Grad Bihać

Prijava komunalne takse za organizovanje i emitovanje žive muzike tokom novogodišnjih praznika

Prijava komunalne takse za organizovanje i emitovanje žive muzike tokom novogodišnjih praznika

Odlukom o komunalnim taksama (Službeni glasnik Grada Bihaća”, br: 4/19, 6/20, 7/21, 12/22) propisana je, između ostalog, obaveza prijave komunalne takse za organizovanje i emitovanje žive muzike u ugostiteljskim objektima.
S tim u vezi, pozivamo sva pravna lica ili fizička lica koja obavljaju samostalnu djelatnost u oblasti ugostiteljstva a koja planiraju organizovanje i emitovanje žive muzike u toku novogodišnjih praznika, da do 30.12.2022. godine Službi za strateško planiranje, upravljanje projektima, komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša prijave komunalnu taksu, obzirom da postupanje suprotno navedenom predstavlja prekršaj kažnjiv po članu 22. predmetne Odluke.