Grad Bihać

Rezultati javnog poziva za izražavanje interesa za realizaciju infrastrukturnih projekata u mjesnima zajednicama Grada Bihaća uz učešče građana

Rezultati javnog poziva za izražavanje interesa za realizaciju infrastrukturnih projekata u mjesnima zajednicama Grada Bihaća uz učešče građana

Budžetom Grada Bihaća za 2023. godinu planirana su sredstva za realizaciju infrastrukturnih projekta u mjesnim zajednicama na području Grada Bihaća za koje postoji interes sufinansiranja od strane građana.

S tim u vezi, 28.11.2022. Grad Bihać raspisao je Javni poziv za izražavanje interesa za realizaciju infrastrukturnih projekata u mjesnima zajednicama Grada Bihaća uz učešče građana u 2023. godini.

Rješenjem vršioca dužnosti Gradonačelnika broj: 01-04-6443/22 od 02.12.2022. godine  imenovana je Komisija za provjeru ispravnosti prijava na javni poziv za izražavanje interesa za realizaciju infrastrukturnih projekata u mjesnima zajednicama. Komisija je izvršila analizu pristiglih prijava sa aspekta formalnih uslova te kompletnosti i relevantnosti prijava, a rezultati su predstavljeni u tabeli koju možete vidjeti klikom OVDJE.

Svi aplikanti koji su zadovoljili formalne uvjete javnog poziva za izražavanje interesa za realizaciju infrastrukturnih projekata u mjesnima zajednicama Grada Bihaća uz učešće građana dužni su u roku od 90 (devedeset) dana, odnosno najkasnije do 04.04.2023. godine, u skladu sa priloženom Izjavom o spremnosti sufinansiranja projekta za koji su aplicirali, svoj iznos učešća uplatiti na trezorski račun grada Bihaća otvoren kod Unicredit banke.

Za aplikante koji ne izvrše uplatu učešća u datom roku, smatraće se da su odustali od projektnog prijedloga i isključiće se iz dalje procedure.

Instrukcije za uplatu:
Žiro račun: 3385002200163231
Vrsta prihoda:  733111
Broj općine: 003
Poziv na broj: 0000000000
Broj budžetske organizacije:

MZ Brekovica: 2004020
MZ Izačić: 2004110
MZ Ripač: 2004250
MZ Pritoka: 2004230
MZ Kamenica: 2004130
MZ Martin Brod: 2004180
MZ Klokot-Papari: 2004140

MZ Vrsta: 2004330


Prilikom uplate potrebno je priložiti:
- Odluku Mjesne zajednice o pokretanju akcije prikupljanja sredstava,
- Spisak sa iznosima i potpisima građana koji su učestvovali u akciji,
- Ovjerenu Izjavu osobe koja uplaćuje sredstva da se radi o sredstvima prikupljenim od građna u svrhu učešća na javnom pozivu za izražavanje interesa za realizaciju infrastrukturnih projekata u mjesnima zajednicama Grada Bihaća.

Za sva dodatna pitanja vezano za instrukcije za uplatu sredstava učešća građana obratiti se u Službu za poslove kabineta i mjesne zajednice Grada Bihaća.