Grad Bihać

PRIJEDLOG LISTE ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA DEFICITARNIH I OSTALIH ZVANJA PRVE GODINE STUDIJA

PRIJEDLOG LISTE ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA DEFICITARNIH I OSTALIH ZVANJA PRVE GODINE STUDIJA

Komisija za dodjelu stipendija Grada Bihaća

Broj 07/2-34-6682/21

Bihać, 11.01.2022.godine

 Na osnovu člana 19. Odluke o stipendiranju studenata („Sl.glasnik Grada Bihaća“,  broj 1/15)  i konkursa za dodjelu stipendija u akademskoj 2021/2022 godini, Komisija za dodjelu stipendija Grada Bihaća utvrđuje

 

PRIJEDLOG LISTE ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA DEFICITARNIH I OSTALIH ZVANJA PRVE GODINE STUDIJA

 

Tabela 1:  Prijedlog liste kandidata za deficitarna zvanja za prvu godinu studija

 

r/b

Ime i prezime

Ime oca

Bodovanje

1

AZRA OMIĆ

FUAD

13

2

SARA DEJANOVIĆ

STIPE

12,5

3

DIANA HODŽIĆ

JASMIN

12,5

4

FARIS DIZDAREVIĆ

NIJAZ

12

5

ASIMA HALILAGIĆ

JASMIN

10,5

6

ERNA KRKIĆ

MUHAMED

10

7

MEJREM ALIĆ

ANEL

8,5

8

DŽENITA ŠABIĆ

IZET

8

9

AJNA VOJIĆ

TALE

8

10

TARIK DERVIŠEVIĆ

RIFET

8

11

SANDI ALAGIĆ

ALEN

6

12

BENJAMIN ALTIĆ

INO

6

13

FATIH MAŠIĆ

NIHAD

5

                               Zaključno sa rednim brojem 13.

 

Studenti zaključno sa rednim brojem 5. su kandidati za ostvarivanje prava na dodjelu stipendije Grada Bihaća u akademskoj 2021/2022.godini

 

Tabela 2: Prijedlog liste kandidata za ostala zvanja za prvu godina studija

 

r/b

Ime i prezime

Ime oca

Bodovanje

1

SEJIDA HALILAGIĆ

FADIL

102

2

SAMIRA ŠABIĆ

SMAIL

12,5

3

HARIS KOZLICA

KASIM

12

4

ADNAN DELIĆ

SAMIR

12

5

ARIJEL KURTAGIĆ

AMEL

12

6

KANA BAJRIĆ

AJLEN

11

7

INA DIZDARIĆ

ALEN

10

8

JASMINA MAŠINOVIĆ

HUSEIN

9

9

LEJLA ĐULKIĆ

JASMIN

9

10

NEJRA HADŽIĆ

ENVER

8,5

11

AJLA ŠEHIĆ

MUMIN

8,5

12

TARIK BAKRAČ

AMIR

6,5

13

IBRO DEDIĆ

MERSAD

6,5

14

HANA ZOLIĆ

SANIJEL

6,5

15

AMAR KULENOVIĆ

EDIN

6

16

ALAN FERHATOVIĆ

NERMIN

6

17

TARIK MAKIĆ

RIJAD

6

18

AHMED ALIJAGIĆ

NEVAD

5

19

SARA REDŽIĆ 

SAFET

5

                           Zaključno sa rednim brojem 19.

 

Studenti zaključno sa rednim brojem 5. su kandidati za ostvarivanje prava na dodjelu stipendije Grada Bihaća u akademskoj 2021/2022.godini

  Napomena : Studenti učesnici konkursa imaju pravo uvida u tabelu bodovanja kao i ostali  konkursni materijal.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv prijedloga liste za dodjelu stipendija studentima deficitarnih i ostalih zvanja prve godine studija za akademsku 2021/2022 može se podnijeti pisani prigovor u roku od 8 (osam)   dana od dana objavljivanja prijedloga liste kandidata na oglasnoj tabli i web stranici Grada Bihaća,  Komisiji za žalbe Gradskog vijeća Grada Bihaća,  putem Službe za opću upravu i društvene djelatnosti neposredno predajom u zgradi Gradskog organa uprave Grada Bihaća (šalter sala) ili putem pošte .

Dostavljeno:

1-     Oglasna tabla

2-     Web stranica Grada Bihaća

3-     Evidencija

4-     a/a  

Članovi Komisije:

 

1.Mirela Nukić___________________________

2.Mirela Karabegović______________________

3.Mirsada Husak_________________________