Grad Bihać

Poziv na učešće u procesu konsultacija – Nacrt Strategije razvoja Unsko-sanskog kantona za period 2021.-2027. godina

Poziv na učešće u procesu konsultacija – Nacrt Strategije razvoja Unsko-sanskog kantona za period 2021.-2027. godina

Na sjednici održanoj dana 12.12.2019. godine Vlada Unsko-sanskog kantona je donijela Odluku o izradi Strategije razvoja Unsko-sanskog kantona za period 2021 – 2027 („Službene glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 33/19), čime je pokrenut proces izrade iste. Proces izrade Strategije razvoja Unsko-sanskog kantona se realizira uz finacijsku podršku Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP) koji je zajednička inicijativa Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC). 

Strategija razvoja Unsko-sanskog kantona je integrisani, multisektorski strateški dokument Unsko-sanskog kantona, koji definiše javne politike, usmjerava razvoj teritorije Unsko-sanskog kantona i jedinica lokalne samouprave u zacrtanim strateškim ciljevima i prioritetima te  predstavlja putokaz za sveukupni razvoj.

Sam proces izrade Strategije razvoja odvijao se u nekoliko faza definiranih Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine „Službene novine F BiH“  broj: 74/19) . 

U prvom koraku urađene su Socio-ekonomska analiza i Strateška platforma dok se u drugom koraku radilo na definisanju programskog okvira – prioriteti, mjere i projekti; a zatim finansijski indikativni okvir.

Nacrt Strategije razvoja Unsko-sanskog kantona za period 2021.-2027. godina, predviđen za konsultacije, dostupan je za Vaše komentare, sugestije i primjedbe. Uzimajući u obzir da su radne verzije Socio-ekonomske analize i Strateške platforme već bile predmet javnih konsultacija u periodu juni – juli  2020. godine, pažnju treba usmjeriti na programski okvir – prioritete, mjere i projekte. 

Kroz proces konsultacija planirano je da se Nacrt dokumenta koriguje i dopuni informacijama, mjerama i projektima koji nedostaju, sa posebnim osvrtom na pandemiju COVID-19 i slične krizne situacije, te da iste budu obuhvaćene finalnom verzijom Strategije razvoja.

Komentari na Nacrt Strategije razvoja Unsko-sanskogkantona za period 2021.-2027. godina se unose u obrazac koji je u prilogu i isti je potrebno dostaviti do 12.11.2020. godine na e-mail adresu: info@rausk.ba

Prilikom davanja komentara u obrascu, treba uzeti u obzir da će se u finalnom dokumentu Strategije razvoja svi relevantni prijedlozi i komentari integrisati, uz uvažavanje strateških pravaca viših nivoa vlasti i razvojnih potreba jedinica lokalne samouprave na području Unsko-sanskog kantona.

Nacrt Strategije razvoja USK 2021-2027 _final

OBRAZAC ZA KOMENTARE NA NACRT STRATEGIJE RAZVOJA USK ZA PERIOD 2021-2027. GODINA