršku u izradi komunikacijskih strategija i digitalnih mehanizama praćenja kako bi osnažili Savjetodavne odbore građana da obavljaju svoju savjetodavno-nadzornu ulogu.

U skladu s navedenim, Projekat će u toku procesa formiranja Savjetodavnog odbora građana raditi sa JLS na oblikovanju koncepta i izradi najpraktičnijeg mogućeg modela Savjetodavnog odbora kako bi bio usaglašen i usklađen sa postojećim prilikama JLS.

S tim u vezi gradonačelnik Bihaća dana 02.04. 2024. godine donio je Rješenje o formiranju Savjetodavnog odbora građana Grada Bihaća.


Rješenje o formiranju Savjetodavnog odbora