Grad Bihać

PRIJEDLOG LISTE ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA DEFICITARNIH I OSTALIH ZVANJA DRUGE I VIŠE GODINE STUDIJA

PRIJEDLOG LISTE ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA DEFICITARNIH I OSTALIH ZVANJA  DRUGE I VIŠE GODINE STUDIJA

Komisija za dodjelu stipendija Grada Bihaća

Broj 07/2-34-6682/21

Bihać, 11.01.2022.godine


Na osnovu člana 19. Odluke o stipendiranju studenata („Sl.glasnik Grada Bihaća“,  broj 1/15) i konkursa za dodjelu stipendija u akademskoj 2021/2022 godini, Komisija za dodjelu stipendija Grada Bihaća utvrđuje 


PRIJEDLOG LISTE ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA DEFICITARNIH I OSTALIH ZVANJA  DRUGE I VIŠE GODINE STUDIJA


Tabela 3: Prijedlog liste kandidata za deficitarna zvanja za drugu i više godine studija


r/b

Ime i prezime

Ime oca

Prosjek
 ocjena

Bodovanje

1

MERSIHA IBRAHIMPAŠIĆ

MENSUR

9,42

-

2

RUMEJSA SEDIĆ 

FUAD

9,29

-

3

ALADIN ALTIĆ

INO

9,28

-

4

ZOJA VUKOVIĆ

ARIF

9,26

-

5

EDINA KEŠKIĆ

ŠABAN

9,22

-

6

AMINA MIDŽIĆ

ARMAN

9,11

-

7

SENAD ALAGIĆ

SUAD

9,09

-

8

ARMIN DELIĆ

EDIS

9

-

9

ADELINA HOŠIĆ

ALE

-

10

10

DENIS ČAUŠEVIĆ

DŽEVAD

-

9

11

NEDIM KOZLICA

SENAD

-

9

12

LEJLA HASIĆ

AMIR

-

8

13

ILMA OGREŠEVIĆ

SAFET

-

8

14

NEDIM MUŠETA

RIFET

-

8

15

DINA PLJAKIĆ

MUHEDIN

-

6,5

16

ADNA BRKIĆ

EDIS

         -

6,5

17

EMINA DEDIĆ

SAUD

-

6

18

MIRZET ŠKRGIĆ

SENAD

-

6

19

AJLA HAMULIĆ

AGAN

-

6

20

SAMRA BEHIĆ

SUAD

-

6

21

AJLA FELIĆ 

KEMO

-

6

22

ELMIN MIDŽIĆ

DAMIR

-

6

23

BELMIN KURTOVIĆ

NEZIR

-

6

24

AZRA MUŠEDINOVIĆ

EDIN

-

6

25

SULJO ČELEBIĆ

MIRHAD

-

6

26

NEIRA ĆEHIĆ

MUHAMED

-

6

27

ADNAN BURZIĆ

SAMIR

-

4,5

28

ADNAN DIZDAREVIĆ

EJUB

-

4,5

29

SARA KOZLICA

ARNEL

-

4,5

30

SABINA MULIĆ

OSMAN

-

4

31

HARUN EMRULOVIĆ

GORAN

-

4

32

EMIR SOFTIĆ

ADNAN

-

4

33

HANA DŽIN

JASMIN

-

2

Zaključno sa rednim brojem 33.


Studenti zaključno sa rednim brojem 5. su kandidati za ostvarivanje prava na dodjelu stipendije Grada Bihaća u akademskoj 2021/2022.godini. 

Tabela 4: Prijedlog liste kandidata za ostala zvanja za drugu  i više godine studija 


r/b

Ime i prezime

Ime oca

Prosjek
 ocjena

Bodovanje

1

SUAD KURIĆ

DERVIŠ

9,85

-

2

AZRA HAJDAREVIĆ

ĆAZIM

9,8

-

3

DŽANA KOVAČEVIĆ

ZLATAN

9,73

-

4

BELMA ISLAMOVIĆ

FADIL

9,71

-

5

MERISA NESIMOVIĆ

MESUD

9,67

-

6

AMELA BALIĆ

HUSEIN

9,56

-

7

EMINA HOTIĆ

SABAHUDIN

9,5

-

8

EDIN ČAUŠEVIĆ

SENAD

9,45

-

9

ŠEJLA SALKIĆ

ZIJAD

9,4

-

10

BJANKA TERZIĆ

SANDA

9,31

-

11

REJHANA VRANIĆ

SABAHUDIN

9,28

-

12

AZIRA HRNJICA

MUJO

9,26

-

13

AJNA VELADŽIĆ

NEVZET

9,23

-

14

DŽENANA ZULIĆ

NEDŽAD

9,23

-

15

AMILA HAJDAREVIĆ

SAMIR

9,22

-

16

MIRELA HADŽIĆ

ELVIRA

9,17

-

17

ADNA ZIRIĆ

ADNAN

9,11

-

18

AMINA HAJDAREVIĆ

SAMIR

9,09

-

19

TARIK JUSUFHODŽIĆ

ZLATKO

9

-

20

MEDINA BAJRAMOVIĆ

ERMIN

-

8

21

EMA BAJRIĆ

MUNIR

-

8

22

SARA GALIJAŠEVIĆ

EMDŽAD

-

7,5

23

SANDI TUTIĆ

JASMIN

-

7,5

24

FADIL MERDIĆ

ENVER

-

7

25

IBRAHIM ORAČEVIĆ

SALVIR

-

6,5

26

ADA ČIZMIĆ

ZLATAN

-

6

27

EDIN BULIĆ

EHAD

-

6

28

MERSA KEŠKIĆ

ŠABAN

-

6

29

AJLA MAJETIĆ

ZIJAD

-

6

30

EMINA DIZDAR

HARIS

-

6

31

AMINA ĆEHAJIĆ

ISMET

-

6

32

ALDIN NESIMOVIĆ

MUJO

-

6

33

LEJLA MUSTAFIĆ

IZET

-

6

34

ŠEJMA ZULIĆ

ENES

-

6

35

JASMINA ŠUŠNJAR

FUAD

-

5

36

AJJDIN ALAGIĆ

EDIN

-

5

37

SAMRA ZULIĆ

SADET

-

4,5

38

HANA VOJIĆ

FAHRUDIN

-

4,5

39

DINKO FATKIĆ

DŽEMAL

-

4

40

MERJEM HUSKIĆ

SAFET

-

4

41

SARA MUMINOVIĆ

SEAD

-

4

42

ADNAN OMANOVIĆ

RAGIB

-

4

43

INES ŽERIĆ

ENES

-

4

44

HANA OMANOVIĆ

SENAD

-

4

45

BELKISA HAVIĆ

HUSNIJA

-

4

46

MUSTAFA EDIN ĆEHIĆ

IBRAHIM

-

4

Zaključno sa rednim brojem 46. 


Studenti zaključno sa rednim brojem 5. su kandidati za ostvarivanje prava na dodjelu stipendije Grada Bihaća u akademskoj 2021/2022.godini. 

Napomena : Studenti učesnici konkursa imaju pravo uvida u tabelu bodovanja kao i ostali konkursni materijal. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv prijedloga liste za dodjelu stipendija studentima deficitarnih i ostalih zvanja za drugu i više godine studija za akademsku 2021/2022 može se podnijeti pisani prigovor u roku od  osam 8 (osam) dana od dana objavljivanja prijedloga liste kandidata na oglasnoj tabli i web stranici Grada Bihaća,  Komisiji za žalbe Gradskog vijeća Grada Bihaća,  putem Službe za opću upravu i društvene djelatnosti neposredno predajom u zgradi Gradskog organa uprave Grada Bihaća (šalter sala) ili putem pošte . 

Dostavljeno: 

1- Oglasna tabla

2- Web stranica Grada Bihaća 

3- Evidencija 

4- a/a  

Članovi Komisije:

1.Mirela Nukić___________________________

2.Mirela Karabegović______________________

3.Mirsada Husak_________________________